งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพ ชีวิต. วิธีสร้างคุณภาพ ชีวิต  1. คำนึงถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ ทารกในครรภ์มารดา 1.1 อารมณ์ของมารดาในระยะ ตั้งครรภ์มีอิทธิพล ต่อเด็กในครรภ์ 1.2 คู่สมรสเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพ ชีวิต. วิธีสร้างคุณภาพ ชีวิต  1. คำนึงถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ ทารกในครรภ์มารดา 1.1 อารมณ์ของมารดาในระยะ ตั้งครรภ์มีอิทธิพล ต่อเด็กในครรภ์ 1.2 คู่สมรสเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพ ชีวิต

2 วิธีสร้างคุณภาพ ชีวิต  1. คำนึงถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ ทารกในครรภ์มารดา 1.1 อารมณ์ของมารดาในระยะ ตั้งครรภ์มีอิทธิพล ต่อเด็กในครรภ์ 1.2 คู่สมรสเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด 1.3 อาหาร

3 1.4 บรรยากาศเป็น ประจำของบ้าน 1.5 ความสะอาดการ ถ่ายเทอากาศอย่างดี 1.6 สิ่งที่เป็นภัยในระยะ ตั้งครรภ์ 1.7 การพักผ่อนอย่าง เพียงพอ 1.8 การออกกำลังกาย

4 2. อิทธิพลของผู้เลี้ยง ทารกเมื่อเกิดแล้ว  การเลี้ยงดูทารกหลัง คลอดแล้ว 2.1 ผู้เลี้ยงจะต้องเลี้ยง ให้มีค่าเท่าพ่อและแม่ เลี้ยงลูก 2.2 น้ำนมแม่ 2.3 การปฏิบัติของพ่อแม่ ญาติเมื่ออยู่กับทารก

5 3. สิ่งแวดล้อมภายใน ครอบครัวและสังคมของ เพื่อนและเพื่อนบ้าน 4. การจัดกิจกรรมหรือ การให้งานเพื่อส่งเสริม การพัฒนาการทุกด้าน

6

7

8

9 คุณภาพชีวิต  หมายถึง สภาพที่ เอื้ออำนวยต่อความสุข สมบูรณ์ของชีวิต ความ สงบเรียบร้อยของสังคม และความอยู่รอดของ ชีวาลัย

10 1. ขาดแคลนสิ่งจำเป็น ในการดำรงชีพ เช่น ขาด อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ 2. สุขภาพอนามัยไม่ดี 3. ขาดความรู้ในการ ประกอบอาชีพ ลักษณะของประชากรที่ มีคุณภาพชีวิตต่ำ

11 4. เฉื่อยชาไม่ กระฉับกระเฉง 5. ลักษณะสังคมลุ่มๆดอนๆ 6. ชีวิตและทรัพย์สินขาด ความมั่นคงและปลอดภัย 7. สภาพแวดล้อมเสื่อม โทรม

12 คุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 2 ส่วน คุณภาพ ส่วนรวม คุณภาพ ส่วนรวม 1. ความจำเป็น พื้นฐาน 2. สภาวะแวดล้อมที่ เหมาะสม

13 1. ความจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ปัจจัยสี่ สุขภาพ อนามัยที่ดี มีความ มั่นคง ปลอดภัย มีสิทธิ มนุษยชน

14 2. สภาวะแวดล้อมที่ เหมาะสม ได้แก่ สภาวะแวดล้อมที่มีพิษน้อย ที่สุด สภาพที่เป็นธรรมชาติ สภาพที่มีความสงบ สะดวก และเป็นธรรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ พัฒนาอาชีพ

15 คุณภาพส่วน บุคคล คุณภาพส่วน บุคคล มีลักษณะสำคัญคือ มีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีการ ตัดสินใจที่ถูกต้อง มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง มีจริยธรรม รู้จักสร้างความสมดุล ระหว่างความต้องการกับความ เป็นไปได้

16 ความจำเป็นพื้นฐาน Basic Needs Indicator 5. ความ ดี 4. มีเกียรติ 3. มีเงิน 2. มีที่อยู่ 1. มีกิน

17


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพ ชีวิต. วิธีสร้างคุณภาพ ชีวิต  1. คำนึงถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ ทารกในครรภ์มารดา 1.1 อารมณ์ของมารดาในระยะ ตั้งครรภ์มีอิทธิพล ต่อเด็กในครรภ์ 1.2 คู่สมรสเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google