งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บนหนทางการดำเนินงาน ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน... แล้วไง ? โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นธารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บนหนทางการดำเนินงาน ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน... แล้วไง ? โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นธารา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บนหนทางการดำเนินงาน ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน... แล้วไง ? โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นธารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นธารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

2 สถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน ณ ตุลาคม 2553 ตัวชี้วัดเป้าหมายสถานการณ์ 1. ความครอบคลุมการใช้เกลือ บริโภคเสริมไอโอดีนของครัวเรือน ≥ ร้อยละ 90ร้อยละ 77.4 2. ระดับไอโอดีน ในปัสสาวะ หญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ≤ ร้อยละ 50ร้อยละ 52.5 - ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนใน ปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ (ไมโครกรัม ต่อลิตร) 150 – 249 ไมโครกรัมต่อ ลิตร 142.1 ไมโครกรัมต่อลิตร 3. ทารกแรกเกิดที่มีระดับฮอร์โมน กระตุ้นต่อมธัยรอยด์( TSH) มากกว่า 11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตร ในซีรั่ม < ร้อยละ 3ร้อยละ 13.3 ( ปี 2552 ) 4. ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน76,000 แห่ง34 แห่ง

3 เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า เกลือบริโภค / น้ำปลา / สารปรุงรส เกลืออุตสาหกรรมอาหาร / อาหารสัตว์ คุณภาพโรงงาน / เกลือ ทะเบียน อย. เกลือ ระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ / เด็กเล็ก TSH ทารกแรกเกิด คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน  แหล่งผลิต  ร้านค้า  ครัวเรือน พัฒนาการเด็ก สร้างกระแสสังคม สื่อสารให้ผู้บริหาร สื่อสารความเสี่ยง สื่อสารสาธารณะ ภาคี เครือข่ายสื่อ การบริหารจัดการ และสร้างความ เข้มแข็งภาคีเครือข่าย หน่วยงานรัฐ ภูมิภาค จังหวัด /สสจ. / อสจ. / ปศจ. ฯลฯ องค์กรปกครองท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการเกลือ ชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีน วิจัย และปฏิบัติการ เฝ้าระวัง Sentinel ความสัมพันธ์ไอโอดีน กับพัฒนาการเด็ก มาตรการเสริม คู่มือปฏิบัติงาน จังหวัด / อปท. / อสม. การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ. 2553 - 2555

4 นโยบายการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 1.เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization : USI) 2.การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายตลอด การตั้งครรภ์ 3.การเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ และ ทารกแรกเกิด

5 นโยบายการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (ต่อ) 4. การสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน - แหล่งผลิต/นำเข้า - ร้านค้า - ร้านอาหาร - ครัวเรือน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 5. การพัฒนาชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีน 6.การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ “เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว” อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 7.พัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน

6 กรมอนามัยดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยใช้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. การผลิต และกระจายเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ โดยการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 2. การจัดทำระบบการเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผล โครงการ 3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พันธมิตร และภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม 4. การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการตลาดเชิงสังคม เพื่อการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 5. การศึกษา วิจัย 6. การใช้มาตรการเสริมในระยะเฉพาะหน้าและมาตรการ เสริมอื่น

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต และกระจายเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ โดยการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน นโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1.1 เรื่องเกลือบริโภค กำหนดให้เติมไอโอดีน ระหว่าง 20 - 40 มิลลิกรัมต่อเกลือ 1 กิโลกรัม 1.2 เรื่องน้ำปลา (ฉบับที่ 2) 1.3 เรื่องน้ำเกลือปรุงอาหาร 1.4 เรื่องผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน ของถั่วเหลือง กำหนดให้ใช้เกลือบริโภค หรือให้เติมไอโอดีน ไม่น้อยกว่า 2 และไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

8 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดทำระบบการเฝ้าระวังติดตาม และประเมินผลโครงการ ระบบเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีนในประชาชนไทย การเฝ้าระวังในคน การเฝ้าระวังในเกลือ

9 คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน จุดผลิตเกลือเสริมไอโอดีน การควบคุมคุณภาพภายใน (โดยผู้ผลิต) การควบคุมคุณภาพ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้านค้า ครัวเรือน ควบคุมโดย เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ, ผู้บริโภค, อสม., อย.น้อย

10 โรงงาน เกลือ ร้านค้า เกลือ เกลือใน ครัวเรือน กระจ าย ซื้อ ขาย หญิงตั้งครรภ์ ทารกแรก เกิด ระบบเฝ้าระวัง คุณภาพเกลือ ระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ไอโอดีนในกลุ่ม ประชากรกลุ่มต่างๆ TSH Urine Iodine เด็ก 3- 6 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปี Urine Iodine

11 การเก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัด  คุณภาพเกลือไอโอดีน  ประชากรกลุ่มเสี่ยง  พฤติกรรมผู้บริโภค

12 ข้อมูล : รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 1.1 ความครอบคลุมการใช้เกลือบริโภคเสริม ไอโอดีนคุณภาพ ของครัวเรือน ( สำนัก โภชนาการ กรมอนามัย )

13 1.2 ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ พ.ศ. 2543 - 2553 ค่าปกติ 2543 - 2549 = 100 ไมโครกรัม/ลิตร 2550 – 2553 = 150 ไมโครกรัม/ลิตร ไมโครกรัม / ลิตร ข้อมูลจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พ.ศ.

14 1.3 ร้อยละระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ น้อยกว่า 150 µg/l ปี 2543-2553 ( สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ) หมายเหตุ องค์การอนามัยโลกกำหนด ก่อนพ. ศ. 2550 พื้นที่ที่มีสัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 100 µg/l เกินกว่าร้อยละ 50 เป็นพื้นที่ขาดสารไอโอดีน ตั้งแต่ พ. ศ. 2550 พื้นที่ที่มีสัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 µg/l เกินกว่าร้อยละ 50 เป็นพื้นที่ขาดสารไอโอดีน

15 แผนที่แสดงค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ 75 จังหวัด ปี 2553

16 มาตรการแก้ไขปัญหาพื้นที่ขาดสาร ไอโอดีน ประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ค้นหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข ดูแลกำกับการให้ยาเม็ดเสริมสารอาหารสำคัญที่มีไอโอดีน แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย จัดทำระบบเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผล อย่างเคร่งครัด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในพื้นที่

17 การดำเนินงานภาคีเครือข่าย พัฒนาชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีน ประชุมภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการเสริมไอโอดีน ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - น้ำปลา - ใส่เกลือเสริมไอโอดีนในขนมขบเคี้ยว จำนวน 37 รายการ - สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยใช้ไอโอดีนเติมลงในอาหารไก่ เพื่อให้ได้ไข่ที่มีไอโอดีน 50 ไมโครกรัม/ฟอง ทดลองทำปลาร้าเสริมไอโอดีน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธมิตร และภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม

18 การขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน

19 ประเมินรับรอง “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” ประเมินตนเอง : ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ประเมินภายนอก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินภายนอก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และศูนย์อนามัยที่ 1 – 12ใช้เกณฑ์การประเมินรับรอง ของกรมอนามัย (ศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินฯ)

20 จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาสู่ “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” รวมทั้งสิ้น 56,584 แห่ง จำนวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” รวมทั้งสิ้น 21,871 แห่ง (49 จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 38.70 ของหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมกระบวนการ ผลการประเมินรับรองชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ณ 15 มิถุนายน 2554

21 ศูนย์อนามัยที่ (จำนวนจังหวัด ที่รายงาน) จำนวนหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมกระบวนการ “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” จำนวนหมู่บ้าน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” ศอ.1 (4)2,936941 ศอ. 2 (4)2,977694 ศอ. 3 (1)914896 ศอ. 4 (3)1,6351,186 ศอ. 5 (4)9,9995,397 ศอ. 6 (5)9,4092,009 ผลการประเมินรับรองชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12

22 ศูนย์อนามัยที่ (จำนวนจังหวัด ที่รายงาน) จำนวนหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมกระบวนการ “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” จำนวนหมู่บ้าน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” ศอ.7 (7)10,5654,827 ศอ. 8 (2)2,4931,163 ศอ. 9 (5)4,405356 ศอ. 10 (5)6,6151,388 ศอ. 11 (1)321174 ศอ. 12 (7)4,3152,840 รวม (49 จังหวัด) 56,58421,871 (38.70%)

23 ตัวอย่าง นวัตกรรมชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ในจังหวัดที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554

24 นวัตกรรม “ ชุมชน / หมู่บ้าน ไอโอดีน ” จ. นครราชสีมา นวัตกรรม : - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน - ศูนย์การเรียนรู้ การควบคุมป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีน - หมอลำไอโอดีน - เซียมซีไอโอดีน ปัจจัยความสำเร็จ : ผู้บริหารทุกระดับให้ ความสำคัญ ชุมชนร่วมใจ ประชาชนร่วมมือ มี ทูตไอโอดีน ใช้ SLM ขับเคลื่อน

25 นวัตกรรม “ ชุมชน / หมู่บ้าน ไอโอดีน ” จ. มหาสารคาม นวัตกรรม : - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน - ศูนย์การเรียนรู้ การควบคุมป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีน - กลอนรำไอโอดีน ฮูลาฮูปไอโอดีน ไม้ พลองผู้สูงอายุ ปัจจัยความสำเร็จ : ผู้บริหารทุกระดับให้ ความสำคัญ ชุมชนร่วมมือ ประสานใจบูรณา การทุกภาคส่วนโดยใช้ SLM

26 นวัตกรรม “ ชุมชน / หมู่บ้าน ไอโอดีน ” จ. นครพนม นวัตกรรม : แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สูตร อาหารท้องถิ่น เสริม ไอโอดีน หมอลำไอโอดีน มาตรการทางสังคม : ร้านค้าจำหน่าย เฉพาะเกลือเสริมไอโอดีน / เฝ้าระวังรถเร่ ปัจจัยความสำเร็จ : ผู้บริหารให้ความสำคัญ ใช้ SLM งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ ติดตามผลโดย ผวจ. ทุกเดือน การ สื่อสารหลายช่องทาง การ ประสานงานดี ทำงานเป็นทีม

27 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการตลาดเชิงสังคม เพื่อการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง จัดงานวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายนทุกปี ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการบริโภคเกลือ เสริมไอโอดีน ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ จัดมหกรรมรวมพลังประเทศไทย“เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว” จัดพิมพ์สื่อเผยแพร่

28 ผลงาน : ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ 7 รายการ สื่อสารสาธารณะ 43 ครั้ง จัดงานมหกรรมเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ในส่วนกลาง และทุกจังหวัด จัดงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 1 ครั้ง มีผู้รับสารประมาณ 12,000,000 คน

29 ตัวอย่างผลงาน : 2.1 ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ 7 รายการ 1. คู่มือการดำเนินงาน ชุมชน/หมู่บ้าน ไอโอดีน จำนวน 1,500 เล่ม 2. คู่มือการดำเนินงาน ควบคุมป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีน สำหรับ จนท.สธ. จำนวน 7,000 เล่ม 3. การ์ตูน Mr.ไอโอดีน ผจญภัย ในเมืองเอ๋อ จำนวน 3,500 เล่ม 4. บทความวิทยุ เรื่อง เด็กไทยจะฉลาด เพราะไม่ขาด ไอโอดีน จำนวน 3,500 เล่ม

30 7. คู่มือทูตไอโอดีน จำนวน 15,000 ชุด (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. แผ่นพับ 6 ตอน 2 หน้า รณรงค์ควบคุมป้องกัน โรค ขาดสารไอโอดีน จำนวน 100,000 ฉบับ 6. แฟ้มไอโอดีน สำหรับ การประชุมผู้บริหาร/ คณะกรรมการไอโอดีน แห่งชาติ จำนวน 3,500 เล่ม ตัวอย่างผลงาน : 2.1 ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ 7 รายการ (ต่อ)

31 ตัวอย่างผลงาน : 2.3 การสื่อสารในระดับ Air campaign 1) ถ่ายทอดสด “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” ผ่าน MCOT 1 เวลา 14.00 – 16.00 น. ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง รวม 2 ครั้ง 19 พ.ค.54 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 25 พ.ค.54 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 24 มิ.ย.54 วันไอโอดีนแห่งชาติ ณ หัวลำโพง

32 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ เวลา 15.00 – 16.00 น. ช่อง 9 อสมท. จำนวน 3 ครั้ง 9 มี.ค. 54 : นโยบายการควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 19 เม.ย. 54 : การขับเคลื่อน ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน จ.อุดรธานี 31 พ.ค. 54 : ความสำเร็จในการควบคุมป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน จ.น่าน วันที่ 21 มิ.ย. 54 : รณรงค์ “วันไอโอดีนแห่งชาติ”

33 3) Press Tour พื้นที่ที่มีผลงานเด่น จำนวน 2 ครั้ง 4) สปอตโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที จำนวน 36 ครั้ง ผ่านช่อง 9 อสมท. 19 พ.ค.54 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 25 พ.ค.54 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

34 การรณรงค์ สร้างกระแส “เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว” สร้างแรงจูงใจในระดับพื้นที่ โดยจัดประกวด จังหวัดที่มีผลงานเด่น ใน 3 ประเด็น ดังนี้  จังหวัดที่มีร้อยละของชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนมากที่สุด  จังหวัดที่มีร้อยละของครัวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพ มากที่สุด  จังหวัดที่มีรูปแบบการสื่อสารเรื่องไอโอดีนอย่างสร้างสรรค์ และ ต่อเนื่อง(มีนวัตกรรมการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน / บทบาท อสม.ในฐานะทูตไอโอดีนที่เป็นรูปธรรม / เกิดกระบวนการ ทำงานอย่างเป็นระบบในภาพรวมของจังหวัด)

35 ผลการประกวดมหกรรมเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประเภทที่ 1 : จังหวัดที่มีผลงานเด่นด้าน การขับเคลื่อน “ ชุมชน / หมู่บ้าน ไอโอดีน ” รางวัลที่ 1 : จังหวัดนครราชสีมา รางวัลที่ 2 : จังหวัดมหาสารคาม รางวัลที่ 3 : จังหวัดนครพนม

36 ผลการประกวดมหกรรมเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ( ต่อ ) ประเภทที่ 2 : จังหวัดที่มีผลงานเด่นด้าน ความครอบคลุมคุณภาพ เกลือบริโภคเสริม ไอโอดีนในครัวเรือน รางวัลที่ 1 : จังหวัดพังงา รางวัลที่ 2 : จังหวัดนครราชสีมา รางวัลที่ 3 : จังหวัดพัทลุง

37 ผลการประกวดมหกรรมเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ( ต่อ ) ประเภทที่ 3 : จังหวัดที่มีผลงานเด่นด้าน การสื่อสารสาธารณะ อย่างต่อเนื่องและ สร้างสรรค์ รางวัลที่ 1 : จังหวัดเพชรบุรี รางวัลที่ 2 : จังหวัดอุดรธานี รางวัลที่ 3 : จังหวัดอุบลราชธานี

38 บริษัทสาคร วัฒนา ( ทั่งจือฮะ ) จำกัด บริษัทกรุงเทพ ผลิตผล อุตสาหกรรม การเกษตรจำกัด สถาบัน โภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล มอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนการ ดำเนินงาน สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ชมรมผู้ประกอบการ เกลือเสริมไอโอดีน ภาคกลาง ชมรมผู้ประกอบการ เกลือเสริมไอโอดีน ภาคอีสาน ชมรมผู้ประกอบการ เกลือเสริมไอโอดีน ภาคเหนือ

39 ชนิดของการบริโภค ปริมาณ (กรัม/คน/ วัน) อัตราการใช้เครื่องปรุง (ร้อยละของครัวเรือน ทั้งหมด) 1. อาหารที่ปรุงประกอบในครัวเรือน10.0 1.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส8.0 - เกลือ3.091.53 - น้ำปลา2.696.39 - ผงปรุงรส0.461.60 - ซีอิ้วขาว0.464.59 - กะปิ0.363.17 - อื่นๆ (ซอสหอยนางรม และซอสปรุงรส) 1.3 1.2 อาหาร 2.0 2. อาหารปรุงสำเร็จ/อาหารว่าง/อาหารนอกบ้าน0.8 รวม10.8 ปริมาณการบริโภคโซเดียมคลอไรด์เฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2551 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยสำรวจการบริโภคปริมาณโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย

40 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้มาตรการเสริมในระยะ เฉพาะหน้าและมาตรการเสริมอื่นๆ การเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม ดำเนินการในโรงเรียน และหมู่บ้านที่ห่างไกล

41 ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) การใช้มาตรการเสริมในระยะ เฉพาะหน้าและมาตรการเสริมอื่นๆ  การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนให้หญิง ตั้งครรภ์ทุกรายตลอดการตั้งครรภ์และ ให้นมลูก 6 เดือน  การใช้น้ำปลา ซอส ซีอิ้ว เสริมไอโอดีน  การบริโภคไข่ที่มีไอโอดีน ฯลฯ

42


ดาวน์โหลด ppt บนหนทางการดำเนินงาน ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน... แล้วไง ? โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นธารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google