งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรรงบประมาณ โครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรรงบประมาณ โครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสรรงบประมาณ โครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง
การจัดสรรงบประมาณ โครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง ผู้จัดการโครงการ : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
สปสช.พิจารณาโครงการฯ จากกรมอนามัย สปสช.อนุมัติโครงการ / ทำข้อตกลงร่วมกันดำเนินการโครงการฯ กับกรมอนามัย สปสช.จัดสรรงบประมาณให้กับกรมอนามัยตามข้อตกลงฯ

3 ข้อตกลงการดำเนินงาน กรมอนามัยจะต้องดำเนินการและส่งมอบงาน ตามรายการ
ต่อไปนี้ แผนการดำเนินงาน โครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง แต่งตั้งคณะทำงาน จัดประชุมและรายงานผล การประชุม จำนวน ๒ ครั้ง จัดกิจกรรม และรายงานผลการจัดกิจกรรมทุก 2 เดือน

4 กิจกรรม 3.1 จัดทำสื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้กับ หญิงตั้งครรภ์
แม่เด็กในคลินิกเด็กดี 3.2 สนับสนุน ชุดทดสอบเกลือเสริมไอโอดีน (I-Kit) สำหรับสถานบริการ เกลือเสริมไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ น้ำวิตามินเสริมธาตุเหล็กแก่เด็ก 3.3 จัดอบรมการให้ความรู้แก่ผู้ให้บริการในสถานบริการ

5 กิจกรรม 3.4 ประเมินสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนโดยการสุ่มตรวจปริมาณ
3.4 ประเมินสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนโดยการสุ่มตรวจปริมาณ ไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในสถานบริการ 3.5 ประเมินการบรรลุเป้าหมาย ในประเด็นความครอบคลุมบริการ การให้ความรู้ในเรื่อง สุขภาพเด็กปฐมวัย ความสำคัญของสารไอโอดีนและธาตุเหล็กต่อการพัฒนาของเด็ก โดยเฉพาะเรื่องความ เฉลียวฉลาด สุขภาพแม่ระหว่างและหลังตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การได้รับวัคซีนป้องกันโรค พัฒนาการเด็ก และการเฝ้าระวังทางโภชนาการ

6 ข้อตกลงการจ่ายเงิน โอนให้กับกรมอนามัย จำนวน 7,092,560 บาท ดังนี้
โอนให้กับกรมอนามัย จำนวน 7,092,560 บาท ดังนี้ งวดที่ 1 จำนวน 6,642,560 บาท เมื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง และส่งแผนการใช้เงิน งวดที่ 2 จำนวน 450,000 บาท เมื่อมีการให้บริการตามกิจกรรม ในข้อ 3 อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

7 ข้อตกลงการจ่ายเงิน โอนเงินให้สำนักงานสาขาจังหวัด จำนวน 22,928,000 บาท
โอนเงินให้สำนักงานสาขาจังหวัด จำนวน 22,928,000 บาท เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดบริการของจังหวัด และจัดสรรสำหรับ หน่วยบริการในการให้บริการ ดังนี้ งวดที่ 1 จำนวน 22,802,000 บาท หลังจากกรมอนามัย จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดแล้ว งวดที่ 2 จำนวน 126,000 บาท เมื่อมีการให้บริการตามกิจกรรม ในข้อ 3.1 – 3.3 อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

8 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยบริการ
กรมอนามัยส่งข้อมูลการจัดสรรงบให้ สปสช. สปสช.จัดสรรงบผ่าน สสจ. สสจ.จัดสรรงบให้หน่วยบริการ ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย

9 ช่องทางการจัดสรรงบประมาณ
หน่วยบริการ (เงินบำรุง)


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรรงบประมาณ โครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google