งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรร งบประมาณ โครงการเด็กไทย เฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง ผู้จัดการโครงการ : กองโภชนาการ กรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรร งบประมาณ โครงการเด็กไทย เฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง ผู้จัดการโครงการ : กองโภชนาการ กรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดสรร งบประมาณ โครงการเด็กไทย เฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง ผู้จัดการโครงการ : กองโภชนาการ กรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ

3 แนวทางการจัดสรร งบประมาณ  สปสช. พิจารณาโครงการฯ จากกรมอนามัย  สปสช. อนุมัติโครงการ / ทำ ข้อตกลงร่วมกันดำเนินการ โครงการฯ กับกรมอนามัย  สปสช. จัดสรรงบประมาณ ให้กับกรมอนามัยตาม ข้อตกลงฯ

4 ข้อตกลงการ ดำเนินงาน กรมอนามัยจะต้องดำเนินการและส่งมอบ งาน ตามรายการ ต่อไปนี้   แผนการดำเนินงาน โครงการเด็กไทย เฉลียวฉลาด ประเทศชาติ แข็งแรง   แต่งตั้งคณะทำงาน จัดประชุมและ รายงานผล การประชุม จำนวน ๒ ครั้ง   จัดกิจกรรม และรายงานผลการจัด กิจกรรมทุก 2 เดือน

5 กิจกรรม 3.1 จัดทำสื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้กับ   หญิงตั้งครรภ์   แม่เด็กในคลินิกเด็กดี 3.2 สนับสนุน   ชุดทดสอบเกลือเสริมไอโอดีน (I-Kit) สำหรับสถานบริการ   เกลือเสริมไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์   น้ำวิตามินเสริมธาตุเหล็ก แก่เด็ก 3.3 จัดอบรมการให้ความรู้แก่ผู้ให้บริการใน สถานบริการ

6 กิจกรรม 3.4 ประเมินสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน โดยการสุ่มตรวจปริมาณ ไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดในสถานบริการ 3.5 ประเมินการบรรลุเป้าหมาย ในประเด็น ความครอบคลุมบริการ การให้ความรู้ในเรื่อง   สุขภาพเด็กปฐมวัย   ความสำคัญของสารไอโอดีนและธาตุ เหล็กต่อการพัฒนาของเด็ก โดยเฉพาะเรื่องความ เฉลียวฉลาด   สุขภาพแม่ระหว่างและหลังตั้งครรภ์   การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การได้รับวัคซีน ป้องกันโรค พัฒนาการเด็ก และการเฝ้า ระวังทางโภชนาการ

7 ข้อตกลงการ จ่ายเงิน โอนให้กับกรมอนามัย จำนวน 7,092,560 บาท ดังนี้ งวดที่ 1 จำนวน 6,642,560 บาท เมื่อ ลงนามในบันทึกข้อตกลง และส่งแผนการใช้เงิน และส่งแผนการใช้เงิน งวดที่ 2 จำนวน 450,000 บาท เมื่อมี การให้บริการตามกิจกรรม ในข้อ 3 อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ในข้อ 3 อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

8 ข้อตกลงการ จ่ายเงิน โอนเงินให้สำนักงานสาขาจังหวัด จำนวน 22,928,000 บาท เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดบริการของ จังหวัด และจัดสรรสำหรับ หน่วยบริการในการให้บริการ ดังนี้ งวดที่ 1 จำนวน 22,802,000 บาท หลังจากกรมอนามัย จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัดแล้ว จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัดแล้ว งวดที่ 2 จำนวน 126,000 บาท เมื่อมี การให้บริการตามกิจกรรม ในข้อ 3.1 – 3.3 อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ในข้อ 3.1 – 3.3 อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

9 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ ไปยังหน่วยบริการ กรมอนามัยส่งข้อมูลการจัดสรร งบให้ สปสช. สปสช. จัดสรรงบผ่าน สสจ. สสจ. จัดสรรงบให้หน่วยบริการ ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย

10 ช่องทางการจัดสรร งบประมาณ หน่วยบริการ ( เงินบำรุง )


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรร งบประมาณ โครงการเด็กไทย เฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง ผู้จัดการโครงการ : กองโภชนาการ กรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google