งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง โดยวิธีการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อมคราบ จุลินทรีย์ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ทันตแพทย์สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง โดยวิธีการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อมคราบ จุลินทรีย์ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ทันตแพทย์สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง โดยวิธีการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อมคราบ จุลินทรีย์ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ทันตแพทย์สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

2 ความสำคัญและที่มาของการ วิจัย การดำเนินงานทันตสาธารณสุข ที่ผ่านมา ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษายังไม่ สามารถควบคุม การเกิดเหงือกอักเสบและโรคฟันผุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานทันตสาธารณสุข มักเป็นบทบาทหน้าที่ของทันต บุคลากรเป็นหลัก ความตระหนักที่จะดูแลสุขภาพ ด้วยตนเองและสามารถทำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ น่าจะนำไปสู่การมี สุขภาพช่องปากที่ดีแบบยั่งยืน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการควบคุมแผ่น คราบจุลินทรีย์ด้วยตนเองโดยวิธีการ แปรงฟันร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อม คราบจุลินทรีย์

4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โรคฟันผุและโรคปริทันต์มีสาเหตุ สำคัญจากคราบ จุลินทรีย์ซึ่ง สามารถกำจัดได้ด้วยการแปรงฟันที่มี ประสิทธิภาพ การใช้ เม็ดสีย้อมคราบจุลินทรีย์จะเป็นการ กระตุ้น การเรียนรู้ในการกำจัดแผ่นคราบ จุลินทรีย์และประเมินการ ทำความสะอาดฟันของตนเองว่ามี ประสิทธิภาพมากเพียงใด

5 เด็กวัย ปี เริ่มมีความ รับผิดชอบ สามารถเรียนรู้และแปรง ฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่แปรงฟัน หลังอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนร่วมกับการใช้เม็ดสีสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง จะทำความสะอาดฟันได้ ดีกว่ากลุ่มที่แปรงฟันเพียงอย่างเดียว

6 วัสดุและวิธีการ 1. เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 2. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น ประถมปี่ที่ 5 ซึ่งคัดเลือก แบบเฉพาะเจาะจงใน 5 โรงเรียน จำนวน 138 คน โดยกำหนดโรงเรียนที่ มีสภาพต่างๆใกล้เคียงกัน 3. จัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

7 กลุ่มที่ 1 1. ได้รับการสอนทันตสุขศึกษาและ การใช้เม็ดสี 2. ได้รับเม็ดสีคนละ 8 เม็ด เพื่อไปฝึก เองที่บ้าน โดยใช้สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 เม็ด 3. การใช้เม็ดสีที่บ้าน นักเรียนแต่ละ คนดูแลและดำเนินการด้วยตนเอง

8 กลุ่มที่ 2 ได้รับเฉพาะทันตสุขศึกษาใน เนื้อหาที่เหมือนกับ กลุ่มที่ 1 เท่านั้น กลุ่มที่ 3 ไม่มีการใส่ปัจจัยใดๆ ทุกกลุ่มยังคงดำเนินงานอื่นๆ ตามปกติเหมือนที่เคยปฏิบัติ

9 ย้อมสีแผ่นคราบจุลินทรีย์ทั้ง 3 กลุ่ม แล้วตรวจในฟัน 6 ซี่โดยใช้ ดัชนี PHP เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อน เริ่มดำเนินการ แล้วจึงเก็บข้อมูลซ้ำหลังจาก ดำเนินการไปแล้ว 1, 2 และ 4 เดือน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป ผลการวิจัย

10 ผลการวิจัย

11 ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่ม ตัวอย่าง จำแนกตามเพศ กลุ่ม ชายหญิงรวม จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ รวม

12 กลุ่มอายุเฉลี่ย (ปี)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวม ตารางที่ 2 อายุเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มตัวอย่าง

13 ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย PHP และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) จากการตรวจครั้งที่ 1 (PHP1), ครั้งที่ 2 (PHP2), ครั้งที่ 3 (PHP3) และ ครั้งที่ 4 (PHP4) จำแนกตามกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม ค่าเฉลี่ย PHP (SD) PHP1PHP2PHP3PHP (0.59)2.69 (0.57)2.37 (0.71)2.02 (0.58) (0.57)3.04 (0.60)3.12 (0.65)3.25 (0.62) (0.63)3.52 (0.42)3.36 (0.39)3.22 (0.52)

14 ตารางที่ 4 ทดสอบการกระจายของข้อมูลแบบโค้งปกติ (Normal Distribution) ของค่า PHP จำแนกตามครั้งที่ตรวจและกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov Test ครั้งที่ตรวจ PHP กลุ่ม Kolmogorov-Smirnov ค่าสถิติองศาอิสระค่านัยสำคัญ PHP PHP * * PHP * PHP *

15 ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PHP ระหว่างทั้ง 3 กลุ่ม จำแนกตามครั้งที่ตรวจ โดยใช้สถิติ Kruskal-Wallis Test ครั้งที่ตรวจPHPกลุ่ม ค่าสถิติองศาอิสระค่านัยสำคัญ PHP PHP * 2 3 PHP * 2 3 PHP * 2 3

16 ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PHP ระหว่างกลุ่ม จำแนกตามครั้งที่ตรวจ โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U Test ครั้งที่ตรวจระหว่างกลุ่ม ค่า Zค่านัยสำคัญ PHP11, , , PHP21, * 1, * 2, * PHP31, * 1, * 2, * PHP41, * 1, * 2,

17 ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PHP ทั้ง 4 ครั้ง จำแนกตามกลุ่ม โดยใช้สถิติ Friedman Test กลุ่มสถิติ Chi-Squareองศาอิสระค่านัยสำคัญ * * *

18 ตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PHP ระหว่างแต่ละครั้งที่ตรวจ จำแนกตามกลุ่ม โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test กลุ่มระหว่างครั้งค่า Zค่านัยสำคัญ 1 PHP1, PHP * PHP1, PHP * PHP1, PHP * PHP2, PHP * PHP2, PHP * PHP3, PHP * 2 PHP1, PHP * PHP1, PHP * PHP1, PHP PHP2, PHP PHP2, PHP * PHP3, PHP PHP1, PHP PHP1, PHP PHP1, PHP * PHP2, PHP PHP2, PHP * PHP3, PHP

19 สรุปและวิจารณ์ผล ก่อนเริ่มดำเนินการ ค่าเฉลี่ยคราบ จุลินทรีย์ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อดำเนินการไป แล้วพบว่ากลุ่มที่ 1 ซึ่ง มีการใช้เม็ดสีมีค่าเฉลี่ยคราบจุลินทรีย์ ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะสิ้นสุด การใช้เม็ดสีไปแล้ว 2 เดือน

20 เด็กในวัย ปีมีศักยภาพใน การดูแลตนเอง หากได้รับการดูแลและสนับสนุนที่ เหมาะสม การใช้เม็ดสีย้อมคราบจุลินทรีย์ช่วย เสริมให้การแปรงฟัน มี ประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดการ ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง.

21


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง โดยวิธีการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อมคราบ จุลินทรีย์ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ทันตแพทย์สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google