งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง โดยวิธีการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อมคราบ จุลินทรีย์ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ทันตแพทย์สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง โดยวิธีการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อมคราบ จุลินทรีย์ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ทันตแพทย์สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง โดยวิธีการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อมคราบ จุลินทรีย์ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ทันตแพทย์สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

2 ความสำคัญและที่มาของการ วิจัย การดำเนินงานทันตสาธารณสุข ที่ผ่านมา ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษายังไม่ สามารถควบคุม การเกิดเหงือกอักเสบและโรคฟันผุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานทันตสาธารณสุข มักเป็นบทบาทหน้าที่ของทันต บุคลากรเป็นหลัก ความตระหนักที่จะดูแลสุขภาพ ด้วยตนเองและสามารถทำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ น่าจะนำไปสู่การมี สุขภาพช่องปากที่ดีแบบยั่งยืน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการควบคุมแผ่น คราบจุลินทรีย์ด้วยตนเองโดยวิธีการ แปรงฟันร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อม คราบจุลินทรีย์

4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โรคฟันผุและโรคปริทันต์มีสาเหตุ สำคัญจากคราบ จุลินทรีย์ซึ่ง สามารถกำจัดได้ด้วยการแปรงฟันที่มี ประสิทธิภาพ การใช้ เม็ดสีย้อมคราบจุลินทรีย์จะเป็นการ กระตุ้น การเรียนรู้ในการกำจัดแผ่นคราบ จุลินทรีย์และประเมินการ ทำความสะอาดฟันของตนเองว่ามี ประสิทธิภาพมากเพียงใด

5 เด็กวัย 10-12 ปี เริ่มมีความ รับผิดชอบ สามารถเรียนรู้และแปรง ฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่แปรงฟัน หลังอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนร่วมกับการใช้เม็ดสีสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง จะทำความสะอาดฟันได้ ดีกว่ากลุ่มที่แปรงฟันเพียงอย่างเดียว

6 วัสดุและวิธีการ 1. เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 2. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น ประถมปี่ที่ 5 ซึ่งคัดเลือก แบบเฉพาะเจาะจงใน 5 โรงเรียน จำนวน 138 คน โดยกำหนดโรงเรียนที่ มีสภาพต่างๆใกล้เคียงกัน 3. จัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

7 กลุ่มที่ 1 1. ได้รับการสอนทันตสุขศึกษาและ การใช้เม็ดสี 2. ได้รับเม็ดสีคนละ 8 เม็ด เพื่อไปฝึก เองที่บ้าน โดยใช้สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 เม็ด 3. การใช้เม็ดสีที่บ้าน นักเรียนแต่ละ คนดูแลและดำเนินการด้วยตนเอง

8 กลุ่มที่ 2 ได้รับเฉพาะทันตสุขศึกษาใน เนื้อหาที่เหมือนกับ กลุ่มที่ 1 เท่านั้น กลุ่มที่ 3 ไม่มีการใส่ปัจจัยใดๆ ทุกกลุ่มยังคงดำเนินงานอื่นๆ ตามปกติเหมือนที่เคยปฏิบัติ

9 ย้อมสีแผ่นคราบจุลินทรีย์ทั้ง 3 กลุ่ม แล้วตรวจในฟัน 6 ซี่โดยใช้ ดัชนี PHP เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อน เริ่มดำเนินการ แล้วจึงเก็บข้อมูลซ้ำหลังจาก ดำเนินการไปแล้ว 1, 2 และ 4 เดือน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป ผลการวิจัย

10 ผลการวิจัย

11 ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่ม ตัวอย่าง จำแนกตามเพศ กลุ่ม ชายหญิงรวม จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 11938.03162.050100.0 22960.41939.648100.0 31947.52152.540100.0 รวม6748.67151.4138100.0

12 กลุ่มอายุเฉลี่ย (ปี)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 111.310.40 211.340.59 311.170.38 รวม11.280.47 ตารางที่ 2 อายุเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มตัวอย่าง

13 ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย PHP และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) จากการตรวจครั้งที่ 1 (PHP1), ครั้งที่ 2 (PHP2), ครั้งที่ 3 (PHP3) และ ครั้งที่ 4 (PHP4) จำแนกตามกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม ค่าเฉลี่ย PHP (SD) PHP1PHP2PHP3PHP4 13.33 (0.59)2.69 (0.57)2.37 (0.71)2.02 (0.58) 23.43 (0.57)3.04 (0.60)3.12 (0.65)3.25 (0.62) 33.48 (0.63)3.52 (0.42)3.36 (0.39)3.22 (0.52)

14 ตารางที่ 4 ทดสอบการกระจายของข้อมูลแบบโค้งปกติ (Normal Distribution) ของค่า PHP จำแนกตามครั้งที่ตรวจและกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov Test ครั้งที่ตรวจ PHP กลุ่ม Kolmogorov-Smirnov ค่าสถิติองศาอิสระค่านัยสำคัญ PHP11 0.127500.064 2 0.133480.050 3 0.101400.200 PHP21 0.109500.200 2 0.16848 0.003* 3 0.19540 0.001* PHP31 0.083500.200 2 0.16048 0.006* 3 0.113400.200 PHP4 10.18950 0.000* 20.108480.200 30.121400.191

15 ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PHP ระหว่างทั้ง 3 กลุ่ม จำแนกตามครั้งที่ตรวจ โดยใช้สถิติ Kruskal-Wallis Test ครั้งที่ตรวจPHPกลุ่ม ค่าสถิติองศาอิสระค่านัยสำคัญ PHP11 1.21620.544 2 3 PHP21 42.19220.000* 2 3 PHP31 47.16520.000* 2 3 PHP4 168.84220.000* 2 3

16 ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PHP ระหว่างกลุ่ม จำแนกตามครั้งที่ตรวจ โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U Test ครั้งที่ตรวจระหว่างกลุ่ม ค่า Zค่านัยสำคัญ PHP11, 2 -0.7640.445 1, 3 -1.0410.298 2, 3 -0.3830.702 PHP21, 2 -2.479 0.013* 1, 3 -6.353 0.000* 2, 3 -4.263 0.000* PHP31, 2 -4.938 0.000* 1, 3 -6.339 0.000* 2, 3 -2.502 0.012* PHP41, 2 -7.176 0.000* 1, 3 -6.955 0.000* 2, 3 -0.350.727

17 ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PHP ทั้ง 4 ครั้ง จำแนกตามกลุ่ม โดยใช้สถิติ Friedman Test กลุ่มสถิติ Chi-Squareองศาอิสระค่านัยสำคัญ 1101.51830.000* 224.75230.000* 310.58530.014*

18 ตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย PHP ระหว่างแต่ละครั้งที่ตรวจ จำแนกตามกลุ่ม โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test กลุ่มระหว่างครั้งค่า Zค่านัยสำคัญ 1 PHP1, PHP2-5.815 0.000* PHP1, PHP3-5.584 0.000* PHP1, PHP4-6.091 0.000* PHP2, PHP3-4.086 0.000* PHP2, PHP4-5.856 0.000* PHP3, PHP4-4.623 0.000* 2 PHP1, PHP2-4.536 0.000* PHP1, PHP3-3.269 0.001* PHP1, PHP4-1.4920.136 PHP2, PHP3-1.1650.244 PHP2, PHP4-3.236 0.001* PHP3, PHP4-1.90.057 3 PHP1, PHP2-0.0410.967 PHP1, PHP3-1.3000.194 PHP1, PHP4-2.330 0.020* PHP2, PHP3-1.9390.052 PHP2, PHP4-3.098 0.002* PHP3, PHP4-1.8540.064

19 สรุปและวิจารณ์ผล ก่อนเริ่มดำเนินการ ค่าเฉลี่ยคราบ จุลินทรีย์ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อดำเนินการไป แล้วพบว่ากลุ่มที่ 1 ซึ่ง มีการใช้เม็ดสีมีค่าเฉลี่ยคราบจุลินทรีย์ ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะสิ้นสุด การใช้เม็ดสีไปแล้ว 2 เดือน

20 เด็กในวัย 10-12 ปีมีศักยภาพใน การดูแลตนเอง หากได้รับการดูแลและสนับสนุนที่ เหมาะสม การใช้เม็ดสีย้อมคราบจุลินทรีย์ช่วย เสริมให้การแปรงฟัน มี ประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดการ ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง.

21


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง โดยวิธีการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อมคราบ จุลินทรีย์ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย ทันตแพทย์สมศักดิ์ เลิศจีระจรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google