งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความพึงพอใจของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความพึงพอใจของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความพึงพอใจของ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการมาติดต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ ผู้มาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ

3 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ. 2552 วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จำนวน 300 ราย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทประมาณค่า (Rating Scale) สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มาติดต่อ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการติดต่อ อย. ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ อย. ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ

4 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยโปรแกรม SPSS และนำเสนอ ผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง ซึ่งใช้สถิติดังนี้ 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) รายข้อและรายด้าน 3. การวัดการกระจาย (Measures of Dispersion) 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่.05 โดย 4.1 คำนวณค่า t-test แบบ Independent ในกรณีที่จำแนกตัวแปรออกเป็น 2 ระดับ 4.2 คำนวณค่า F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ Anova) ในกรณีที่จำแนกตัวแปรอิสระออกเป็น3 ระดับขึ้นไป วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ

5 ความพึงพอใจด้านการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วัตถุประสงค์ ข้อมูลทั่วไป วิธีการวิจัย ความพึงพอใจของหน่วยงานและองค์การที่มาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลการวิจัย ความพึงพอใจด้านการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข้อเสนอแนะ ความประทับใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะอื่นๆ การศึกษาความพึงพอใจ

6 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ. 2552 ข้อมูลทั่วไป วัตถุประสงค์ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประเภทของหน่วยงาน วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

7 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ข้อมูลทั่วไป วัตถุประสงค์ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามวัตถุประสงค์ในการติดต่อ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

8 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ข้อมูลทั่วไป วัตถุประสงค์ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามหน่วยงานที่มาติดต่อ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

9 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ. 2552 ความพึงพอใจของหน่วยงานและองค์การที่มาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ความพึงพอใจของหน่วยงานและองค์การที่มาติดต่อ เท่ากับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.3 ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ

10 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ความพึงพอใจของหน่วยงานและองค์การที่มาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า - ประเภทตัวแทนของหน่วยงานมีผลต่อความพึงพอใจ - วัตถุประสงค์ในการติดต่อไม่มีผลต่อความพึงพอใจ ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ

11 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ความพึงพอใจด้านการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ความพึงพอใจด้านการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ หรือร้อยละ 72.4 ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ

12 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วัตถุประสงค์ ความประทับใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ความประทับใจต่อการให้บริการ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ ร้อยละของความประทับใจ

13 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ.2552 ความประทับใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะอื่นๆ วัตถุประสงค์ ความไม่พึงพอใจที่ควรแก้ไข วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ ร้อยละของความไม่พึงพอใจ

14 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ. 2552 วัตถุประสงค์ ความประทับใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ข้อเสนอแนะอื่นๆ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ ร้อยละของข้อเสนอแนะอื่นๆ การศึกษาความพึงพอใจ

15 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ
รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ. 2552 วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ วิธีการวิจัย 1. สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ (Service mind) 2. สร้างฐานข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 3. ปรับกระบวนงาน 4. สื่อสารเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มาติดต่อในเรื่อง การให้บริการ และกระบวนการของการติดต่อสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ

16 การศึกษาความพึงพอใจของ
จบการนำเสนอ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความพึงพอใจของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google