งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 2 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความ พึงพอใจ วัตถุประสงค์หลัก 1.เพื่อสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการมาติดต่อสานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 2.เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหาร จัดการด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพและ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ ผู้มาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3 3 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความ พึงพอใจ กลุ่มเป้าหมาย - ผู้รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จำนวน 300 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทประมาณค่า (Rating Scale) สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้มาติดต่อ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการติดต่อ อย. ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ อย. ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ. 2552

4 4 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความ พึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยโปรแกรม SPSS และนำเสนอ ผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง ซึ่งใช้สถิติดังนี้ 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) รายข้อและรายด้าน 3. การวัดการกระจาย (Measures of Dispersion) 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจ ที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติที่.05 โดย 4.1 คำนวณค่า t-test แบบ Independent ในกรณีที่ จำแนกตัวแปรออกเป็น 2 ระดับ 4.2 คำนวณค่า F-test โดยการวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ Anova) ใน กรณีที่จำแนกตัวแปรอิสระออกเป็น3 ระดับขึ้นไป รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

5 5 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การศึกษาความ พึงพอใจ ความพึงพอใจของหน่วยงาน และองค์การที่มาติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ความพึงพอใจด้านการ ดำเนินงานของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ความประทับใจ ความไม่พึง พอใจ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ข้อมูลทั่วไป รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

6 6 การศึกษาความ พึงพอใจ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประเภทของหน่วยงาน ข้อมูลทั่วไป ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ. 2552

7 7 การศึกษาความ พึงพอใจ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามวัตถุประสงค์ในการติดต่อ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ ข้อมูลทั่วไป รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

8 8 ผลการวิจัย การศึกษาความ พึงพอใจ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามหน่วยงานที่มาติดต่อ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ข้อเสนอแนะ ข้อมูลทั่วไป รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

9 9 การศึกษาความ พึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ ความพึงพอใจของหน่วยงานและองค์การที่มา ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความพึงพอใจของหน่วยงานและองค์การที่มาติดต่อ เท่ากับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.3 ความพึงพอใจของหน่วยงานและองค์การที่มาติดต่อ เท่ากับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.3 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ. 2552

10 10 การศึกษาความ พึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า - ประเภทตัวแทนของหน่วยงานมีผลต่อความพึงพอใจ - วัตถุประสงค์ในการติดต่อไม่มีผลต่อความพึงพอใจ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า - ประเภทตัวแทนของหน่วยงานมีผลต่อความพึงพอใจ - วัตถุประสงค์ในการติดต่อไม่มีผลต่อความพึงพอใจ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของหน่วยงานและองค์การที่มา ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

11 11 การศึกษาความ พึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ ความพึงพอใจด้านการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ความพึงพอใจด้านการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 หรือร้อยละ 72.4 ความพึงพอใจด้านการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 หรือร้อยละ 72.4 วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

12 12 การศึกษาความ พึงพอใจ ร้อยละของความประทับใจ ความประทับใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ความประทับใจต่อการให้บริการ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

13 13 การศึกษาความ พึงพอใจ ร้อยละของความไม่พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจที่ควรแก้ไข ความประทับใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะอื่นๆ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ.2552

14 14 การศึกษาความ พึงพอใจ ร้อยละของข้อเสนอแนะอื่นๆ ข้อเสนอแนะอื่นๆ ความประทับใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะอื่นๆ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ. 2552

15 15 ข้อเสนอแนะ 1. สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ (Service mind) 2. สร้างฐานข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ 3. ปรับกระบวนงาน 4. สื่อสารเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มาติดต่อในเรื่อง การให้บริการ และกระบวนการของการติดต่อสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณพ.ศ. 2552

16 16 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552


ดาวน์โหลด ppt 1 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google