งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Analyze → Compare Means → Paired-Sample T test…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Analyze → Compare Means → Paired-Sample T test…"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Analyze → Compare Means → Paired-Sample T test…
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เลือกตัวอย่างแบบจับคู่หรือ ไม่เป็นอิสระกัน Analyze → Compare Means → Paired-Sample T test…

2 นักเรียน 8 คน สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง ได้คะแนนดังนี้
คนที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ให้ทดสอบว่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 2 ครั้งของนักเรียนกลุ่มนี้แตกต่างกันหรือไม่ ( = 0.05) ตั้งสมมติฐานทางสถิติ H0 : 1 ไม่แตกต่าง 2 H1 : 1 แตกต่าง 2 กำหนดระดับนัยสำคัญ ให้  = 0.05

3 ช่อง variable view ช่อง data view

4

5

6

7

8 Pair 1 การหาความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 2 Mean ค่าเฉลี่ยของค่าแตกต่างของค่าคะแนนสอบครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 = 4.63 Std. Deviation ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าแตกต่าง = 3.623 Std. Error Mean ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยของค่าแตกต่าง = 1.281 95% Confidence 1.60  d 7.65 t ค่าสถิติทดสอบของการทดสอบ H0 : d = 0 ในที่นี้ t = 3.611 df องศาอิสระ = 8 -1 = 7 Sig. (2-tailed) ค่า Significance ของสถิติทดสอบ t = .009 ซึ่งน้อยกว่า .05

9 สรุปผลการทดสอบ เนื่องจากค่า Significance ของสถิติทดสอบ t =
สรุปผลการทดสอบ เนื่องจากค่า Significance ของสถิติทดสอบ t = .009 น้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ดังนั้น คะแนนสอบของการสอบ 2 ครั้ง ของนักเรียนกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ดาวน์โหลด ppt Analyze → Compare Means → Paired-Sample T test…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google