งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เลือกตัวอย่างแบบจับคู่ หรือ ไม่ เป็นอิสระกัน การเปรียบเทียบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เลือกตัวอย่างแบบจับคู่ หรือ ไม่ เป็นอิสระกัน การเปรียบเทียบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เลือกตัวอย่างแบบจับคู่ หรือ ไม่ เป็นอิสระกัน การเปรียบเทียบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เลือกตัวอย่างแบบจับคู่ หรือ ไม่ เป็นอิสระกัน Analyze → Compare Means → Paired- Sample T test…

2 นักเรียน 8 คน สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง ได้คะแนนดังนี้ นักเรียน 8 คน สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง ได้คะแนนดังนี้ คนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 ครั้งที่ 1 14 13 20 25 16 9 13 18 ครั้งที่ 2 9 6 16 20 15 10 8 7 ให้ทดสอบว่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 2 ครั้งของ นักเรียนกลุ่มนี้แตกต่างกันหรือไม่ (  = 0.05) ตั้งสมมติฐานทางสถิติ H 0 :  1 ไม่แตกต่าง  2 H 1 :  1 แตกต่าง  2 กำหนดระดับนัยสำคัญ ให้  = 0.05 คนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 ครั้งที่ 1 14 13 20 25 16 9 13 18 ครั้งที่ 2 9 6 16 20 15 10 8 7 ให้ทดสอบว่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบ 2 ครั้งของ นักเรียนกลุ่มนี้แตกต่างกันหรือไม่ (  = 0.05) ตั้งสมมติฐานทางสถิติ H 0 :  1 ไม่แตกต่าง  2 H 1 :  1 แตกต่าง  2 กำหนดระดับนัยสำคัญ ให้  = 0.05

3 ช่อง variable view ช่อง variable view ช่อง data view ช่อง data view

4

5

6

7

8 Pair 1 การหาความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบครั้ง ที่ 1 – ครั้งที่ 2 Mean ค่าเฉลี่ยของค่าแตกต่างของค่าคะแนนสอบ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 = 4.63 Std. Deviation ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าแตกต่าง = 3.623 Std. Error Mean ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยของ ค่าแตกต่าง = 1.281 95% Confidence 1.60   d  7.65 t ค่าสถิติทดสอบของการทดสอบ H 0 :  d = 0 ในที่นี้ t = 3.611 df องศาอิสระ = 8 -1 = 7 Sig. (2- tailed) ค่า Significance ของสถิติทดสอบ t =.009 ซึ่งน้อยกว่า.05

9 สรุปผลการทดสอบ เนื่องจากค่า Significance ของสถิติทดสอบ t =.009 น้อยกว่า.05 จึงปฏิเสธ H 0 ยอมรับ H 1 ดังนั้น คะแนนสอบของการสอบ 2 ครั้ง ของ นักเรียนกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05 สรุปผลการทดสอบ เนื่องจากค่า Significance ของสถิติทดสอบ t =.009 น้อยกว่า.05 จึงปฏิเสธ H 0 ยอมรับ H 1 ดังนั้น คะแนนสอบของการสอบ 2 ครั้ง ของ นักเรียนกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เลือกตัวอย่างแบบจับคู่ หรือ ไม่ เป็นอิสระกัน การเปรียบเทียบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google