งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มได้เกิด แนวคิดที่อยากจะทราบความคิดเห็นของ นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เกี่ยวกับ ห้องน้ำห้องส้วม ทางสมาชิกในกลุ่มจึงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มได้เกิด แนวคิดที่อยากจะทราบความคิดเห็นของ นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เกี่ยวกับ ห้องน้ำห้องส้วม ทางสมาชิกในกลุ่มจึงได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มได้เกิด แนวคิดที่อยากจะทราบความคิดเห็นของ นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เกี่ยวกับ ห้องน้ำห้องส้วม ทางสมาชิกในกลุ่มจึงได้ จัดทำแบบสำรวจขึ้นมา

7 เนื่องจากเราออกความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบ้าน แท่นวิทยา ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อหัวข้อ เรื่อง การใช้ห้องน้ำห้องส้วมภายในโรงเรียน เพื่อให้รู้ ความคิดของนักเรียน

8 1. ประชุมกลุ่ม

9 2. กำหนดหัวข้อ

10 3. ตั้งคำถาม 4. จัดพิมพ์

11 5. ออกสำรวจ

12 6. นำเสนอ 7. สรุปข้อ มูล

13

14 คำถาม เห็น ด้วย เห็น ด้วย ปาน กลาง ไม่เห็น ด้วย ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น 86.1%11.1%2.7% ห้องน้ำในโรงเรียนมีเพียงพอสำหรับ นักเรียน 16.6%63.8%19.4% ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้ 19.4%22.2%58.3% น้ำในห้องน้ำมีปริมาณเพียงพอ 33.3%36.1%30.5% เพิ่มถังขยะในห้องน้ำ 52.7%44.4%2.7% ความสะอาดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากแม่บ้าน ไม่ใช่นักเรียน 47.2%27.7%25% ห้องน้ำเป็นแหล่งมั่วสุ่มของนักเรียนที่หนี เรียน 63.8%16.6%8.3% บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับกลุ่มนักเรียนที่สูบ บุหรี่ในห้องน้ำ 55.5%27.7%13.8% ขันในห้องน้ำชำรุดหรือหายไปบ่อยครั้ง 66.6%19.4%11.1%

15 คำถามเห็น ด้วย เห็น ด้วย ปาน กลาง ไม่ เห็น ด้วย ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น 90.9%9.0% - ห้องน้ำในโรงเรียนมีเพียงพอสำหรับ นักเรียน 25.7%37.8%36.3% ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้ 32.6%30.3%46.9% น้ำในห้องน้ำมีปริมาณเพียงพอ 33.3%40.9%25.7% เพิ่มถังขยะในห้องน้ำ 66.6%30.3% ความสะอาดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากแม่บ้าน ไม่ใช่นักเรียน 53.0%32.6%3.0% ห้องน้ำเป็นแหล่งมั่วสุ่มของนักเรียนที่หนี เรียน 69.6%28.7%1.5% บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับกลุ่มนักเรียนที่สูบ บุหรี่ในห้องน้ำ 57.5%15.1%21.2% ขันในห้องน้ำชำรุดหรือหายไปบ่อยครั้ง 59.0%28.7%10.6%

16 คำถามเห็น ด้วย เห็น ด้วย ปาน กลาง ไม่ เห็น ด้วย ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น 67.3%21.7%10.8% ห้องน้ำในโรงเรียนมีเพียงพอสำหรับ นักเรียน 23.9%39.1%36.9% ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้ 23.9%26.0%50% น้ำในห้องน้ำมีปริมาณเพียงพอ 26.0%60.8%13.0% เพิ่มถังขยะในห้องน้ำ 41.3%47.8%10.8% ความสะอาดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากแม่บ้าน ไม่ใช่นักเรียน 41.3%43.4%15.2% ห้องน้ำเป็นแหล่งมั่วสุ่มของนักเรียนที่หนี เรียน 43.4%32.6%23.9% บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับกลุ่มนักเรียนที่สูบ บุหรี่ในห้องน้ำ 56.5%28.2%15.2% ขันในห้องน้ำชำรุดหรือหายไปบ่อยครั้ง 58.6%30.4%10.8%

17 คำถามเห็น ด้วย เห็น ด้วย ปาน กลาง ไม่เห็น ด้วย ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น 67.3%30.7%1.9% ห้องน้ำในโรงเรียนมีเพียงพอสำหรับ นักเรียน 40.3% 19.2% ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้ 30.7%40.3%28.8% น้ำในห้องน้ำมีปริมาณเพียงพอ 26.9%61.5%5.7% เพิ่มถังขยะในห้องน้ำ 46.1%48.0%5.7% ความสะอาดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากแม่บ้าน ไม่ใช่นักเรียน 46.1%42.3%9.6% ห้องน้ำเป็นแหล่งมั่วสุ่มของนักเรียนที่ หนีเรียน 44.2%42.3%13.4% บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับกลุ่มนักเรียนที่สูบ บุหรี่ในห้องน้ำ 50%34.6%13.4% ขันในห้องน้ำชำรุดหรือหายไปบ่อยครั้ง 57.6%32.6%7.6%

18 จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องน้ำ เราได้ข้อ สรุปว่าทางโรงเรียนควรปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้นและควร สร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้นอีก เพราะว่าจำนวนห้องน้ำไม่ เพียงพอต่อนักเรียนในโรงเรียน และเพิ่มถังขยะใน ห้องน้ำทุกๆห้อง เราสามารถจัดเรียงคำถามที่มีความ คิดเห็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1. ปรับปรุงห้องน้ำให้ดีขึ้น 2. เพิ่มถังขยะในห้องน้ำ 3. ห้องน้ำเป็นแหล่งมั่วสุ่มของนักเรียนที่หนีเรียน 4. ขันในห้องน้ำชำรุดหรือหายไปบ่อยครั้ง 5. บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับกลุ่มนักเรียนที่สูบบุหรี่ในห้องน้ำ 6. ความสะอาดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากแม่บ้านไม่ใช่นักเรียน 7. ห้องน้ำในโรงเรียนมีเพียงพอสำหรับนักเรียน 8. ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้ 9. น้ำในห้องน้ำมีปริมาณเพียงพอ

19


ดาวน์โหลด ppt เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มได้เกิด แนวคิดที่อยากจะทราบความคิดเห็นของ นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เกี่ยวกับ ห้องน้ำห้องส้วม ทางสมาชิกในกลุ่มจึงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google