งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการดำเนินงาน Clinical approach การคัดกรอง / การเฝ้า ระวัง / ติดตามกำกับ อย่างต่อเนื่อง การฝึกทักษะ ผปค. ที่ เข้มข้น การใช้ฟลูออไรด์อย่าง เหมาะสม การให้คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการดำเนินงาน Clinical approach การคัดกรอง / การเฝ้า ระวัง / ติดตามกำกับ อย่างต่อเนื่อง การฝึกทักษะ ผปค. ที่ เข้มข้น การใช้ฟลูออไรด์อย่าง เหมาะสม การให้คำปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรอบการดำเนินงาน Clinical approach การคัดกรอง / การเฝ้า ระวัง / ติดตามกำกับ อย่างต่อเนื่อง การฝึกทักษะ ผปค. ที่ เข้มข้น การใช้ฟลูออไรด์อย่าง เหมาะสม การให้คำปรึกษา ระบบเฝ้าระวัง และข้อมูลในชุมชน แผนแก้ไขปัญหาในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระบบการติดตาม กำกับและประเมินผล การสร้างกระแสรณรงค์ การพัฒนาทักษะชุมชน การเยี่ยมบ้าน บริการเชิงรุก Communityapproach

3 การดำเนินงานในคลินิก

4 Flow chart ตร วจ คัด กร อง จำแนกความเสี่ยง -> บริการ -> monitor -> HHC sound white decay ฝึก ทักษะ แปรง ฟัน FV 6 9 1212 3030 2424 1818 3636 1515 กลุ่มเสี่ยง White lesion จนท อสม ฟันผุ /Plague พฤติกรรมการกิน การทำ ความสะอาด บริการที่ได้รับ

5 ทะเบียนคุมการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในคลินิกเด็กดี ลำดั บ HN ชื่อ - สกุล / รายละเอียด ถ้ามี 6 mo9 mo12 mo15 mo18 mo24 mo 30 mo 36 mo ชื่อ..............................statusw ผู้เลี้ยงดูหลัก d สุขอนามัย / พฤติกรรม treatment date ชื่อ..............................statusw ผู้เลี้ยงดูหลัก d สุขอนามัย / พฤติกรรม treatment date

6 รหัส status –w = w hite lesion ใส่ซี่ฟัน –d = cavitated lesion ใส่ซี่ฟัน สุขอนามัย / พฤติกรรม a = แปรงฟันโดย ผปค อย่างน้อย 2 ครั้ง / วัน b = มีแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่ฟันหน้า c = ดูดขวดนมหลับ d = กินอาหารว่างเครื่องดื่มที่ทำให้ฟันผุ

7 treatment 1 = ตรวจช่องปาก 2 = ฝึกทักษะแปรงฟัน 3 = เคลือบฟลูออไรด์ 4 = แจกแปรงสีฟัน 5 = แจกสื่อการเรียนรู้

8 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ทำความ สะอาดที่มี ประสิทธิภา พ การได้รับ ฟลูออไรด์ คราบ จุลินทรี ย์ ความสม่ำเสมอ ในการรับ บริการ / การ ดูแล การติดตาม กำกับ การสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ฟันผุ

9 การดำเนินงานในชุมชน

10 1. การติดตามเฝ้าระวังโดย อสม.

11 แบบบันทึกสุขภาพช่องปากเด็ก 0 - 2 ปี ในชุมชน โดย อสม. ชื่อ - นามสกุล / รายละเอียด 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 30 เดือน 36 เดือน ฟันผุ ผู้เลี้ยงดูสุขอนามัย ที่อยู่สุขศึกษา วันที่ ฟันผุ ผู้เลี้ยงดูสุขอนามัย ที่อยู่สุขศึกษา วันที่

12 รหัส สุขอนามัย 1 = มีคราบ จุลินทรีย์ 2 = แปรงฟันโดย ผปค. 3 = กินขนม และ เครื่องดื่มเสี่ยง ต่อฟันผุ 4 = ดูดขวดนม สุขศึกษา 1 = ฝึกทักษะ แปรงฟัน 2 = แนะนำเรื่อง อาหาร 3 = สอนตรวจ ช่องปาก ฟันผุ =

13 2. การจัดทำแผนแก้ไขปัญหา โดยการมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย 1. อสม. 2. ตัวแทนผู้ปกครองเด็ก 0 – 2 ปี 3. ตัวแทน อปท. 4. แกนนำชมรม ผสอ. 5. แกนนำอื่นๆ

14 ผลผลิตของแผน แผนพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยง ดูเด็กในชุมชน แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แผนการสนับสนุน ทรัพยากร แผนบูรณาการกับประเด็น สุขภาพอื่น กอง ทุน ตำบ ล งบ PP ทันตก รรม

15 3. สำรวจสภาวะทันตสุขภาพ และ พฤติกรรมการเลี้ยงดู ฟันผุ อนามัยช่องปาก การทำความสะอาดช่องปาก การกินอาหารเสี่ยงต่อฟันผุ ข้อมูลทั่วไป : เด็ก / ผปค. เครื่องมือ แบบสำรวจเด็ก 1.8 และ 3 ปี ของ สำนักทันตฯ แบบสอบถามผู้ปกครอง เครื่องมือ แบบสำรวจเด็ก 1.8 และ 3 ปี ของ สำนักทันตฯ แบบสอบถามผู้ปกครอง

16

17 6 mo9 mo 12 mo 18 mo 24 mo 30 mo 36 mo X X X X X X X X X X X X X X 6 mo9 mo 12 mo 18 mo 24 mo 30 mo 36 mo White lesion yes = ? no = ? Cavitated lesion yes = ? no = ? Complete care Non - complete care X X X X X X Design I

18 Design II Baseline Data ปี 2557 พื้นที่ทดลอง พื้นที่ควบคุม dmft 3 ปี Prev. 3 ปี dmft 3 ปี Prev. 3 ปี นิยาม เด็ก 3 ปี - เกิด และ / หรืออยู่ในพื้นที่มากกว่า 2 ปี 18 เดือน 3 ปี dmft & Prev. of DC นิยาม เด็ก 3 ปี - เกิด และ / หรืออยู่ใน พื้นที่มากกว่า 2 ปี - เคยได้รับบริการใน WCC


ดาวน์โหลด ppt กรอบการดำเนินงาน Clinical approach การคัดกรอง / การเฝ้า ระวัง / ติดตามกำกับ อย่างต่อเนื่อง การฝึกทักษะ ผปค. ที่ เข้มข้น การใช้ฟลูออไรด์อย่าง เหมาะสม การให้คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google