งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราการเสียชีวิตวัยรุ่น ทั้งเพศหญิงและ ชาย อายุ 10 – 14 ปี ปี 2003 = 1,471 ราย, 959 ราย ปี 2004 = 1,603 ราย, 1,009 ราย ปี 2005 = 1,529 ราย, 963 ราย ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราการเสียชีวิตวัยรุ่น ทั้งเพศหญิงและ ชาย อายุ 10 – 14 ปี ปี 2003 = 1,471 ราย, 959 ราย ปี 2004 = 1,603 ราย, 1,009 ราย ปี 2005 = 1,529 ราย, 963 ราย ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราการเสียชีวิตวัยรุ่น ทั้งเพศหญิงและ ชาย อายุ 10 – 14 ปี ปี 2003 = 1,471 ราย, 959 ราย ปี 2004 = 1,603 ราย, 1,009 ราย ปี 2005 = 1,529 ราย, 963 ราย ปี 2006= 1,573 ราย 930 ราย ปี 2007= 1,502 ราย 943 ราย

2 อัตราการเสียชีวิตวัยรุ่น ชายหญิง อายุ 15 – 19 ปี ปี 2003 = 5489 ราย, 1497 ราย ปี 2004 = 5356 ราย, 1580 ราย ปี 2005 = 4957 ราย, 1330 ราย ปี 2006= 4779 ราย 1294 ราย ปี 2007= 4571 ราย 1237 ราย

3 ค่านิยมเรื่องสรีระ บึกบึน แข็งแรง อวัยวะเพศ ใหญ่ เอวบางร่าง รัดกำดัด สวาท ผุด ผาดสารพัด ครัดเคร่ง มีเยื่อ พรหมจรรย์

4 ค่านิยมระดับครอบครัว เป็นผู้สืบสกุล บวชทดแทน พระคุณได้ เป็นช้างเท้าหน้า หาเลี้ยง ครอบครัว ไม่เน้นเรื่อง ซื่อสัตย์ต่อภรรยา แต่เน้นเรื่องความ รับผิดชอบ ครอบครัว เป็นแม่ศรีเรือน เป็นช้างเท้าหลัง เป็นผู้ผลิตและบ่ม เพาะทายาทให้ ฝ่ายชาย ต้องซื่อสัตย์ต่อ สามี ถ้าเลิกกับสามี ควรต้องอยู่เป็น ผู้ดูแลลูก

5 ค่านิยมระดับสังคม เป็นผู้นำ กล้าหาญ เข้มแข็ง เด็ด เดี่ยว เก็บอารมณ์ เสียสละให้ผู้หญิง หรือผู้ที่อ่อนแอ กว่า อ่อนหวาน นุ่มนวล เรียบร้อย อดทน

6 ความสัมพันธ์ทางเพศ เป็นผู้เริ่ม เลือก และ กำหนดความสัมพันธ์ ต้องมีความสามารถใน การมีเซ็กส์ ( อึด ทน ลีลา ดี ทำได้หลายครั้ง คู่นอน ต้องติดใจ ) ต้องมีประสบการณ์ทาง เพศ ( ไม่ไก่อ่อน หรือ แหย ) มีเพศสัมพันธ์ได้ตลอด ชีวิต ไม่มีคำสอนรักนวลสงวน ตัว ต้องให้เกียรติผู้หญิง มีเมียได้หลายคน ถ้าได้เป็นคนแรกของ ผู้หญิงที่นอนด้วยจะดี เรียกว่าได้เจาะไข่แดง ต้องไม่เป็นฝ่ายเริ่ม เป็นฝ่ายถูกเลือก ไม่ควรจะเปิดเผย เรื่องเพศจนเกิน งาม มีคำสอนเรื่องรัก นวลสงวนตัว มีคำว่า ขึ้นคาน เมื่อสูงอายุควรงด เรื่องเซ็กส์ มีเยื่อพรหมจรรย์ เซ็กส์ครั้งแรก เรียกว่าถูกเจาะไข่ แดง หรือเสียตัว

7 ความ เสี่ยง ท้อง เอดส์ การ หลีกเลี่ย ง เพศสัม พันธ์ ถุงยาง เพศสัม พันธ์ที่ ปลอดภั ย รู้จักอารมณ์ ตนเอง + การ จัดการ ทักษะการ ประเมิน สถานการณ์ / การสื่อสาร ความสัมพันธ์ และการ แสดงออก ความรู้สึกหญิง ชาย ความรับผิดชอบ เพศศึกษารอบ ด้าน

8 การคัดเลือก สถานศึกษา นำร่อง ในสถานศึกษา กระบวนการทำงานเพศศึกษา ในสถานศึกษา คัดเลือก Master Trainers (MT) ประชุมชี้แจงผู้บริหาร สถานศึกษา  แผนการจัดเพศศึกษาทุก ระดับชั้น  การคัดเลือกครูเพื่อเข้า อบรม อบรม MTs + Coaching MT อบรมครู คณะทำงาน เพศศึกษา จังหวัด กิจกรรม สนับสนุน การ แลกเปลี่ย นเรียนรู้ ของ ครู โคช และ MT การสร้าง ความ เข้าใจเรื่อง เพศกับพ่อ แม่ เวทีขยาย ผลสู่ สถานศึกษ าอื่น การติดตามสนับสนุน (Coaching) ครูจัดการเรียนรู้ “ เพศศึกษา ” ๑๖ แผน / ปีการศึกษา กิจกรรมเยาวชน นอกหลักสูตร ประชุมเพื่อ พัฒนาแผนเพศศึกษา ในหลักสูตรสถานศึกษา Node

9 โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษารอบด้าน การจัดการเรียนรู้ ๑๖ ชั่วโมง ทุกระดับชั้น มีชั่วโมง แน่นอน ครูที่สอนเพศศึกษาได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง ผู้บริหารรับทราบและอธิบายได้เรื่องแนวคิด เพศศึกษา มีระบบส่งต่อหรือช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก มีการขยายแนวคิดสู่ครูทุกท่านในสถานศึกษา เปิดพื้นที่สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนและ เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเยาวชนให้ทำกิจกรรมทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการทำงานร่วมมือกับผู้ปกครอง / ชุมชน / กรรมการ สถานศึกษา ขยายผล / เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่น


ดาวน์โหลด ppt อัตราการเสียชีวิตวัยรุ่น ทั้งเพศหญิงและ ชาย อายุ 10 – 14 ปี ปี 2003 = 1,471 ราย, 959 ราย ปี 2004 = 1,603 ราย, 1,009 ราย ปี 2005 = 1,529 ราย, 963 ราย ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google