งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเตรียมข้อมูลเชิง ปริมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเตรียมข้อมูลเชิง ปริมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเตรียมข้อมูลเชิง ปริมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนค รินทราบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง

2 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ( ตัว บ่งชี้ที่ 1-6) สถิติ ข้อมูล ด้านสุขภาพ งานอนามัย สถิติข้อมูลด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ สถิติข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรม สถิติด้านการแสวงหาความรู้จากแหล่ง เรียนรู้ต่างๆสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ สถิติความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระดับต่างๆ สถิติผลการเรียน (GPA/O-net/NT) สถิติข้อมูลการปฏิบัติงาน ด้านอาชีพ และการทำงาน

3 ด้านการจัดการศึกษา ( ตัวบ่งชี้ที่ 7-12) สถิติการพัฒนาครู สถิติงานวิจัย สถิติแผนการจัดการเรียนรู้ สถิติข้อมูลการนิเทศการสอน สถิติการผลิตสื่อ นวัตกรรม สถิติการพัฒนาตนเอง ของครู ผู้บริหาร สถิติการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา

4 ( ต่อ ) สถิติ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลหลักสูตร, รายวิชาเลือก ฯลฯ สถิติการประชุมกรรมการประกันคุณภาพ แฟ้มสะสมงานครู แฟ้มผลงานนักเรียน หลักฐานการสอนซ่อมเสริม การสอนแทน ฯลฯ ฯลฯ

5 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( ตัวบ่งชี้ที่ 13) สถิติข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน สถิติการใช้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้นอก โรงเรียน สถิติการได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากภายนอก สถิติการออกไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับหน่วยงาน ชุมชน สถิติการเข้ามาศึกษาดูงาน การมาใช้ สถานที่ในโรงเรียน

6 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ( ตัว บ่งชี้ที่ 14) คำสั่งมอบหมายงาน โครงการตาม วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ สรุปกิจกรรมตามโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ แบบสรุปการประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ภาพกิจกรรมตามโครงการ

7 ด้านการส่งเสริม ( ตัวบ่งชี้ที่ 14-15) โครงการตามนโยบายและจุดเน้น คำสั่งมอบหมายงานตามโครงการ สรุปกิจกรรมตามโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ แบบสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตาม โครงการ ภาพกิจกรรมตามโครงการ ( นโยบายเช่น งานประกัน / เรียนฟรี 15 ปี / อาชีพ เพื่อการมีงานทำ / เรียนร่วม / สวนพฤกษศาสตร์ / สถานศึกษาพอเพียง / อาเซียนศึกษา / การเรียน การสอนตามแนววอลดอฟ์ / โรงเรียนวิถีพุทธ / โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา / ฯลฯ ) (


ดาวน์โหลด ppt การจัดเตรียมข้อมูลเชิง ปริมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google