งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเตรียมข้อมูลเชิงปริมาณ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเตรียมข้อมูลเชิงปริมาณ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเตรียมข้อมูลเชิงปริมาณ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดเตรียมข้อมูลเชิงปริมาณ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง

2 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน(ตัวบ่งชี้ที่ 1-6)
สถิติ ข้อมูล ด้านสุขภาพ งานอนามัย สถิติข้อมูลด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ สถิติข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรม สถิติด้านการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆสถิติการใช้ แหล่งเรียนรู้ สถิติความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระดับต่างๆ สถิติผลการเรียน (GPA/O-net/NT) สถิติข้อมูลการปฏิบัติงาน ด้านอาชีพ และการทำงาน

3 ด้านการจัดการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 7-12)
ด้านการจัดการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 7-12) สถิติการพัฒนาครู สถิติงานวิจัย สถิติแผนการจัดการเรียนรู้ สถิติข้อมูลการนิเทศการสอน สถิติการผลิตสื่อ นวัตกรรม สถิติการพัฒนาตนเอง ของครู ผู้บริหาร สถิติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

4 สถิติ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลหลักสูตร ,รายวิชาเลือก ฯลฯ
(ต่อ) สถิติ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลหลักสูตร ,รายวิชาเลือก ฯลฯ สถิติการประชุมกรรมการประกันคุณภาพ แฟ้มสะสมงานครู แฟ้มผลงานนักเรียน หลักฐานการสอนซ่อมเสริม การสอนแทน ฯลฯ ฯลฯ

5 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้(ตัวบ่งชี้ที่ 13)
สถิติข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สถิติการใช้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน สถิติการได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากภายนอก สถิติการออกไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับหน่วยงาน ชุมชน สถิติการเข้ามาศึกษาดูงาน การมาใช้สถานที่ในโรงเรียน

6 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 14)
คำสั่งมอบหมายงาน โครงการตาม วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ สรุปกิจกรรมตามโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ แบบสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ภาพกิจกรรมตามโครงการ

7 ด้านการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ที่ 14-15)
โครงการตามนโยบายและจุดเน้น คำสั่งมอบหมายงานตามโครงการ สรุปกิจกรรมตามโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ แบบสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ภาพกิจกรรมตามโครงการ (นโยบายเช่น งานประกัน/ เรียนฟรี 15 ปี /อาชีพเพื่อการมีงานทำ/เรียนร่วม/ สวนพฤกษศาสตร์/สถานศึกษาพอเพียง/ อาเซียนศึกษา/การเรียนการสอน ตามแนววอลดอฟ์ / โรงเรียนวิถีพุทธ/ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา/ฯลฯ) (


ดาวน์โหลด ppt การจัดเตรียมข้อมูลเชิงปริมาณ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google