งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ การประชุมสัมมนา “ความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ การประชุมสัมมนา “ความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ การประชุมสัมมนา “ความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ

2 การให้ความรู้และควบคุมการเผา จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการปัญหามลพิษจาก หมอกควันและการเผาในที่โล่งในระดับพื้นที่ ดำเนินงาน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา” อบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังมลพิษอากาศในพื้นที่นำร่อง เพื่อช่วยกันดูแลการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร ไฟป่า การเผามูลฝอยในชุมชน และการเผาวัชพืช 5. การพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (1)

3 การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ เสริมสร้างสมรรถนะ อปท. และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้โครงการ “เมืองสวยใส ไร้มลพิษ” (Clean and Green City) สร้างวิทยากรระดับจังหวัดเพื่อเป็นผู้ให้ความรู้ในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับ อปท. จำนวน 188 คน ผลักดันให้ อปท. ดำเนินงานเรื่องศูนย์รวมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งการเพิ่มศักยภาพของศูนย์รวมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีอยู่เดิม และจัดตั้งศูนย์รวมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแห่งใหม่ 5. การพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (2)

4 จัดทำคู่มือการป้องกันตนเองสำหรับ อสม. และประชาชน เผยแพร่ข้อมูลผ่าน สปอตวิทยุ การ์ตูนแอนนิเมชั่น และ วีดิทัศน์การเทศน์ของพระนักพัฒนา โดย ออกอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและตระหนัก ถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพและมีส่วนร่วม ในการลดการเผา 6. ร่วมกันสื่อสารเพื่อให้สาธารณะตระหนักถึง ความเสี่ยงจากเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพและ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ การสื่อสารเรื่องผลกระทบจากหมอกควันต่อสุขภาพ

5 การจัดการน้ำเสีย ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง โรงพยาบาลมีการรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตาม กฎกระทรวงมาตรา 80 ร้อยละ 34 จากโรงพยาบาลทั้งหมด 1,238 แห่ง (ขนาด 10 เตียงขึ้นไป) (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556) 7. ผลักดันการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ อนามัยภายใต้โครงการนำร่อง GREEN & CLEAN Hospital (1)

6 สำรวจข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลทุกแห่ง อยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงพยาบาล 7. ผลักดันการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ อนามัยภายใต้โครงการนำร่อง GREEN & CLEAN Hospital (2)

7 แต่งตั้งคณะทำงานของทั้ง 2 กรม o คณะทำงานตามความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ 125/2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีนายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรม อนามัย เป็นประธาน มีการประชุมแล้ว 1 ครั้ง o คณะทำงานดำเนินงานความร่วมมือด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 412/2555 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 โดยมีนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน มีการประชุมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ประชุมคณะทำงานทั้ง 2 ชุดร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ กรมอนามัย 8. การกำกับดูแลและการติดตามผล

8 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ การประชุมสัมมนา “ความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google