งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขับเคลื่อน.... ความ ร่วมมือ.... ด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, 2, 3 และ 4 ศูนย์อนามัยเขต 8, 9 และ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขับเคลื่อน.... ความ ร่วมมือ.... ด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, 2, 3 และ 4 ศูนย์อนามัยเขต 8, 9 และ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขับเคลื่อน.... ความ ร่วมมือ.... ด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, 2, 3 และ 4 ศูนย์อนามัยเขต 8, 9 และ 10

2

3 พันธ กิจ MOU เป็นที่ ปรึกษาทาง วิชาการ แลกเปลี่ยน ข้อมูล พัฒนา มาตรการ วิจัยและ พัฒนา สื่อสารต่อ สารธารณะ ดำเนินการ ด้าน อนามัย สิ่งแวดล้อม สนับสนุน ทาง วิชาการ และการ บริหาร จัดการ ประเด็นร่วม - คุณภาพอากาศ - น้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย - ขยะมูลฝอยและของ เสียอันตราย - สารเคมีเป็นพิษและ สารอันตราย - การจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมภาวะ ฉุกเฉิน

4 เป็นที่ ปรึกษา ทาง วิชาการ แลกเปลี่ ยน ข้อมูล พัฒนา มาตรก าร พัฒนาเกณฑ์ ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชุมขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผน ความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับ กลุ่มเป้าหมาย ให้คำแนะนำทางวิชาการ

5 วิจัยและ พัฒนา สื่อสาร ต่อสาร ธารณะ ดำเนินก ารด้าน อนามัย สิ่งแวด ล้อม การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและระบบ ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : กรณี เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก การจัดทำระบบฐานข้อมูลร่วม การดำเนินการในระดับกิจกรรมเชิง พื้นที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผ่านการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน

6 พันธ กิจ MOU เป็นที่ ปรึกษาทาง วิชาการ แลกเปลี่ยน ข้อมูล พัฒนา มาตรการ วิจัยและ พัฒนา สื่อสารต่อ สารธารณะ ดำเนินการ ด้าน อนามัย สิ่งแวดล้อม

7 การ ขับเคลื่อ น สสภ. + ศอ. ภาคเหนื อ Green & Clean Hospital บูรณา การงาน อนามัย สิ่งแวดล้ อม Clean & Green City ขยะมูล ฝอย มลพิษ อากาศ ( หมอก ควัน )

8

9 พื้นที่ดำเนินการ โครงการ เมืองสวยใส ไร้ มลพิษ ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร พื้นที่ดำเนินการ โครงการอำเภอ สุขภาพดี 80 ปียัง แจ๋ว 1 จังหวัด 1 อำเภอ

10 การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เวทีความร่วมมือ เวทีความร่วมมือ เวทีวิชาการในระดับพื้นที่ เวทีวิชาการในระดับพื้นที่ การดำเนินงาน

11

12 ประชุมการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อ และการดำเนินการตาม พรบ. การ สาธารณสุข 2535 ให้แก่ รพ ศ./ รพท./ รพช ในพื้นที่ภาคเหนือ ติดตามการดำเนินงานเรื่องขยะ ติดเชื้อในโรงพยาบาล กิจกรรมในปี 2556

13 การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ฯ - Skill Training - On the Job Training การให้ความรู้สู่... การปฏิบัติจริง

14 การจัดการน้ำเสียในโรงพยาบาล ชุมชน... อนาคต สำรวจ ประเมิน สถานภาพของการ จัดการขยะมูลฝอย และ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน ข้อเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสีย การให้ Consultant เข้ามาดำเนินการ เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการ การเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุน การดำเนินงานตาม มาตรา 80

15 มีการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ และมี ความสอดคล้องเชื่อมโยงในการ ดำเนินงานจากส่วนกลาง พัฒนาโครงการที่เป็นโครงการร่วม ระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ข้อเสนอ

16 Green & Clean Hospital … Keep Walking …

17


ดาวน์โหลด ppt ขับเคลื่อน.... ความ ร่วมมือ.... ด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, 2, 3 และ 4 ศูนย์อนามัยเขต 8, 9 และ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google