งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขับเคลื่อน....ความร่วมมือ.... ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขับเคลื่อน....ความร่วมมือ.... ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขับเคลื่อน....ความร่วมมือ.... ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, 2, 3 และ 4 ศูนย์อนามัยเขต 8, 9 และ 10

2 MOU 11 ธค. 55

3 สนับสนุนทางวิชาการ และการบริหารจัดการ
พันธกิจMOU เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนามาตรการ วิจัยและพัฒนา สื่อสารต่อสารธารณะ ดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วม - คุณภาพอากาศ - น้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย - ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย - สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย - การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมภาวะฉุกเฉิน

4 เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้คำแนะนำทางวิชาการ ประชุมขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนข้อมูล เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรการ พัฒนาเกณฑ์ ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

5 ดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและระบบข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : กรณี เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก สื่อสารต่อสารธารณะ ผ่านการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน ดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดทำระบบฐานข้อมูลร่วม การดำเนินการในระดับกิจกรรมเชิงพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

6 เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
พันธกิจMOU เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนามาตรการ วิจัยและพัฒนา สื่อสารต่อสารธารณะ ดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

7 บูรณาการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อน สสภ. + ศอ. ภาคเหนือ Green & Clean Hospital บูรณาการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม Clean & Green City ขยะมูลฝอย มลพิษอากาศ (หมอกควัน)

8 Clean & Green City เมืองสวยใส ไร้มลพิษ

9 พื้นที่ดำเนินการโครงการ
เมืองสวยใส ไร้มลพิษ ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร พื้นที่ดำเนินการโครงการอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว 1 จังหวัด 1 อำเภอ

10 การดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวทีความร่วมมือ เวทีวิชาการในระดับพื้นที่

11 ขับเคลื่อน ... Green & Clean Hospital

12 กิจกรรมในปี 2556 ประชุมการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อ และการดำเนินการตาม พรบ.การสาธารณสุข ให้แก่ รพศ./รพท./รพช ในพื้นที่ภาคเหนือ ติดตามการดำเนินงานเรื่องขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล

13 การเติมเต็ม ทางวิชาการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ Skill Training On the Job Training การเติมเต็ม ทางวิชาการ การให้ความรู้สู่ ... การปฏิบัติจริง

14 การเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุน การดำเนินงานตามมาตรา 80
การจัดการน้ำเสียในโรงพยาบาลชุมชน...อนาคต สำรวจ ประเมิน สถานภาพของการจัดการขยะมูลฝอย และ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย การให้ Consultant เข้ามาดำเนินการ เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการ การเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุน การดำเนินงานตามมาตรา 80

15 ข้อเสนอ มีการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงในการดำเนินงานจากส่วนกลาง พัฒนาโครงการที่เป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

16 Clean & Green City … Keep Walking … Green & Clean Hospital

17 การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
ปฎิรูปเทสวาโสจ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมงคลของชีวิต


ดาวน์โหลด ppt ขับเคลื่อน....ความร่วมมือ.... ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google