งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จริยา น้ำทับทิม ศอ. ที่ ๑ ปิยะ พรหมสถิต สสภ. ที่ ๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จริยา น้ำทับทิม ศอ. ที่ ๑ ปิยะ พรหมสถิต สสภ. ที่ ๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จริยา น้ำทับทิม ศอ. ที่ ๑ ปิยะ พรหมสถิต สสภ. ที่ ๘

2

3

4 สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัย

5

6 สถานการณ์คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำในพื้นที่ ภาคกลางอยู่ในระดับเสื่อมโทรม การลักลอบทิ้ง ( ขยะติดเชื้อในขยะชุมชน ของ พื้นที่ภาคกลาง มีความเชื่อมโยงในการจัดการปัญหาน้ำ เสียกับขยะ ปัญหาอากาศในภาคกลางเป็นปัญหา เฉพาะ พื้นที่ ซึ่งมีโครงการและหน่วยงาน ที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นเจ้าภาพอยู่แล้ว เช่น การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง เหตุ ผล

7

8

9 1. ( ร่าง ) แผนงานการดำเนินงานร่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัย ใน พื้นที่ภาคกลาง ปี 2556-2559 2. ( ร่าง ) โครงการร่วมระหว่างสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์ อนามัย ในพื้นที่ภาคกลาง ปี 2556-2559 3. กลไกการดำเนินงานร่วมระหว่างสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์ อนามัย ในพื้นที่ภาคกลาง จัดตั้งคณะทำงาน ดำเนินงานตามความร่วมมือด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ระหว่างสิ่งแวดล้อมภาค และศูนย์อนามัย ในพื้นที่ภาค กลาง การประสานงาน มอบศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ และสำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาค 8 ราชบุรี เป็นผู้ประสานงานระดับภาค จัดการประชุมสัญจร ระหว่างหน่วยงานศูนย์อนามัยและ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคในพื้นที่ภาคกลาง (9 หน่วยงาน ) ผลที่ ได้

10 แผนงาน / โครงการร่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์ อนามัย ในพื้นที่ภาคกลาง พ. ศ. 2556-2559 ( ฉบับ ปรับปรุง )

11

12 ผลที่ ได้

13 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินงานความร่วมมือ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ( ภาคกลาง )

14

15

16

17 4. ประชุม “ การขับเคลื่อนโครงการร่วมด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างสำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัย ( ภาคกลาง ) ครั้งที่ 4: ประเด็นการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน ในพื้นที่ภาคกลาง ” ณ สสภ. ที่ 13 ชลบุรี ได้ Mapping สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ที่เชื่อมโยงข้อมูลระบบประปาเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย ในพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างสสภ. และศอ. ภาคกลาง

18 ผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการ ร่วม ปี ๒๕๕๖

19

20

21

22

23 แหล่งน้ำ ระบบ ประปา ประปาดื่มได้

24

25

26

27

28 อปท. สถาน บริการ ขยะ มูล ฝอย ของ เสีย อันต ราย มูล ฝอย ติด เชื้อ

29

30 กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยภาคกลาง 1. ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือเพื่อติดตาม ให้ได้ผลตอบรับเพียงพอต่อการวิเคราะห์ และดำเนินการแก้ปัญหา ในปี ๕๗ 2. ติดตามการใช้ เอกสารกำกับการเก็บขน มูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)

31

32 ติดตา ม ตรวจส อบ คุณภา พน้ำ ผิวดิน เฝ้า ระวัง น้ำปร ะปา เครือข่าย

33 สมรรถ นะ การ จัดการ ขยะ เสริมสร้างประเมิน

34 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt จริยา น้ำทับทิม ศอ. ที่ ๑ ปิยะ พรหมสถิต สสภ. ที่ ๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google