งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พนัส พฤกษ์ สุนันท์. สุขภาพ คือ อะไร ??? WHO : สุขภาพมีความหมาย มากกว่าการไม่เจ็บป่วย สุขภาพเป็นสภาวะความเป็น ปกติสุขอย่างสมบูรณ์ ทั้งทาง กาย ใจ สังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พนัส พฤกษ์ สุนันท์. สุขภาพ คือ อะไร ??? WHO : สุขภาพมีความหมาย มากกว่าการไม่เจ็บป่วย สุขภาพเป็นสภาวะความเป็น ปกติสุขอย่างสมบูรณ์ ทั้งทาง กาย ใจ สังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พนัส พฤกษ์ สุนันท์

2 สุขภาพ คือ อะไร ??? WHO : สุขภาพมีความหมาย มากกว่าการไม่เจ็บป่วย สุขภาพเป็นสภาวะความเป็น ปกติสุขอย่างสมบูรณ์ ทั้งทาง กาย ใจ สังคม และจิต วิญญาณ สุขภาพเป็นความรู้สึกที่ดี เกี่ยวกับตัวเราเอง สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา และเมืองของเรา สุขภาพ (-) ----(0)----(+) ใครเป็นผู้ดูแล สุขภาพ

3 พนัส พฤกษ์ สุนันท์

4 Global Conference on Health Promotion City Country Year Themes 1. Ottawa Canada 1986The Move Towards a New Public Health Ottawa Charter 2. Adelaide Australia 1988Health Public Policy 3. Sundsvall Sweden 1991Supportive Environments for Health 4. Jakarta Indonesia 1997New Partners for a New Era Leading Health Promotion into 21 Century 5. Mexico city Mexico 2000Health Promotion : Bridging the Equity Gap 6.Bangkok Thailand 2005 Policy and Partnership for Action Alma Ata Sov iet Rus sia 19 78 Health for All by 2000

5 Health Promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health (Ottawa Charter, 1986)

6 ปัจจัยที่มีผลต่อ สุขภาพ ความปกติ คุณค่า จิตสำนึก การศึกษาสุขภาพ เศรษฐกิจ ความเสมอภาค สันติภาพ ระบบการศึกษา การคมนาคม สื่อสาร ระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การเมือง การ ปกครอง วัฒนธรร ม ระบบ สาธารณสุ ข

7 Hea lth Issu es Popula tion Setti ngs advo cate med iate enab le Health Public Policy Support ive Environ ment Commu nity Particip ation Persona l Develop ment Health Care Reform Media and Communi cation Train ing Regulat ions New Informat ion Technol ogy Rese arch 5 Infrastructu res 1 2 3 4 5 5 Actio ns 3 Strategi es 3 Approach es

8 (Heal th Issu es) (Popula tion) (Setti ngs) (advoc ate) (medi ate) (enabl e) นโยบายสาธารณสุข เพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) (Suppo rtive (Personal Development) (Health Care Reform) การสื่อสาร เพื่อสุขภาพ (Media and Communica tion) กฎเกณฑ์ กฎหมาย (New Information Technology ) วิจัยและพัฒนา (Research) “3355” of Health Promotion 1 การมีส่วน ร่วม ของประชาชน (Community Participation) Environment) สิ่งแวดล้ อมที่ เอื้อต่อสุขภาพ การ อบรม (Training) 2 3 เทคโนโ ลยี ข้อมูล ข่าวสาร ใหม่ๆ การ พัฒนาคน การ ปฏิรูป ระบบสุขภาพ การ ชี้แนะ การ ประสานงา น ปัญหา สุขภาพ ยึด พื้นที่ ประชา กร การสร้าง พลัง 4 5 (Regulati ons) ระเบียบ พนัส พฤกษ์ สุนันท์

9  1980 เริ่ม HFA เน้นการบวน การ PHC ให้ปชช. มีส่วนร่วมใน รูปอสม. ทำงานเชื่อมโยงกัน ระบบบริการสุขภาพ อสม. เข้มแข็ง แต่ประชาชนยังมีส่วน ร่วมน้อย โดยเฉพาะเขตเมือง ได้ผลน้อย

10 ในระยะ 15 ปีที่ผ่านมา มีการ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  กระบวนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เน้นที่ Supportive Environment and People Empowerment ใน อปท.  การมีพรบ. กองทุน สสส. ในปี 2544  นโยบายสุขภาพดีที่ต้นทุนต่ำ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ  พรบ. หลักประกันสุขภาพ ปี 2545

11  นโยบายสร้างนำซ่อม  การรณรงค์ออกกำลัง กาย อาหารปลอดภัย  ปีรณรงค์แห่งการสร้างสุขภาพ 2545 – 2547 (Empowerment for Health)

12  วาระแห่งชาติเรื่อง เมืองไทยแข็งแรง  กระบวนการสร้างนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพด้วย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ พรบ. สุขภาพแห่งชาติ 2550  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ฉบับที่ 10 “ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ”  ยุทธศาสตร์สังคมอยู่ดีมี สุข

13 ในการเคลื่อนตัวด้านส่งเสริม สุขภาพ CSF ได้แก่ การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและ ภาคีสุขภาพ โดยเฉพาะการ ถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพสู่ อปท. ตามพรบ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ สู่ อปท. 2543

14 ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสุขภาพและ พึ่งตนเอง เครือข่า ย บริการ สุขภาพ CUP PCU ท้อง ถิ่น ประชา ชน ชุมชน โรงเรี ยน ร้านอาห าร ตลาด สด สถานที่ ทำงาน อื่ น ๆ สสจ. ศูนย์ วิชาการ รวมพลังภาคีและ การมีส่วนร่วม ชุมชนสร้าง สุขภาพ ประชุม สัมมนา อบรม ปช ส. สนับสนุ น กำกับ ประเมิ นผล สุขภาพดี สิ่งแวดล้อม ดี มีคุณภาพชีวิตดี อาศัยในชุมชนน่าอยู่ ลดโรค การเจ็บป่วย พิการ การตายก่อนวัยอันควร SMEs เครือข่าย ชมรมสร้าง สุขภาพ ชมรม ออก กำลัง กาย ชมร ม ผู้ สู อายุ HP S HP W CF GT HM กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ สวนสาธ ารณะ รื่นรมย์ อื่น ๆ รณรงค์ พนัส พฤกษ์ สุนันท์


ดาวน์โหลด ppt พนัส พฤกษ์ สุนันท์. สุขภาพ คือ อะไร ??? WHO : สุขภาพมีความหมาย มากกว่าการไม่เจ็บป่วย สุขภาพเป็นสภาวะความเป็น ปกติสุขอย่างสมบูรณ์ ทั้งทาง กาย ใจ สังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google