งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ (HEALTH ADVOCACY) ผศ. ลักขณา เติมศิริกุลชัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ (HEALTH ADVOCACY) ผศ. ลักขณา เติมศิริกุลชัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ (HEALTH ADVOCACY) ผศ. ลักขณา เติมศิริกุลชัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 NEW VS. TRADITIONAL PUBLIC H. APP

3

4 สุขศึกษา - การสร้างเสริมสุขภาพ  สุขศึกษา ผลรวมของประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยความ สมัครใจ อันนำไปสู่การมีสุขภาพดี  การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลรวม ของการสนับสนุนด้านการศึกษาและ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและ เกิดสภาพการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ การมีสุขภาพ

5 “ การสร้างเสริมสุขภาพ ” (Ottawa Charter,1986) กระบวนการสนับสนุนให้ ประชาชนสามารถควบคุมพฤติกรรม สุขภาพของตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ ดี

6 ปรับระบบบริการให้เอื้อต่อ การส่งเสริมสุขภาพ 5 พัฒนาทักษะชีวิต 4 เพิ่มศักยภาพของชุมชน 3 สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 2 สร้างนโยบายสาธารณะ 1 •Enable •Advocacy •Mediate

7

8

9 Health Promotion Objectives  Individual  Knowledge  Attitudes  Behaviors  Physiology  Organization  Policies  Practices  Programs  Facilities  Resources  Community  Policies  Practices  Programs  Facilities  Resources  Government  Policies/Programs  Facilities/Resources  Legislation/Ordinances  Regulation/Enforcement

10 ADVOCACY FOR HEALTH ผลรวมของการดำเนินงานที่กำหนดขึ้นโดย บุคคล / กลุ่มเพื่อสร้าง  POLITICAL COMMITMENT  POLICY SUPPORT  SYSTEM SUPPORT  SOCIAL ACCEPTANCE เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ

11 กลุ่มเป้าหมายของการชี้แนะ สาธารณะ 1°Target ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 2°Target กลุ่มที่ช่วยกดดันผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ : NGOs, สื่อ 3°Target ประชาชน / สื่อ

12 MEDIA ADVOCACY VS. PUBLIC HEALTH

13


ดาวน์โหลด ppt การชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ (HEALTH ADVOCACY) ผศ. ลักขณา เติมศิริกุลชัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google