งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ (HEALTH ADVOCACY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ (HEALTH ADVOCACY)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ (HEALTH ADVOCACY)
ผศ. ลักขณา เติมศิริกุลชัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 NEW VS. TRADITIONAL PUBLIC H. APP

3 NEW VS. TRADITIONAL PUBLIC H. APP

4 สุขศึกษา - การสร้างเสริมสุขภาพ
สุขศึกษา - การสร้างเสริมสุขภาพ สุขศึกษา ผลรวมของประสบการณ์การเรียนรู้ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยความสมัครใจ อันนำไปสู่การมีสุขภาพดี การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลรวมของการสนับสนุนด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและเกิดสภาพการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่การมีสุขภาพ

5 “การสร้างเสริมสุขภาพ” (Ottawa Charter ,1986)
กระบวนการสนับสนุนให้ ประชาชนสามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี

6 กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ : 1980
ปรับระบบบริการให้เอื้อต่อ การส่งเสริมสุขภาพ 5 พัฒนาทักษะชีวิต 4 เพิ่มศักยภาพของชุมชน 3 สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 2 สร้างนโยบายสาธารณะ 1 Enable Advocacy Mediate

7

8 17

9 Health Promotion Objectives
Community Policies Practices Programs Facilities Resources Government Policies/Programs Facilities/Resources Legislation/Ordinances Regulation/Enforcement Individual Knowledge Attitudes Behaviors Physiology Organization Policies Practices Programs Facilities Resources

10 ADVOCACY FOR HEALTH ผลรวมของการดำเนินงานที่กำหนดขึ้นโดยบุคคล/กลุ่มเพื่อสร้าง POLITICAL COMMITMENT POLICY SUPPORT SYSTEM SUPPORT SOCIAL ACCEPTANCE เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ

11 กลุ่มเป้าหมายของการชี้แนะสาธารณะ
1°Target ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 2°Target กลุ่มที่ช่วยกดดันผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ : NGOs, สื่อ 3°Target ประชาชน / สื่อ

12 MEDIA ADVOCACY VS. PUBLIC HEALTH

13 MEDIA ADVOCACY VS. PUBLIC HEALTH


ดาวน์โหลด ppt การชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ (HEALTH ADVOCACY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google