งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เศรษฐกิจพอเพียงกับบริการสุขภาพ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เศรษฐกิจพอเพียงกับบริการสุขภาพ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับบริการสุขภาพ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

2 2 ประเด็นการนำเสนอ  กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนา ประเทศ  แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10  เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาระบบสุขภาพ  กรอบแนวทางการดำเนินงานการสร้างสุขภาพที่ดีและ พอเพียง

3 3 กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา • เริ่มต้นนวัตกรรม ทางความคิด “ คนเป็น ศูนย์กลางการ พัฒนา ” • ปรับเปลี่ยน วิธีการมาเป็น บูรณาการแบบ องค์รวม และเริ่ม ปรับเข้าสู่ความ พอเพียง • มุ่งให้คนมี ความสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน • ยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียงเป็น ปรัชญานำทาง • สานต่อกระบวน ทรรศน์ การพัฒนา แบบบูรณาการเป็น องค์รวม มีคนเป็น ศูนย์กลางการ พัฒนา • เน้นสังคมเข้มแข็งมี ดุลยภาพเป็นสังคม ที่มีคุณภาพ มี ภูมิปัญญาและการ เรียนรู้ มีความ สมานฉันท์ และ เอื้ออาทร • มุ่งสู่การพัฒนาที่ ยั่งยืนและความอยู่ ดีมีสุขของคนไทย • เน้นการ ปฏิบัติตาม ปรัชญาของ เศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อ สร้างสมดุล • ยึดกระบวน ทรรศน์การ พัฒนา ต่อเนื่อง จาก แผนฯ 8 และ แผนฯ 9 • มุ่งสู่สังคมอยู่ เย็นเป็นสุข ร่วมกัน วางรากฐานการมีส่วนร่วม ของประชาชน สร้าง / ขยายเครือข่าย การมีส่วนร่วม เครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน แผนฯ 9 2545-49 แผนฯ 10 2550-54 แผนฯ 8 2540-44

4 4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด หลักการ เงื่อนไข เป้า ประสงค์ ทางสายกลาง แนวทางการดำรงอยู่ การปฏิบัติตน ในทุกระดับ ครอบครัว ชุมชน รัฐ - ในการพัฒนา บริหารประเทศ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี ความรอบรู้ คุณธรรมความเพียร ความรู้ในตัวคน ใน หลักวิชา รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร มีสติ เชื่อมโยงวิถีชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / การเมือง สร้างสมดุล / มั่นคง / เป็นธรรม / ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

5 5 กระบวนทรรศน์การพัฒนาที่ปรับเปลี่ยน... สู่ความพอเพียง ปรับจาก มุ่งการรักษา และฟื้นฟู สู่ คนเป็น ศูนย์กลาง ความอยู่ดีมีสุข ปรับวิธีคิด แบบแยกส่วน รายสาขา สู่ องค์รวม บูรณาการ เชื่อมโยงทุกมิติ ปรับกระบวน การพัฒนา จากบนลง ล่าง สู่ กระบวน การพัฒนา จากล่างขึ้นบน ผล ประโยชน์ ประชาชน การมีส่วน ร่วมของ ประชาชน ค นค น ยึดคนเป็นตัวตั้ง ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความอยู่ดีมีสุข การอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขระหว่างคนกับคน ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ตามความ แตกต่างหลากหลายของ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของพื้นที่ กับวิถีชีวิตชุมชน เริ่มพัฒนา “ตามลำดับขั้น” ด้วยการพึ่งพาตนเอง - รวมกลุ่ม - สร้างเครือข่าย - เชื่อมสู่ภายนอก “ระเบิดจากข้างใน” ภูมิ - สังคม

6 6 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับบริบทการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพคน สังคม แห่งศีลธรรม ฐานความรู้ การสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่าย เชื่อมโยงสู่ภายนอก การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบน ฐานการผลิตที่แข็งแกร่งด้วย องค์ความรู้ สร้างคุณค่าเพิ่ม การสร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ คุณภาพ สวล. การเสริมสร้างระบบและ วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และประชาธิปไตย คน สังคม ชุมชน เศรษฐกิจ ทรัพยากรฯ ธรรมาภิบาล พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน คนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตร ดุลยภาพจิตใจ-วัตถุ ความรอบรู้ คุณธรรม ความเพียร พึ่งพาตนเอง ปรับตัวรู้เท่า ทันโลก สร้างภูมิคุ้มกัน แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ “สังคม อยู่เย็น เป็นสุข ร่วมกัน” ชนบท-เมือง ดุลยภาพภายใน ดุลยภาพภายใน- โลกาภิวัตน์ จัดการความเสี่ยง/ ภูมิคุ้มกัน ดุลยภาพภายใน อนุรักษ์-ใช้ประโยชน์ กระจายอำนาจ อย่างเป็นธรรม แข่งขัน-กระจายประโยชน์ อย่างเป็นธรรม

7 7 สนับสนุนให้คนไทยลด ละ เลิก พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ พัฒนาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย เสริมสร้างสุขภาวะคนไทย ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย และใจให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ พัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร พลิกฟื้นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้เพียงพอกับการดำรงชีวิต แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพในแผน ฯ ฉบับที่ 10

8 8 แนวคิดของระบบสุขภาพ สุขภาพกาย ดูแลความเจ็บป่วย ซ่อมสุขภาพ เน้นแพทย์ รพ. สุขภาพคน (สุขภาวะ) ดูแลคนไข้ สร้างสุขภาพ ประชาชน ชุมชน

9 9 ปรัชญาของเศรษฐกิจกับ สุขภาพพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจกับ สุขภาพพอเพียง •พึ่งตนเองและ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน •บูรณาการ องค์รวม คิดเป็นระบบ หลากหลาย สมดุล ยั่งยืน • ประหยัด อดออม •รู้จักตนเอง เรียบง่าย • ใช้หลักวิชาการ คำนึงถึงผลกระทบ • ซื่อสัตย์ ขยัน มีวินัย • การให้ประโยชน์ ส่วนรวม เป็นธรรม และสมานฉันท์ •รอบรู้ เรียนรู้ • ระบบเตือนภัย •วัฒนธรรม ภูมิปัญญา •กติการ่วม •บริหารความเสี่ยง ทางสายกลาง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันโลก ภูมิคุ้มกัน ดุลยภาพ สมดุล ยั่งยืน พอประมาณ มีเหตุผล ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนฯ 10

10 10 การบูรณาการระบบสุขภาพ สุขภาพ/ สุขภาวะ ปัจเจก บุคคล สภาพ แวดล้อม ระบบบริการ สุขภาพ Health for AllAll for Health บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ สถาบัน องค์กร ประชาสังคม บริหาร บริการ วิชาการ ทุนเศรษฐกิจ ทางใจ ทางกาย ทางสังคม ทางปัญญา/ จิตวิญญาณ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม

11 11 สร้างรากฐาน ความเข้มแข็งทางสุขภาพ ในระดับครอบครัว และชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้เทคโนโลยี อย่างรู้เท่าทัน และเหมาะสม บูรณาการ บริการสุขภาพ ให้มีความสมดุล มีระบบภูมิคุ้มกัน ที่เป็นการสร้าง หลักประกันและ คุ้มครองสุขภาพ ระบบสุขภาพพอเพียง : ภาพลักษณ์พึงประสงค์ รอบคอบ พอประมาณ อย่างมีเหตุผล ด้านการเงิน/คลัง สุขภาพในทุกระดับ

12 12 สร้างเอกภาพและธรรมภิบาลการจัดบริการระบบสุขภาพที่มี ความสมดุลและยั่งยืน สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกที่อยู่บนพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี สร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขพอเพียงและ เป็นองค์รวม เป้าหมาย : การพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียง มีระบบบริการสุขภาพและการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง มีระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

13 13 สร้างหลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรม ทั่วถึง มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างระบบภูมิคุ้มกัน เตรียมพร้อมรับผลกระทบโรค และภัยคุกคามทางสุขภาพ สร้างทางเลือกสุขภาพที่มีความหลากหลาย เป้าหมาย : การพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียง เป็นสังคมที่ดูแลรักษาคนจน คนทุกข์ยาก และผู้ด้อยโอกาส อย่างเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีระบบสุขภาพฐานความรู้

14 14 สร้างหลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรม ทั่วถึง มีคุณภาพ สร้างเสริม สุขภาพ เชิงรุก พัฒนา ระบบสุขภาพ ชุมชน ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน แนวทางการพัฒนาสุขภาพที่พอเพียง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

15 15 อ Healthy people Healthy Policy Healthy Community สนับสนุนการ จัดการองค์ความรู้ สร้างการมีส่วนร่วม ของภาคีต่างๆ สร้างสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมการมีสุขภาพดี พัฒนาระบบบริหาร จัดการด้านสาธารณสุข ภาคเอกชน ภาครัฐ งบประมาณสนับสนุน กิจกรรม Community needs & Feedback กรอบแนวทางการดำเนินงาน การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและพอเพียงของคนไทย Participation -Health Environment -Health Knowledge -Health Management -Health

16 16 P:Health สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาต่างๆ ศูนย์สุขภาพ ชุมชน คน ชุมชน เงินทุน กิจกรรม สุขภาพ ภาครัฐ เงินทุน/ กิจกรรมสุขภาพ มาตรการจูงใจ ภาคเอกชน เงินทุน / กิจกรรม สุขภาพ •เป็นเจ้าของและดำเนินการ •จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ •สมทบทุน •มาตรการสิทธิประโยชน์การ ลดหย่อนภาษีแก่ เอกชน •สนับสนุน เงินทุน และจัด กิจกรรม •สนับสนุนคน/ชุมชน ด้านส่งเสริมสุขภาพ •จัดสรรงบประมาณ •จัดประกวดชุมชน สุขภาพดีเด่น กลไกการดำเนินงาน พัฒนาระบบสุขภาพ ชุมชนที่สอดคล้อง กับความต้องการ และวิถีชีวิตของ ชุมชน เป้าหมาย

17 17 E:Health สร้างสภาพแวดล้อม Healthy workplace/ Healthy school Healthy society Healthy environment everywhere, every time for everyone •ผลักดันโครงการ •ปรับปรุงและบังคับใช้ กม. •ริเริ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจ •สร้างเครือข่าย กลไก/มาตรการ •สร้างจิตสำนึก •สร้างความตระหนัก •สร้างค่านิยม •ให้ความรู้ •ผลักดันการบังคับใช้ กม. •สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ลดปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพของ ประชากรอันเกิดจาก สภาพแวดล้อม ในการดำเนินชีวิต เป้าหมาย Healthy Home

18 18 K:Health ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และนวัตกรรม K-Health เป้าหมาย ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรม ผลักดันการ พัฒนา สุขภาพ Knowledge Innovation • ใช้สื่อเป็นเครื่องมือ • ปรับปรุงหลักสูตร •จัดตลาดนัดเทคโนโลยีการแพทย์ •สร้างระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพ

19 19 M:Health พัฒนาระบบบริหารจัดการ •จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร •สร้างกลไกและกระบวนการในการดูแลและเฝ้าระวัง เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ระบบสุขภาพ เป้าหมาย Demand Supply Health Balance


ดาวน์โหลด ppt 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับบริการสุขภาพ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google