งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเคราะห์ ประสบการณ์ กระบวนการปฏิรูประบบ สุขภาพแห่งชาติ การสังเคราะห์ ประสบการณ์ กระบวนการปฏิรูประบบ สุขภาพแห่งชาติ Society and Health Institute, Bureau.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเคราะห์ ประสบการณ์ กระบวนการปฏิรูประบบ สุขภาพแห่งชาติ การสังเคราะห์ ประสบการณ์ กระบวนการปฏิรูประบบ สุขภาพแห่งชาติ Society and Health Institute, Bureau."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเคราะห์ ประสบการณ์ กระบวนการปฏิรูประบบ สุขภาพแห่งชาติ การสังเคราะห์ ประสบการณ์ กระบวนการปฏิรูประบบ สุขภาพแห่งชาติ Society and Health Institute, Bureau of Policy & Strategy นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

2 สาเหตุที่นานาประเทศ ปฏิรูปสุขภาพ กระแสการปฏิรูปเริ่มขึ้นและ กระจายไปทั่วโลกต้น คศ. 1990 •ประชาชนขาด หลักประกัน •ค่าใช้จ่ายทาง การแพทย์สูง •คุณภาพบริการ ต่ำ •สถานะสุขภาพ ไม่น่าพอใจ •เปลี่ยนแปลง ทางการเมือง •เป็นเงื่อนไข เงินกู้ •ประชาชนขาด หลักประกัน •ค่าใช้จ่ายทาง การแพทย์สูง •คุณภาพบริการ ต่ำ •สถานะสุขภาพ ไม่น่าพอใจ •เปลี่ยนแปลง ทางการเมือง •เป็นเงื่อนไข เงินกู้

3 แนวทางการปฏิรูป สุขภาพที่เป็นอยู่ทั่วโลก 1. ใช้วิธีคิดแบบชีวกลไก ทางการแพทย์ มองสุขภาพแบบแยกส่วน 2. มุ่งปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง ของระบบบริการทาง การแพทย์ 3. เน้นกลไกนโยบายที่ เป็นทางการ และการขับเคลื่อนของ ภาครัฐ

4 DISEASE THEORY SYSTEM ระบบสุขภาพ และการแพทย์ HEALTH and MEDICAL SYSTEM ระบบงาน = ระบบการดูแล รักษาสุขภาพ HEALTH DELIVERY SYSTEM ระบบวิธีคิด = ระบบทฤษฎี เกี่ยวกับโรคและสุขภาพ

5 ระบบวิธีคิด สุขภาพแบบแยก ส่วน • เน้นส่วนย่อย ไม่เห็น ความเชื่อมโยง • สุขภาพคืออวัยวะที่ ทำงานปกติ • เน้นหนักที่การรักษา โรค • สนใจกาย ไม่ใส่ใจกับ ความรู้สึก • ขาดมิติทาง วัฒนธรรมและจิต วิญญาณ • เน้นส่วนย่อย ไม่เห็น ความเชื่อมโยง • สุขภาพคืออวัยวะที่ ทำงานปกติ • เน้นหนักที่การรักษา โรค • สนใจกาย ไม่ใส่ใจกับ ความรู้สึก • ขาดมิติทาง วัฒนธรรมและจิต วิญญาณ

6 ขยายกรอบวิธีคิด เรื่องสุขภาพ อิสรภา พ จิตวิญญาณ สุนทรียภาพ ความเป็น มนุษย์ สันติภา พ

7 80% POPULAR SECTOR FOLK SECTOR พหุลักษณ์ทาง การแพทย์ ความหลากหลายของ ระบบสุขภาพ Pluralism of medical system การดูแลตนเอง ของภาคประชาชน การแพทย์ พื้นบ้าน การแพทย์ ภาควิชาชีพ PROFESSIONAL SECTOR

8 ปฏิรูปบริการ: เน้น มาตรการทางการเงิน ปฏิรูประบบสุขภาพ: เน้นการขับเคลื่อน สังคมและประสานพลัง พลัง สังคม พลัง การเมือง พลัง วิชาการ

9 ลักษณะเด่น : ด้าน กระบวนการขับเคลื่อน 1. เน้นการสร้างเจตนารมย์ร่วมกัน 2. เป็นการเคลื่อนไหวที่มีฐานกว้าง 3. เน้น Deliberation ไม่ใช่แค่ Implementation 4. มีการพัฒนารูปแบบการขับ เคลื่อนที่หลากหลาย 5. ใช้ความสมานฉันท์และสันติวิธี ในการแก้ปัญหา 1. เน้นการสร้างเจตนารมย์ร่วมกัน 2. เป็นการเคลื่อนไหวที่มีฐานกว้าง 3. เน้น Deliberation ไม่ใช่แค่ Implementation 4. มีการพัฒนารูปแบบการขับ เคลื่อนที่หลากหลาย 5. ใช้ความสมานฉันท์และสันติวิธี ในการแก้ปัญหา

10 ลักษณะเด่น : ด้านเนื้อหา และแนวคิด 1. ปฏิรูปส่วนที่ลึกและยาก คือ วิธี คิด 2. มองสุขภาพหลายมิติ ครอบคลุมและเชื่อมโยงกัน 3. ใช้วิชาการ ผสมผสานภูมิ ปัญญาไทย & สากล 4. เป็นการเรียนรู้มากกว่าเรื่อง สุขภาพ คือเรื่องความเป็นพลเมือง 1. ปฏิรูปส่วนที่ลึกและยาก คือ วิธี คิด 2. มองสุขภาพหลายมิติ ครอบคลุมและเชื่อมโยงกัน 3. ใช้วิชาการ ผสมผสานภูมิ ปัญญาไทย & สากล 4. เป็นการเรียนรู้มากกว่าเรื่อง สุขภาพ คือเรื่องความเป็นพลเมือง

11 ประเด็นมีความ สลับซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่เห็นผลหรือประโยชน์ ระยะสั้น ยังมีความลังเลสงสัย เป็นแนวทางใหม่ ต้อง เรียนรู้ด้วยตัวเอง ประเด็นมีความ สลับซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่เห็นผลหรือประโยชน์ ระยะสั้น ยังมีความลังเลสงสัย เป็นแนวทางใหม่ ต้อง เรียนรู้ด้วยตัวเอง จุดอ่อนและ ข้อจำกัด

12 • สร้างวิธีคิดสุขภาพ ใหม่ ( สัมมาทิฐิ ) • เน้นการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งของประชาคม • เน้นการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งของประชาคม • สร้างเสริม Deliberative function ของระบบอภิบาลองค์การ • สร้างเสริม Deliberative function ของระบบอภิบาลองค์การ จุดเน้นที่ควรเป็น หัวใจการปฏิรูป • เรียนรู้การทำงานที่เสริมแรงกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ยาก • เรียนรู้การทำงานที่เสริมแรงกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ยาก

13 • ถูก มี ประสิทธิภาพ • ยั่งยืน พึ่งตนเอง ได้มากขึ้น • ส่งผลต่อการ พัฒนาด้านอื่น • เคารพศักดิ์ศรี และ คุณค่าความเป็น มนุษย์ • เป็นแบบอย่างให้ นานาชาติ ได้ร่วมเรียนรู้ • ถูก มี ประสิทธิภาพ • ยั่งยืน พึ่งตนเอง ได้มากขึ้น • ส่งผลต่อการ พัฒนาด้านอื่น • เคารพศักดิ์ศรี และ คุณค่าความเป็น มนุษย์ • เป็นแบบอย่างให้ นานาชาติ ได้ร่วมเรียนรู้ Reinventing National Health System ระบบสุขภาพ ใหม่


ดาวน์โหลด ppt การสังเคราะห์ ประสบการณ์ กระบวนการปฏิรูประบบ สุขภาพแห่งชาติ การสังเคราะห์ ประสบการณ์ กระบวนการปฏิรูประบบ สุขภาพแห่งชาติ Society and Health Institute, Bureau.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google