งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระแห่งชาติ เมืองไทยแข็งแรง เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประเวศ วะสี Healthy Thailand ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระแห่งชาติ เมืองไทยแข็งแรง เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประเวศ วะสี Healthy Thailand ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระแห่งชาติ เมืองไทยแข็งแรง เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประเวศ วะสี Healthy Thailand ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘

2 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม “ ขอให้เราพออยู่พอกิน และมีไมตรีจิตต่อกัน ” สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเซีย

3 สุขภาวะ = ดุลยภาพ กาย - จิต - สังคม - สิ่งแวดล้อม

4 ความปลอดภัย โครงสร้าง ทางกายภาพ ร่างกาย ปราศจากโรค ความกรุณา สติ สมาธิ เคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นคน ของเพื่อนมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม โครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ ความยุติธรรม สันติภาพ ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ดิน - น้ำ - ป่า อากาศ พลังงาน จุลชีพ ดุลยภาพ สิ่งแวดล้อม กาย จิต สังคม

5 จุดมุ่งหมายสูงสุด การอยู่ร่วมกัน ด้วยสันติ

6 เสาหลักแห่งดุลยธรรม ๓ ประการ การอยู่ร่วมกัน ด้วยสันติ

7 ปูมเมืองไทยแข็งแรง - เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข ๑การอยู่ร่วมกันด้วยสันติ

8 การขับเคลื่อนด้วย “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” มรรค ๑๒ การเคลื่อนไหวสังคมการเมือง การสร้างความรู้ เครื่องมือ = การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interactive learning through action)

9 กุญแจ การพัฒนาอย่างบูรณาการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นสุข (Healthy community) เมืองน่าอยู่ (Healthy city) จังหวัดอยู่เย็นเป็นสุข (Healthy province)

10 กลไกขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์  ผู้กำหนดนโยบาย  ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติ  ผู้สนับสนุนการปฏิบัติ  นักวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt วาระแห่งชาติ เมืองไทยแข็งแรง เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประเวศ วะสี Healthy Thailand ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google