งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Npp1 ระบบการจัดการประเมินซ้ำ พญ นิพรรณพร วรมงคล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Npp1 ระบบการจัดการประเมินซ้ำ พญ นิพรรณพร วรมงคล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 npp1 ระบบการจัดการประเมินซ้ำ พญ นิพรรณพร วรมงคล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย job8018@yahoo.com

2 npp2 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก ประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก ประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

3 npp3 อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 Breastfeeding Rate 2536* 2538** 2541*** 254225452548 Exclusive BF 4 months 1.33.62.082.9213.820.7 Predominant BF 18.7313036 Exclusive BF 6 months 14.5

4 npp4 ปี 2548 ภาค (%) ประเทศ (%) กลาง ตะวันออ ก เฉียง เหนือ เหนือใต้ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 เดือน (Exclusive Breast-feeding Rate 4 months) 12.828.114.419.520.7 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน (Exclusive Breast-feeding Rate 6 months) 8.620.38.314.714.5 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นหลัก 4 เดือน (Predominant Breast feeding Rate) 29.525.628.822.026.5 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยอาหารที่ต้องใส่ขวด และใช้หัวนมของเด็กอายุต่ำกว่า 12 เดือน (Bottle feeding Rate) 80.460.070.456.865.9

5 npp5 ประเมินซ้ำโรงพยาบาลสาย สัมพันธ์แม่ลูก อบรมเพี่อการเป็นผู้ประเมิน รู้จักการประเมินตนเอง อบรมเพี่อการเป็นผู้ประเมิน รู้จักการประเมินตนเอง จัดตั้งทีมประเมินในระดับเขต จัดตั้งทีมประเมินในระดับเขต อบรมทีมประเมินระดับเขต (12 เขต) อบรมทีมประเมินระดับเขต (12 เขต) แบ่ง 3 กลุ่ม อบรมที่ ศอ 1 ศอ6 และ ศอ 10 แบ่ง 3 กลุ่ม อบรมที่ ศอ 1 ศอ6 และ ศอ 10 หนังสือแต่งตั้งในเรื่อง หนังสือแต่งตั้งในเรื่อง คณะกรรมการโครงการ รพ สายสัมพันธ์แม่ลูกแห่งชาติ คณะกรรมการโครงการ รพ สายสัมพันธ์แม่ลูกแห่งชาติ ทีมประเมินระดับเขต ทีมประเมินระดับเขต ทึมประสานกับส่วนกลางเพื่อติดตาม และ ควบคุม กำกับ ทึมประสานกับส่วนกลางเพื่อติดตาม และ ควบคุม กำกับ

6 npp6 สิ่งสนับสนุน งบประมาณ (กำลังขอ Unicef) งบประมาณ (กำลังขอ Unicef) พัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร ประเมิน รพ ประเมิน รพ สื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสาร คู่มือประเมินซ้ำ เอกสาร คู่มือประเมินซ้ำ หมวด I คู่มือสำหรับการติดตามเพื่อพัฒนาและ การประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก หมวด I คู่มือสำหรับการติดตามเพื่อพัฒนาและ การประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก หมวด II คู่มือสำหรับการติดตามเพื่อพัฒนา หมวด II คู่มือสำหรับการติดตามเพื่อพัฒนา หมวด III คู่มือสำหรับการประเมินซ้ำ หมวด III คู่มือสำหรับการประเมินซ้ำ

7 npp7 กิจกรรมอื่นๆที่กำลังดำเนินการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์นมแม่แห่งชาติ จัดทำแผนยุทธศาสตร์นมแม่แห่งชาติ จัดประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ จัดประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ผลักดันเรื่องกฏหมายลาคลอด ผลักดันเรื่องกฏหมายลาคลอด หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหาร ทารกเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหาร ทารกเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อบรมสถานประกอบการเพื่อสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อบรมสถานประกอบการเพื่อสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

8 npp8 โครงการ “สายใยรักจากแม่สู่ลูก” ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร โครงการเฉลิมพระเกียรติและ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ กระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพ กระทรวง สาธารณสุขร่วมดำเนินงาน โครงการ “คาราวานสายใยรักจากแม่สู่ ลูก... นมแม่ทุนสมอง เฉลิมพระเกียรติ ‘พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ’ ครบ 1 พระชันษา” ปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2549 15 จังหวัดนำร่อง และ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 เพิ่มอีก 30 จังหวัด พ.ศ. 2551 เพิ่มอีก 30 จังหวัด กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็น เจ้าภาพ

9 npp9 โครงการ “ สายใยรักจากแม่สู่ลูก ” ในพระ อุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎ ราชกุมาร เปิดตัวโครงการ 9 ธันวาคม 2548 ณ วังศุ โขทัย โครงการ “ สายใยรักจากแม่สู่ลูก ” ในพระ อุปถัมภ์ฯ มิได้มุ่งเน้นการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ และการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี แต่เพียง อย่างเดียว แต่จะพิจารณาจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยหลีกเลี่ยงความ ขัดแย้งในเชิงธุรกิจ โดยเน้นการจัดทำโครงการ หรือแนวปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา ด้านต่าง ๆ ให้กับข้าราชการบริพารในพระองค์ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน และบ้านพัก อาศัย เป็นหลัก โดยนำผลสำเร็จหรือบทเรียนที่ ได้รับไปพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ออกไปสู่สังคม ภายนอก

10 npp10 โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ฯ กระทรวงเกษตรฯ ได้รับพระราชานุญาตให้จัดทำโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมฉลองพระโอรสในพระ เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัมศมิ์ พระวรชายาฯ เป็นเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน โดยในปีที่ 1 ได้จัดไปแล้ว เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2548 รมว เกษตร รับสนองพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ สยาม มงกุฎราชกุมาร และพระดำริของ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ใน 3 ประเด็น ดังนี้ ทรงดำริให้ทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้แม่มี ความรู้ในการดูแลตัวเองและลูกที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อาชีพสำหรับหญิงให้นมลูก ที่สามารถทำได้ในขณะเลี้ยงลูกอ่อน การแปรรูปอาหาร สำหรับแม่ การให้ความรู้กับประชาชน หญิงมีครรภ์ และหญิงแม่ลูกอ่อน สาธิตกิจกรรมด้านการเกษตร ที่ส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์และ สร้างรายได้ เช่น แปลงพืชผัก, สมุนไพร, การเพาะเห็ด กระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพ กระทรวงสาธารณสุขร่วมดำเนินงาน

11 npp11 โครงการ “ คาราวานสายใยรักจากแม่สู่ลูก... นมแม่ทุน สมอง เฉลิมพระเกียรติ ‘ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมี โชติ ’ ครบ 1 พระชันษา ” ปี พ. ศ. 2549 จัดเป็นคาราวานเสริมสร้างความรู้ “ นมแม่ทุนสมอง ” การประชุมวิชาการ 2 กลุ่ม กลุ่มนักวิชาการ และ กลุ่มครอบครัว หญิงตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ประชาชน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ พระองค์ทีฯ ” แสดงพระ พัฒนาการแต่ละช่วงวัย นิทรรศการ “ นมแม่ทุนสมอง ” กิจกรรมพัฒนาสมอง ประกอบด้วยเกมพัฒนาสมอง เอกสารสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ “ นมแม่ทุนสมอง ” 7 นาที พ. ศ. 2549 15 จังหวัดนำร่อง และกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2550 เพิ่มอีก 30 จังหวัด พ. ศ. 2551 เพิ่มอีก 30 จังหวัด กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็น เจ้าภาพ

12 npp12 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์คลินิกนม แม่เคลื่อนที่

13 npp13 http://hp.anamai.moph.go.th Website ที่จะ download เนื้อหาที่ บรรยายในการประชุมครั้งนี้ 23-24 มีค 2549 หมายเหตุ เฉพาะไฟล์ที่วิทยากรอนุญาตแล้ว

14 npp14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Npp1 ระบบการจัดการประเมินซ้ำ พญ นิพรรณพร วรมงคล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google