งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Npp1 ระบบการจัดการประเมินซ้ำ พญ นิพรรณพร วรมงคล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Npp1 ระบบการจัดการประเมินซ้ำ พญ นิพรรณพร วรมงคล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 npp1 ระบบการจัดการประเมินซ้ำ พญ นิพรรณพร วรมงคล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

2 npp2 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก ประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก ประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

3 npp3 อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 Breastfeeding Rate 2536* 2538** 2541*** Exclusive BF 4 months Predominant BF Exclusive BF 6 months 14.5

4 npp4 ปี 2548 ภาค (%) ประเทศ (%) กลาง ตะวันออ ก เฉียง เหนือ เหนือใต้ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 เดือน (Exclusive Breast-feeding Rate 4 months) อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน (Exclusive Breast-feeding Rate 6 months) อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นหลัก 4 เดือน (Predominant Breast feeding Rate) อัตราการเลี้ยงลูกด้วยอาหารที่ต้องใส่ขวด และใช้หัวนมของเด็กอายุต่ำกว่า 12 เดือน (Bottle feeding Rate)

5 npp5 ประเมินซ้ำโรงพยาบาลสาย สัมพันธ์แม่ลูก อบรมเพี่อการเป็นผู้ประเมิน รู้จักการประเมินตนเอง อบรมเพี่อการเป็นผู้ประเมิน รู้จักการประเมินตนเอง จัดตั้งทีมประเมินในระดับเขต จัดตั้งทีมประเมินในระดับเขต อบรมทีมประเมินระดับเขต (12 เขต) อบรมทีมประเมินระดับเขต (12 เขต) แบ่ง 3 กลุ่ม อบรมที่ ศอ 1 ศอ6 และ ศอ 10 แบ่ง 3 กลุ่ม อบรมที่ ศอ 1 ศอ6 และ ศอ 10 หนังสือแต่งตั้งในเรื่อง หนังสือแต่งตั้งในเรื่อง คณะกรรมการโครงการ รพ สายสัมพันธ์แม่ลูกแห่งชาติ คณะกรรมการโครงการ รพ สายสัมพันธ์แม่ลูกแห่งชาติ ทีมประเมินระดับเขต ทีมประเมินระดับเขต ทึมประสานกับส่วนกลางเพื่อติดตาม และ ควบคุม กำกับ ทึมประสานกับส่วนกลางเพื่อติดตาม และ ควบคุม กำกับ

6 npp6 สิ่งสนับสนุน งบประมาณ (กำลังขอ Unicef) งบประมาณ (กำลังขอ Unicef) พัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร ประเมิน รพ ประเมิน รพ สื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสาร คู่มือประเมินซ้ำ เอกสาร คู่มือประเมินซ้ำ หมวด I คู่มือสำหรับการติดตามเพื่อพัฒนาและ การประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก หมวด I คู่มือสำหรับการติดตามเพื่อพัฒนาและ การประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก หมวด II คู่มือสำหรับการติดตามเพื่อพัฒนา หมวด II คู่มือสำหรับการติดตามเพื่อพัฒนา หมวด III คู่มือสำหรับการประเมินซ้ำ หมวด III คู่มือสำหรับการประเมินซ้ำ

7 npp7 กิจกรรมอื่นๆที่กำลังดำเนินการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์นมแม่แห่งชาติ จัดทำแผนยุทธศาสตร์นมแม่แห่งชาติ จัดประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ จัดประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ผลักดันเรื่องกฏหมายลาคลอด ผลักดันเรื่องกฏหมายลาคลอด หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหาร ทารกเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหาร ทารกเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อบรมสถานประกอบการเพื่อสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อบรมสถานประกอบการเพื่อสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

8 npp8 โครงการ “สายใยรักจากแม่สู่ลูก” ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร โครงการเฉลิมพระเกียรติและ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ กระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพ กระทรวง สาธารณสุขร่วมดำเนินงาน โครงการ “คาราวานสายใยรักจากแม่สู่ ลูก... นมแม่ทุนสมอง เฉลิมพระเกียรติ ‘พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ’ ครบ 1 พระชันษา” ปี พ.ศ พ.ศ จังหวัดนำร่อง และ กรุงเทพมหานคร พ.ศ เพิ่มอีก 30 จังหวัด พ.ศ เพิ่มอีก 30 จังหวัด กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็น เจ้าภาพ

9 npp9 โครงการ “ สายใยรักจากแม่สู่ลูก ” ในพระ อุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎ ราชกุมาร เปิดตัวโครงการ 9 ธันวาคม 2548 ณ วังศุ โขทัย โครงการ “ สายใยรักจากแม่สู่ลูก ” ในพระ อุปถัมภ์ฯ มิได้มุ่งเน้นการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ และการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี แต่เพียง อย่างเดียว แต่จะพิจารณาจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยหลีกเลี่ยงความ ขัดแย้งในเชิงธุรกิจ โดยเน้นการจัดทำโครงการ หรือแนวปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา ด้านต่าง ๆ ให้กับข้าราชการบริพารในพระองค์ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน และบ้านพัก อาศัย เป็นหลัก โดยนำผลสำเร็จหรือบทเรียนที่ ได้รับไปพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ออกไปสู่สังคม ภายนอก

10 npp10 โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ฯ กระทรวงเกษตรฯ ได้รับพระราชานุญาตให้จัดทำโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมฉลองพระโอรสในพระ เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัมศมิ์ พระวรชายาฯ เป็นเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน โดยในปีที่ 1 ได้จัดไปแล้ว เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2548 รมว เกษตร รับสนองพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ สยาม มงกุฎราชกุมาร และพระดำริของ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ใน 3 ประเด็น ดังนี้ ทรงดำริให้ทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้แม่มี ความรู้ในการดูแลตัวเองและลูกที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อาชีพสำหรับหญิงให้นมลูก ที่สามารถทำได้ในขณะเลี้ยงลูกอ่อน การแปรรูปอาหาร สำหรับแม่ การให้ความรู้กับประชาชน หญิงมีครรภ์ และหญิงแม่ลูกอ่อน สาธิตกิจกรรมด้านการเกษตร ที่ส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์และ สร้างรายได้ เช่น แปลงพืชผัก, สมุนไพร, การเพาะเห็ด กระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพ กระทรวงสาธารณสุขร่วมดำเนินงาน

11 npp11 โครงการ “ คาราวานสายใยรักจากแม่สู่ลูก... นมแม่ทุน สมอง เฉลิมพระเกียรติ ‘ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมี โชติ ’ ครบ 1 พระชันษา ” ปี พ. ศ จัดเป็นคาราวานเสริมสร้างความรู้ “ นมแม่ทุนสมอง ” การประชุมวิชาการ 2 กลุ่ม กลุ่มนักวิชาการ และ กลุ่มครอบครัว หญิงตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ประชาชน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ พระองค์ทีฯ ” แสดงพระ พัฒนาการแต่ละช่วงวัย นิทรรศการ “ นมแม่ทุนสมอง ” กิจกรรมพัฒนาสมอง ประกอบด้วยเกมพัฒนาสมอง เอกสารสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ “ นมแม่ทุนสมอง ” 7 นาที พ. ศ จังหวัดนำร่อง และกรุงเทพมหานคร พ. ศ เพิ่มอีก 30 จังหวัด พ. ศ เพิ่มอีก 30 จังหวัด กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็น เจ้าภาพ

12 npp12 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์คลินิกนม แม่เคลื่อนที่

13 npp13 Website ที่จะ download เนื้อหาที่ บรรยายในการประชุมครั้งนี้ มีค 2549 หมายเหตุ เฉพาะไฟล์ที่วิทยากรอนุญาตแล้ว

14 npp14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Npp1 ระบบการจัดการประเมินซ้ำ พญ นิพรรณพร วรมงคล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google