งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว

2 เกิด เด็กหนุ่มรับ ปริญญ า ทำงาน แต่งงา น เลี้ยง ลูก แก่ชรา เจ็บป่ว ย ตาย บทบาท หน่วยงานสาธารณสุขคือการพัฒนา“คนตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิใน ครรภ์มารดา เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ”

3 ความเชื่อมโยง ของกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแม่และเด็ก พฤติกรรมสุขภาพ แม่และเด็ก รพ.สายใยรัก ฯ จุดเริ่ม ชุมชนต้นแบบ /ตำบลนมแม่ สุขภาวะแม่และเด็ก คลินิก 3 วัย เด็กไทยฉลาด ขยายแนวคิดสู่ รพ.สต.

4 4 กรอบแนวคิดพัฒนาการเด็กสมวัย ความยากง่าย ของการเข้ารับบริการ เช่น การเดินทาง การเข้าถึงบริการ ระบบบริการ ของสถานบริการ เกณฑ์คุณภาพ ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รายได้ อาชีพ ความรู้และเจตคติพัฒนาการ สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว ตัวเด็ก น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ภาวะโภชนาการ ขาดสารอาหาร การเจ็บป่วย เจ็บป่วยบ่อย อุบัติเหตุ (ความปลอดภัย) โอกาสของการได้เรียนรู้ พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การสร้างปฏิสัมพันธ์ การเล่านิทาน ร้องเพลงกล่อมเด็ก เล่นกับเด็ก เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก การให้นมแม่ ความยากง่ายในการเลี้ยงดูเด็ก การมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรต่างๆ ในชุมชน พัฒนาการ เด็ก 0-5 ปี สมวัย

5 คลินิก 3 วัยเด็กไทยฉลาด ณ สถานีอนามัย หรือ รพ. สต. สืบสาน ดูแลครรภ์ ปรึกษาก่อน แต่งงาน รับขวัญเมื่อ แรกคลอด ยอดอาหาร ต้องนมแม่ ย้ำกระตุ้น สุขภาพ วัยทำงาน ช่วยกันสานเพิ่ม คุณค่าผู้สูงวัย เอาใจหนุน เมื่อวัยรุ่น ดีแน่แท้ พัฒนาสมวัย ศูนย์เรียนรู้ สู่ปัญญา พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เด็กพัฒนา สมวัย ลูก

6 7/24/20146 WCC NICU LR ชุมชน PP ANC MCH Board Mgt ครอบ ครัว ภาคี เครือข่าย ภาคี เครือข่าย สรุปกระบวนการขับเคลื่อน การพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก

7 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็ก เครื่องมือพัฒนา สุขภาพแม่และเด็ก แนวทาง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แม่และเด็ก มาตรฐาน รพ. สายใยรักฯ การประเมินรพ. สายใยรักฯ แนวทาง ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เกณฑ์ชุมชน ตำบลนมแม่ / ชุมชน ต้นแบบ อนามัยแม่และเด็ก

8 อายุ 3 ปี 80% ของ synaptic connection เกิดขึ้นแล้ว เมื่ออายุ เกิน 10 ปี การเจริญของสมอง ลดลง การมีประสบการณ์ ที่ดีทำให้เกิดการ เชื่อมโยงของเส้น ใยสมองได้ดีขึ้น แรกเกิด 6 ปี ความจริงที่... ต้องพัฒนา สมองเด็กด้วยนมแม่

9 ช่วง 10 ปีแรกของชีวิตสมองทำงานเป็น 2 เท่าของในผู้ใหญ่ ในช่วง 1 ปีแรกของชีวิต อาหารถูก นำมาใช้เพื่อการเจริญของสมอง 60%.. ดังนั้น อาหารที่ควรส่งเสริมมากสุด คือ นมแม่ และ เมื่อเด็กอายุ 3 ปี อาหารถูก นำมาใช้เพื่อพัฒนาสมอง 30% สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมมีอิทธิพลต่อ การพัฒนาของเด็ก ความจริงที่... ต้องพัฒนา สมองเด็กด้วยนมแม่

10 สิ่งแวดล้อมมีผลต่อสติปัญญา 40 – 70 % พันธุกรรม มีผลต่อสติปัญญา (IQ) 30 – 60 % ดังนั้นการเลี้ยงดูที่ถูกต้องมีความ สำคัญมาก สมองสามารถสร้าง เส้นใยประสาทเมื่อถูก กระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีและสมบูรณ์ ความจริงที่... ต้องพัฒนา สมองเด็กด้วยนมแม่

11 สรุปคุณค่านมแม่ที่เด็กได้รับ ประโยชน์นมแม่ ลูกที่ได้กินนมแม่มีระดับสติปัญญามากกว่าลูกที่ไม่ได้กินนมแม่ 2 - 11 จุด เป็นวัคซีนสำเร็จรูป ที่ได้จากแม่ ลดการป่วยจากท้องเสีย ปอดบวม เยื้อหุ้มสมองอักเสบ โรคภูมิแพ้ เบาหวาน ลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ ทำให้ลูกไม่ป่วยบ่อย ดีกว่าเด็กที่กินนมผสม 2 - 7 เท่า เป็นอาหารที่ดีที่สุดของทารก มีไขมันช่วยพัฒนาเซลล์สมอง การพูดคุยกับลูกขณะให้นมแม่ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ง จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ และความมั่นคงทางอารมณ์ของลูก ประหยัดเงินครอบครัวเฉลี่ยเดือนละ 2,500 บาทต่อเด็ก 1 คน นมแม่ คือ หยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว

12 12 คาดว่า ตำบลนมแม่... จะเป็นคำตอบในเรื่องนี้...

13 หมายถึง ตำบลที่มี กระบวนการ ปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐและ เอกชนให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิดการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนอื่นๆ - สายใยรักแห่ง ครอบครัวก่อ เกิดจากการ เลี้ยงลูกด้วยนม แม่ - เกิดสายใย ผูกพันใน ครัวเรือนส่งผล ให้เด็กมี พัฒนาการดี - ความร่วมมือของ สถานบริการสู่ ชุมชนในการ ดูแลต่อเนื่อง - ประชาชนมีส่วน ร่วม / ดูแล สุขภาพตนเอง และชุมชนทำ ให้เกิดความ ยั่งยืน - เด็กไทย IQ - EQ ดี เกณฑ์ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักฯ 1. ชุมชนมีมาตรการสังคม เช่น ฝากท้องเร็ว ลูกกินนมแม่ เล่าหรืออ่านนิทานให้ลูกฟัง 2. ชุมชนเฝ้าระวังปัญหาแม่และ เด็ก เช่น น้ำหนักและ ส่วนสูง หญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี แม่หลังคลอดเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ 3. มีแผนชุมชนตำบลนมแม่ฯ 4. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 60 5 มีกรรมการฯ 6. มีกองทุน ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ผลลั พธ์

14 14 ตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 1.ชุมชนมีแผนชุมชนนมแม่ 2.ชุมชนมีข้อมูลและการเฝ้าระวังให้ลูกกินนมแม่ 3. ชุมชนประกาศกติกาสังคม “เลี้ยงลูกด้วยนมแม่” 4. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มเป็น 60% 5. มีกรรมการ 6.มีกองทุน หน่วยงาน ขับเคลื่อน สนับสนุน โรงพยาบาล/ หน่วยบริการ ท้องถิ่น/ชุมชน ครัวเรือน ภาคีเครือข่าย “นมแม่” บทบาทการสนับสนุน 1.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2.มูลนิธิศูนย์นมแม่ 3.กระทรวงแรงงาน 4.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 5.กระทรวงมหาดไทย 6.กระทรวงศึกษาธิการ 7. กระทรวงเกษตรฯ

15 15 แล้วจะทำให้เกิด สิ่งเหล่านี้..... ได้อย่างไร ?

16 16 จึงเป็นที่มา... กระบวนการจัดทำ... แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์... เพื่อการขับเคลื่อนตำบลนมแม่ฯ

17 แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ คือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการปฏิบัติ ที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้น เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่มี การระบุองค์ประกอบอย่างชัดเจน จะระบุการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วน เป็นเครื่องมือ เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับการ ปฏิบัติตามโครงการ แผนที่ยุทธศาสตร์ คือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการปฏิบัติ ที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้น เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่มี การระบุองค์ประกอบอย่างชัดเจน จะระบุการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วน เป็นเครื่องมือ เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับการ ปฏิบัติตามโครงการ

18 บทบาทของแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( จุดหมายปลายทาง ) ประชาชน / ชุมชน ทำอะไรได้ ในการ พัฒนา ตนเอง กระบวนการบริหาร จัดการ ควรเชี่ยวชาญ เรื่องใด สมรรถนะขององค์กร จะพัฒนา อะไร จะร่วมมือกัน อย่างไร บทบาทของ ภาคี แผนที่ ทางเดิน ยุทธศาสต ร์

19 4 องค์ประกอบหลักและ ขั้นตอนของการจัดทำ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

20 องค์ประกอบ / ขั้นตอน ที่ 1 องค์ประกอบ / ขั้นตอน ที่ 1 จุดหมายปลายทาง กำหนดเป็น 4 ระดับ จุดหมายปลายทาง กำหนดเป็น 4 ระดับ

21 วิเคราะห์สถานการณ์ / บริบท การพัฒนาของ พื้นที่ / องค์กรในปัจจุบัน “ ความภาคภูมิใจหรือสิ่งดีดีของเราหรือในชุมชน / ท้องถิ่นเราในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มี อะไรบ้างทั้งในเรื่องของบุคคล / สถานที่ / หน่วยงาน ที่มาช่วยพัฒนา / สื่อวัสดุอุปกรณ์ “ และความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต “ เรา ( ชุมชน / ท้องถิ่น ) อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือมีผลการพัฒนาอะไร ? เกิดขึ้นในองค์กรและ พื้นที่ของเรา ” การกำหนดจุดหมายปลายทาง

22 การประเมินสถานการณ์ : เราอยู่ตรงไหนของการพัฒนา อะไรคือสิ่งดี สิ่งที่เราภาคภูมิใจ และ อะไรคือ สิ่งที่ต้องการในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า ( ที่ดีกว่าเดิม ) การที่จะเป็นตำบลนมแม่ ใน ชุมชนของเรา.... เป็น อย่างไร

23 กระบวนการ สิ่งดีๆ ปัจจุบัน เป็น อย่างไร อนาคตที่ ดีอยาก เป็น อย่างไร ประชาชน รากฐาน ภาคีเครือข่าย สิ่งดีๆ ปัจจุบัน อย่างไร อนาคตที่ ดีอยาก เป็น อย่างไร สิ่งดีๆ ปัจจุบัน อย่างไร อนาคตที่ ดีอยาก เป็น อย่างไร สิ่งดีๆ ปัจจุบัน อย่างไร อนาคตที่ ดีอยาก เป็น อย่างไร การวิเคราะห์ สถานการณ์ ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรัก แห่งครอบครัว

24 การสร้างแผนที่ความคิด(Mind Map) จากการวิเคราะห์สถานการณ์อดีตถึงปัจจุบัน /พร้อมความคาดหวังในอนาคต

25 จากนั้น... นำความ คาดหวังจาก แผนที่ความคิด ลง ในผังจุดหมาย ปลายทางใน 4 มิติ / มองมอง

26 ผังจุดหมายปลายทาง “...........................”ภายในปี......................... ประชาชน กระบวนการ ภาคีเครือข่ายรากฐาน

27 ระดับประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย (มุมมองเชิงคุณค่า) ●ชุมชน/ท้องถิ่นมีแม่และครอบครัวตัวอย่างในการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ●ชุมชน/ท้องถิ่นมีการดำเนินงาน “ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว”ต้นแบบตามเกณฑ์ที่กำหนด (มีแผนชุมชน/มีข้อมูลระบบเฝ้าระวัง/มีกติกาทาง สังคม/กรรมการกองทุน/มีอัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพิ่มเป็นร้อยละ 60) ●ชุมชน/ท้องถิ่นมีปราชญ์นมแม่เพื่อสายใยรักฯ ระดับภาคี(มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย) ●อปท.สนับสนุนและร่วมดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง ●หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรพัฒนา เอกชน สนับสนุนการดำเนินงานตาม บทบาท แบบบูรณาการ ●องค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง ครอบครัว ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงกระบวนการภายใน) ●มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการวางแผน งาน/โครงการดำเนินงาน“ตำบลนมแม่” พร้อมกำกับ อย่างมีประสิทธิภาพ ●มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์หลายรูปแบบอย่าง ต่อเนื่อง ●มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายอย่าง ต่อเนื่อง ●มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลตามเกณฑ์ตำบลนม แม่ ระดับพื้นฐานองค์กร/ชุมชน (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) ●มีระบบข้อมูลอนามัยแม่และเด็กที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ ง่าย ●มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในดำเนินงาน ตำบลนมแม่ฯ ●มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อให้ ถูกต้องต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ●มีการทำงานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ ผังจุดหมายปลายทางการขับเคลื่อน “ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว” ภายในปี พ. ศ.2555 ( ระยะ 2 ปี ) กำหนดเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2553

28 ขั้นตอนที่ 2 : ของ การสร้าง แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ แผนที่ SLM

29 นำความคาดหวังจาก จุดหมายปลายทาง ใน 4 มิติ / มองมอง... ลงในแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ (SLM)

30 อปท. สนับสนุนและร่วมดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กร พัฒนาเอกชน สนับสนุนการดำเนินงาน ตามบทบาทแบบบูรณาการ องค์กรชุมชน ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน ตำบลนมแม่เพื่อสายใย รักแห่งครอบครัว มีและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สร้างทีมดำเนินงาน “ตำบลนมแม่ฯ” จัดระบบข้อมูลอนามัยแม่และ เด็กที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) การขับเคลื่อน “ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว” ภายในปี พ.ศ. 2555 (ระยะ 2 ปี) กำหนดเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2553 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กลุ่มและเครือข่าย ชุมชน/ท้องถิ่นพัฒนา“ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรัก แห่งครอบครัว”ต้นแบบตามเกณฑ์ที่กำหนด ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ชุมชน / ท้องถิ่นมีปราชญ์นมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ อย่างต่อเนื่อง ชุมชน / ท้องถิ่น มีแม่และครอบครัวตัวอย่าง ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง ในการดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวสู่ความยั่งยืน กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามเกณฑ์ตำบลนมแม่ สร้างความรู้และทักษะ บุคลากรทุกระดับ

31 ขั้นตอนที่ 3 : ของ การสร้าง แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ตารางนิยาม เป้าประสงค์ 11 ช่อง

32 นำแผนที่ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติจริง เมื่อเราได้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ 2 ปี (SLM) ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม / ตัวชี้วัด นิยามเป้าประสงค์ / ตารางแผนปฏิบัติการ (11 ช่อง )

33

34 ดำเนินการโดยท้องถิ่น / ชุมชน

35 KPI ต้องตอบสนอง เป้าประสงค์ในช่อง 1 และ มีฐานที่มาจากมาตรการ ในช่องที่ 4 และ 5 ด้วย กิจกรรมสำคัญนำไป สร้างแผนปฏิบัติการ

36 1. ช่วยกัน... วิเคราะห์สถานการณ์ / กำหนดความ คาดหวังของ แต่ละตำบล.. เพื่อทราบตัวตนเรา... สิ่งที่ อยากจะเห็น 2. พิจารณา.. จุดหมายปลายทาง / แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ฉบับของตำบลเป้าหมาย เพื่อเติมเต็มให้ สมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบท 3. มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักตามกล่องเป้าประสงค์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามตาราง 11 ช่อง 4. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญการดำเนินงาน ในปีที่จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 5. สรุปแนวทาง / กำหนดรูปแบบการนิเทศติดตามฯ กิจกรรม / ข้อตกลงที่ภาคีเครือข่ายทำร่วมกัน

37


ดาวน์โหลด ppt ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google