งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550 กรมอนามัย กับ ระบบการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550 กรมอนามัย กับ ระบบการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550 กรมอนามัย กับ ระบบการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ

2 76 ตัวชี้วัด 40 โครงการ แผนการตรวจราชการ และนิเทศงาน 12 เรื่อง เป้าหมายการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง ประจำปี 2550 นโยบาย กระทรวง 10 ข้อ คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ กับ ก.พ.ร.

3 แผนการตรวจ ราชการและ นิเทศงาน ระดับกระทรวง ปี 2550 1. พระราชดำริ เฉลิมพระ เกียรติ 2. แก้ปัญหา ความไม่สงบ ภาคใต้ 3. พัฒนา คุณภาพการ บริการ และการ บริหารการเงิน การคลัง 4. ระดม ศักยภาพภาคี เครือข่ายด้าน สุขภาพ 5. พัฒนาความ เข้มแข็งและการ มีส่วนร่วมภาค ประชาชน 6. โครงสร้าง พื้นฐานระบบ บริการ สุขภาพ 7. ควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อ 8. ควบคุม ป้องกันโรค ไม่ติดต่อ 9. การ จัดการ ความรู้และ สร้างเสริม สุขภาพ 10. แพทย์แผน ไทย แพทย์ ทางเลือก และ ธุรกิจบริการ 11. ลดปัญหา สุขภาพด้าน อบายมุข 12. วัฒนธรรม องค์กรและ ธรรมาภิบาล

4 1. พระราชดำริ เฉลิมพระ เกียรติ 2. แก้ปัญหา ความไม่สงบ ภาคใต้ 5. พัฒนาความ เข้มแข็งและการ มีส่วนร่วมภาค ประชาชน 7. ควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อ 8. ควบคุม ป้องกันโรค ไม่ติดต่อ 9. การจัดการ ความรู้และ สร้างเสริม สุขภาพ 1. ฟันเทียมพระราชทาน 2. การควบคุม/ป้องกันการขาดสารไอโอดีน 1. การพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก 1. การสนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งและ การมีส่วนร่วมขบวนการสุขภาพภาค ปชช. 2. การพัฒนาส้วมสาธารณะ 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1.การควบคุมและป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก 1. การเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม 2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3. การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ 1. อาหารปลอดภัย 2. การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก งาน กรมอนามัย ในแผนการ ตรวจราชการ และนิเทศงาน ระดับกระทรวง ปี 2550

5 1. โครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1) ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด 2. โครงการควบคุม/ป้องกันการขาดสารไอโอดีน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ไอโอดีน 30 ppm.) 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสถานที่ผลิตเกลือบริโภคที่มีการผลิตเกลือเสริม ไอโอดีนมีคุณภาพ 3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปมีปริมาณ TSH ในเลือด จากการเจาะเลือดส้นเท้าน้อยกว่า 5 มล.ยูนิต/ลิตร โครงการตามพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์

6 แก้ปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. พัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. อัตราตายของมารดา ไม่เกิน 36 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 2. อัตราตายปริกำเนิดของทารก ไม่เกิน 15 ต่อพันการเกิด 3. อัตราหญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 4. อัตราการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 5. อัตราการคลอดในสถานบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

7 พัฒนาความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของขบวนการ สุขภาพภาคประชาชน 1. โครงการสนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของขบวนการ สุขภาพภาคประชาชน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1) ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมศึกษาในเขตเมืองและ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ว 2. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1) ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน HAS ผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 16 ข้อ 3. โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1) ร้อยละ 86 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการประเมินและรับรองตามกระบวนการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 4. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

8 ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 1.โครงการควบคุมและป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1) ร้อยละ 95 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ขณะตั้งครรภ์ 2) ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 18 – 24 เดือน ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV ได้รับการ ตรวจ เลือด HIV

9 ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ 1. โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1) ร้อยละ 40 ของสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปผ่านการประเมินทักษะการตรวจมะเร็ง เต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ 2. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1) ร้อยละ 10 ของสตรีอายุ 30 – 45 ปี ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA 3. โครงการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1) ร้อยละ 80 ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจคัดกรอง ธาลัสซีเมีย

10 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1) ร้อยละ 65 ของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐาน 2) ร้อยละ 60 ของตลาดสดประเภทที่ 1 ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 1. โครงการอาหารปลอดภัย ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : 1) ร้อยละ 100 ของมารดาและทารกที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลและดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด 2) ร้อยละ 100 ของตำบลที่มีครอบครัวผ่านเกณฑ์พื้นฐานครอบครัวแข็งแรงไม่น้อยกว่า 80 ครอบครัว 2. การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก

11 ประเด็นการประชุม 1.สิ่งที่คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขพบเห็นจากพื้นที่ 2. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางาน ของกรมอนามัย 3. ประเด็นฝากจากกรมอนามัย

12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน หน่วยเบิก แทน งบ จัดสรร เบิกจ่ายคงเหลือ ศอ.1 1,822,40 0.00 121,550.0 0 1,700,850. 00 ศอ 2 1,912,35 0.00 353,217.0 0 1,559,133. 00 ศอ 3 3,806,50 0.00 11,947.20 3,686,552. 80 ศอ 4 3,559,75 0.00 521,213.0 0 3,038,537. 00 ศอ 5 2,051,00 0.00 67,000.00 1,984,000. 00 ศอ.6 3,917,75 0.00 435,392.0 0 3,482,358. 00

13 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน หน่วยเบิก แทน งบ จัดสรร เบิกจ่ายคงเหลือ ศอ.7 3,680,75 0.00 381,995.4 5 3,298,754. 55 ศอ.8 1,898,95 0.00 23,810.00 1,875,140. 00 ศอ.9 2,412,35 0.00 174,982.0 0 2,237,368. 00 ศอ.10 4,175,35 0.00 539,204.4 7 3,636,145. 53 ศอ.11 2,851,75 0.00 53,257.00 2,798,493. 00 ศอ.12 3,200,25 0.00 89,950.00 3,110,300. 00

14 ประเด็นการประชุม 1. เสนอแนะต่อการบริหารจัดการ ของกรมอนามัย

15


ดาวน์โหลด ppt ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550 กรมอนามัย กับ ระบบการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google