งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 7 ตุลาคม 2552 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 7 ตุลาคม 2552 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 7 ตุลาคม 2552 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 7 ตุลาคม 2552 การสนับสนุนทางวิชาการ ต่อการดำเนินงานของ โรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ 2553 การสนับสนุนทางวิชาการ ต่อการดำเนินงานของ โรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ 2553

2 ระบบบริการคุณภาพ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ฝากครรภ์คุณภาพ - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ - คัดกรอง Thal / HIV โรงเรียนพ่อแม่ อาหาร และโภชนาการ ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว ระยะตั้งครรภ์ รพ. ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย รพ. สายสัมพันธ์แม่ - ลูก โรงเรียนพ่อแม่ คลินิกนมแม่ คัดกรองทารกแรกเกิด - Thyroid / PKU ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ระยะคลอด / หลังคลอด WCC คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ ตรวจพัฒนาการเด็ก โภชนาการ นิทาน ของเล่น ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว คลินิกสุขภาพเด็กดี ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา / ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ผลลัพธ์  ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ  ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมลดลงจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 0.5  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 2.5  เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 90 %

3 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กประเทศไทย เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กประเทศไทย เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน ภาคี เครือข่าย กระบวน การ รากฐาน แม่และเด็กมีพฤติกรรม สุขภาพดีขึ้น ชุมชนมีแผนงาน โครงการนวตกรรม ชุมชนมีศักยภาพ อปท. มีส่วนร่วม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รัฐ เอกชน NGO มีส่วนร่วม แกนนำ/ชุมชนมีส่วน ร่วมและดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง สื่อมวลชนมีส่วนร่วม มีนวัตกรรม/รูปแบบ/ มาตรฐานงานอนามัย แม่และเด็กที่เหมาะสม มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบการสร้าง ความสัมพันธ์ทีดี มีระบบสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพ องค์กรมีผู้นำที่มีศักยภาพ และทำงานเป็นทีม มีบรรยากาศและแรงจูงใจ การปฏิบัติงานที่ดี บุคลากรมีทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้ พัฒนาทีมประเมิน คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ คลินิกเด็กดีมีคุณภาพ คลินิกให้คำปรึกษาเป็นคู่ หนังสือเล่มแรก อาหารเสริมตามวัย รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล Child developt Book start อาหารตามวัย

4 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง นโยบาย / การบริหารจัดการ / โครงการร่วมโรงเรียนและชุมชน / การจัดสิ่งแวดล้อม / อนามัยโรงเรียน / สุขศึกษา / โภชนาการ / ออกกำลังกาย / การให้คำปรึกษา / ส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนำเช่น ชมรมเด็กไทยทำได้ / อย. น้อย / อสร./ ยสร. /To be # 1 1. ภาวะสุขภาพของ นร. - Wt / Ht - Ht / Age - Physical activity - Mental health - โครงงาน สส. / สว. 2. โครงการแก้ไขปัญหา ในโรงเรียน - ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง - ต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง 3. นโยบาย กท. ศธ - น้ำดื่มสะอาดพอเพียง - สุขาน่าใช้ - โภชนาการ และ สุขาภิบาล ( ลดหวาน มัน เค็ม ปลอดน้ำอัดลม ) - ป้องกันบาดเจ็บ - ป้องกันสภาวะแวดล้อม เป็นพิษ - บุหรี่

5 ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายในปี พ.ศ.2554 สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์กรต้นแบบ KPI: มีโรงเรียนต้นแบบ มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ มีการจัดการความรู้ KPI:มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ มีการบริหารจัดการ ภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม KPI:ภาคีเครือข่ายสามารถจัดทำกิจกรรม/ โครงการฯ สมรรถนะและทักษะบุคลากรเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง KPI: มีแผนพัฒนาบุคลากรตามประเด็นสมรรถนะ ที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงาน มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่ทันสมัย KPI: มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ ถูกต้อง สธ.สนับสนุนวิชาการและบริการสุขภาพ มีสถานบริการสุขภาพต้นแบบ KPI: มีสถานบริการที่ให้บริการที่เป็นมิตรแก่เด็กวัยเรียน และวัยรุ่น อปท.มีส่วนร่วมและสนับสนุน มีแผนพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ KPI:อปท.บรรจุแผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีศักยภาพ จัดตั้งชมรม/แกนนำ/เครือข่าย/ศูนย์เรียนรู้ KPI:แกนนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นสามารถดูแล สุขภาพตนเองได้ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีความตระหนัก ความรู้ และทักษะชีวิตด้านส่งเสริมสุขภาพ เป็นบุคคลต้นแบบเด็กไทยทำได้ KPI:เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นต้นแบบด้าน สุขภาพ ชุมชนมีแผนงาน/โครงการและนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ KPI:มีแผนชุมชน/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภาครัฐ/เอกชนสนับสนุน บูรณาการงานร่วมกัน มีระบบกำกับติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบกำกับติดตาม มีวัฒนธรรมองค์กที่เอื้ออำนวย สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน KPI: มีสถานที่ทำงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ครอบครัวมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ จัดตั้งแกนนำ/เครือข่ายครอบครัว KPI:แกนนำ/เครือข่ายครอบครัวสามารถ ทำบทบาทการเฝ้าระวังพฤติกรรมและ สิ่งแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อบุคคล KPI:มีสื่อความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 1 2 3 5 4 6 7 8 9 1 1313 1515 1212 1414 1010 รร.ระดับเพชร เด็กไทยทำได้ สภาเด็กและเยาวชน RH Clinic GSHS ทันตะ โภชนาการ แผน RH จังหวัด

6 กรอบแนวคิดการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำหนักเกิน อิทธิพลสิ่งแวดล้อม/สังคม - การตลาดด้านอาหาร - กระแสตะวันตก - สื่อ - ปัจจัยเอื้อทางกายภาพ เช่น สถานที่ออกกำลังกาย การเข้าถึงแหล่งอาหาร ปัจจัยด้านพฤติกรรม กินปริมาณมาก ปัจจัยด้านชีวภาพ พันธุกรรม ทัศนคติ ระบบบริการสาธารณสุข -การให้คำปรึกษา -การรณรงค์ PR -คลินิกลดไขมัน -ระบบเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง ขาดการออกกำลังกาย Energy in (+) การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม Energy out (-) กินหวาน/มันมาก สร้างนโยบายสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมที่ลด ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง -พัฒนาองค์ความรู้ -สร้างพันธมิตร ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนในระดับชาติ อ้วนลงพุง

7 77 S : ผลักดันให้มีการจัดตั้ง DPAC KPI :สถานบริการสามารถบริการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ ( Management ) ระดับพื้นฐาน (Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การแก้ไขปัญหาโรคอ้วน ภายในปี 2553-2554 ของกรมอนามัย S :ปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนให้ปฏิบัติตามวัฒนาธรรมอย่างต่อเนื่อง KPI : บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน HAT 1.วัฒนธรรมที่ดี S : พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ข้อมูลสารสนเทศ/การ จัดการความรู้ที่ทันสมัย KPI : ภาคีเครือข่ายสามารถใช้และเชื่อมต่อระบบ – เฝ้าระวัง – สารสนเทศ – องค์ความรู้ 7. มีระบบเฝ้าระวัง ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ การจัดการความรู้ที่ทันสมัย S : สนับสนุนให้มีการประสานงานและบริหาร ความสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชน KPI : ภาคีสื่อมวลชนสามารถสื่อสารสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 6. มีระบบสื่อสารสังคมที่มี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 8. สถานบริการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบ DPAC (คลินิกไร้พุง) S : สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะด้านคนไทยไร้พุง KPI : องค์กรสามารถปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ 11. องค์กรทุกระดับและทุกภาคส่วนมีนโยบาย/ มาตรการทางสังคม/กฎ ระเบียบ และนำไปใช้สู่การ ปฏิบัติ S : พัฒนาระบบบริหารจัดการและประสานงานภาคีเครือข่าย KPI : ภาคีเครือข่ายสามารถบริหารโครงการและประสานงานได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด 5. มีระบบการบริหารจัดการและประสานงานภาคีเครือข่าย S : ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/รร./อปท. ให้เป็น องค์กรต้นแบบไร้พุง KPI : องค์กรสามารถบริหารจัดการเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง 9. หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / รร./อปท. สามารถบริหารจัดการสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง 10. ชุมชน องค์กร/ผู้ผลิต ผู้ค้าทุกระดับทุก ภาคส่วน ได้รับการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/ องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ S : ผลักดันสนับสนุนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์/องค์ความรู้ KPI : - ภาคีสามารถนำแผนที่ยุทธศาสตร์ไปใช้ - ภาคีสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ S : พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการ ในการ ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านอาหารและออกกำลังกาย 12. ชุมชน องค์กร ผู้ผลิต ผู้ค้าทุกระดับ ทุกภาค ส่วน มีการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรม คนไทยไร้พุง KPI : ชุมชนองค์กรผู้ผลิต ผู้ค้าสามารถผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมคนไทยไร้พุง KRI 1. ประชาชนชายอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบ เอวน้อยกว่า 90 ซม. 2. ประชาชนหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบ เอวน้อยกว่า 80 ซม. 3. เด็กอายุ 6 – 14 ปี มีน้ำหนักเทียบกับ ส่วนสูงเป็นปกติ 16. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลักการ 3 อ. KPI : ประชาชนสามารถประเมินตนเองและปฏิบัติตนด้วย 3 อ. 15 ประชาชนสามารถประเมินและเฝ้าระวังพฤติกรรม ด้านโภชนาการ ออกกำลังกาย และอารมณ์ได้ ด้วยตนเอง S : พัฒนาให้ประชาชนมีทักษะประเมินและเฝ้าระวังตนเอง S :สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ KPI : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ 14. ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้าน พฤติกรรมตามหลักการ 3 อ. KPI : แกนนำสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 13. ชุมชน/องค์กร มีแกนนำคนไทยต้นแบบไร้พุง S : สร้างแกนนำคนไทยต้นแบบไร้พุงในองค์กร/ชุมชน KPI : บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม Competency 2.สมรรถนะของบุคลากรสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ S : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ S : พัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัย เป็นจริง 3.ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงได้ KPI : เครือข่ายเชื่อมต่อระบบและใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน KPI : ภาคีมีส่วนร่วมในการทำแผนที่ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 4. มีแผนที่ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ S : จัดทำแผนกับภาคีเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม 95% 90% 240 องค์กร 90% 150 องค์กร 5 ช่องทาง 1 ระบบ 42 แห่ง 150 องค์กร 150 แห่ง 294 ร้าน /21 ราย /7 แห่ง / 1 รูปแบบ 2.8 แสนคน 150 แห่ง 70% 150 องค์กร รณรงค์จังหวัดไร้พุงปี 2 ร้านอาหารไทยไร้พุง องค์กรไร้พุงต้นแบบ จังหวัด DPAC Face book / Twitter

8 แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นโยบายที่บูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้ คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ พึ่งตนเอง ช่วยคนอื่นได้ พึ่งตนเอง ช่วยคนอื่นได้ ต้องพึ่งคนอื่น - บริการทางการแพทย์ - การดูแล กาย ใจ สังคม แพทย์ / พยาบาล ฯลฯ - บริการโรคเรื้อรัง - สมรรถนะ - ระบบส่งต่อ ผู้ช่วยผู้ดูแล หลักสูตร มาตรฐาน พัฒนาสมรรถนะ - ระบบบริการทาง การแพทย์คุณภาพ - การมีส่วนร่วมของ ท้องถิ่น ดูแลตนเองได้บ้าง - การดูแลทางกาย ใจ - การดูแลทางสังคม การดูแลที่บ้าน ศูนย์ดูแลกลางวัน วัดส่งเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยผู้ดูแล - หลักสูตร - มาตรฐาน - พัฒนาศักยภาพ การดูแลในชุมชน - อาสาสมัคร - ชมรม - พระ ส่งเสริมสุขภาพ ไร้พุง คัดกรอง สมองดี อาสาสมัคร สภา / ชมรม กองทุนบำนาญ แห่งชาติ ?

9 แนวคิดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  สนับสนุนการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ  สนับสนุนคลังสมองของผู้สูงอายุ  พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ  พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  บริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย  เพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่าย  ผลิตพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  ตรวจสุขภาพประจำปี  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ส่งเสริมการเป็นจิตอาสา  พัฒนาคลังสมองในชมรมผู้สูงอายุ  ตรวจสุขภาพประจำปี  Home Visit / Home Health Care  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเฉพาะโรค  สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของครอบครัว ชมรม ชุมชน วัด ฯลฯ กลุ่มที่ 1 พึ่งตนเองได้ กลุ่มที่ 2 พึ่งตนเองได้บ้าง กลุ่มที่ 3 พึ่งผู้อื่น ผู้สูงอายุ กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ 29/04/52  ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี  Home Visit / Home Health Care  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเฉพาะโรค  พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ  รูปแบบสถานฟื้นฟูสภาพชุมชน  รูปแบบสถานบริบาลชุมชน

10 แผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2552 – 2554 กรมอนามัย GOAL : “ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ” แผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2552 – 2554 กรมอนามัย GOAL : “ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ” ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) กระบวนการ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) ผู้สูงอายุตระหนักรู้ คุณค่าของตนเอง มีแผนชุมชนพึ่งตนเองได้ ในเรื่องการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนมีศักยภาพ ในการดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุมีศักยภาพ ดำเนินงานด้านส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ภาคีด้านสาธารณสุขมีศักยภาพ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสนับสนุนการ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ภาคีอื่น ๆ สนับสนุน การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ มีการบริหารจัดการ เครือข่ายที่เข้มแข็ง พัฒนาการบริหารจัดการงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพ สมรรถนะและทักษะ บุคลากรเป็นมืออาชีพ องค์กรมีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อ การทำงานแบบเชื่อมโยง ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ มติมหาเถรสมาคม วัดส่งเสริมสุขภาพ แกนนำพระสงฆ์ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน รูปแบบ LTC ฟันเทียมพระราชทาน ตำบลผู้สูงอายุต้นแบบ การส่งเสริมสุขภาพ ช่องปาก เฝ้าระวังสถานะสุขภาพ ผู้สูงอายุ

11 แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ปฏิบัติการ ( SLM ) ร่วมแสดง Road Map ( เส้นสีแดง ) ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) กระบวน การ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) ระบบข้อมูลมีคุณภาพ บุคลากรแกนนำมีสมรรถนะ ที่เหมาะสม ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ระบบสื่อสาร สารสนเทศ มีประสิทธิภาพ อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อน และสนับสนุนทรัพยากรอย่าง เพียงพอและต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุน และประสานงานอย่างเข้มแข็ง กลุ่มองค์กรในและนอก พื้นที่มีบทบาท ชุมชนมีมาตรการ ทางสังคม ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดยชุมชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรม องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการทำงาน การจัดการนวัตกรรมที่ดี

12 สถานบริการองค์กรอื่นๆชมรม/แกนนำพฤติกรรม MCHรพ.สายใยรักศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ชมรมสายใยรัก แห่งครอบครัว ANC/กินนมแม่ /อาหารตามวัย / เล่านิทาน + เล่นกับลูก วัยเรียนรพ.RH โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ ชมรมเด็กไทย ทำได้ Safe sex / กิน ผักผลไม้ / แปรงฟันทุกวัน ก่อนนอน วัย ทำงาน DPAC องค์กรต้นแบบไร้ พุง ชมรมสร้าง สุขภาพ 3 อ. วัย สูงอายุ คลินิกส่งเสริม สุขภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ3 อ. สรุปการดำเนินงานสายส่งเสริมสุขภาพ

13


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 7 ตุลาคม 2552 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google