งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสารบรรณ สุภิสสา วรรธนาคม กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสารบรรณ สุภิสสา วรรธนาคม กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสารบรรณ สุภิสสา วรรธนาคม กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง
สุภิสสา วรรธนาคม กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ และภาคผนวก พ.ศ. 2539 คำอธิบาย ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1002/ว3 ลงวันที่ 19 มกราคม 2533 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบปฏิบัติที่หน่วยงานกำหนดขึ้น พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และฉบับแก้ไขปี พ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ และฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๘

4 คำอธิบาย ประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

5 คำอธิบาย 10 ข้อ คำอธิบาย ๑ ความหมายของงานสารบรรณ
คำอธิบาย ๑ ความหมายของงานสารบรรณ คำอธิบาย ๒ วิธีการบันทึก คำอธิบาย ๓ การร่างหนังสือ คำอธิบาย ๔ การเขียนและการพิมพ์ คำอธิบาย ๕ การกำหนดตัวเลขสำหรับใช้เป็นหัวข้อ คำอธิบาย ๖ การทำสำเนา คำอธิบาย ๗ การเสนอหนังสือ คำอธิบาย ๘ การจ่าหน้าซอง คำอธิบาย ๙ การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ คำอธิบาย ๑๐ รายงานการประชุม

6 ชนิดของหนังสือ 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา
หนังสือราชการ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ หนังสือมี 6 ชนิด คือ 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

7 ขนาดตัวอักษร การเว้นวรรคตอน
หนังสือภายนอก ขนาดตัวอักษร การเว้นวรรคตอน

8 หนังสือภายใน

9 หนังสือประทับตรา

10 คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
หนังสือสั่งการ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ

11 คำสั่ง

12 ระเบียบ

13 ข้อบังคับ

14


ดาวน์โหลด ppt งานสารบรรณ สุภิสสา วรรธนาคม กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google