งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสารบรรณ สุภิสสา วรรธนาคม กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสารบรรณ สุภิสสา วรรธนาคม กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสารบรรณ สุภิสสา วรรธนาคม กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 พ. ร. บ. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และภาคผนวก พ. ศ. 2539 คำอธิบาย ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1002/ ว 3 ลงวันที่ 19 มกราคม 2533 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ. ศ. 2544 ระเบียบปฏิบัติที่หน่วยงานกำหนดขึ้น พ. ร. บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และฉบับแก้ไขปี พ. ศ. ๒๕๔๘   

4 คำอธิบาย ประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ. ศ. 2526

5 คำอธิบาย 10 ข้อ คำอธิบาย ๑ ความหมายของงานสารบรรณ คำอธิบาย ๒วิธีการบันทึก คำอธิบาย ๓การร่างหนังสือ คำอธิบาย ๔ การเขียนและการพิมพ์ คำอธิบาย ๕ การกำหนดตัวเลขสำหรับใช้เป็นหัวข้อ คำอธิบาย ๖การทำสำเนา คำอธิบาย ๗ การเสนอหนังสือ คำอธิบาย ๘การจ่าหน้าซอง คำอธิบาย ๙ การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ คำอธิบาย ๑๐ รายงานการประชุม

6 ชนิดของหนังสือ หนังสือราชการ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ หนังสือมี 6 ชนิด คือ 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็น หลักฐานในราชการ

7 หนังสือภายนอก ขนาดตัวอักษร การเว้นวรรคตอน

8 หนังสือภายใน

9 หนังสือประทับตรา

10 หนังสือสั่งการ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ

11 คำสั่ง

12 ระเบียบ

13 ข้อบังคับ

14


ดาวน์โหลด ppt งานสารบรรณ สุภิสสา วรรธนาคม กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google