งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระเบียบงานสารบรรณ & ระบบสืบค้นเอกสาร (E- Document) โดย รุ่งนารี ชิดโคกกรวด -MT Oct 27,2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระเบียบงานสารบรรณ & ระบบสืบค้นเอกสาร (E- Document) โดย รุ่งนารี ชิดโคกกรวด -MT Oct 27,2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระเบียบงานสารบรรณ & ระบบสืบค้นเอกสาร (E- Document) โดย รุ่งนารี ชิดโคกกรวด -MT Oct 27,2010

2 2 ความรู้ทั่วไปงานสารบรรณ และประเภทของหนังสือ  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ.2553  ประเภทของหนังสือ มี 7 ชนิด ได้แก่ 1. หนังสือภายนอก หน่วยงานที่ออก หนังสือและลงนามโดยหัวหน้า หน่วยงาน ต้องเป็นเรื่องที่ติดต่อ ประสานงานโดยทั่วไป ไม่ใช่ หน่วยงาน ต้องเป็นเรื่องที่ติดต่อ ประสานงานโดยทั่วไป ไม่ใช่ นโยบายสำคัญหรือผูกพันกับ งบประมาณของมหาวิทยาลัย นโยบายสำคัญหรือผูกพันกับ งบประมาณของมหาวิทยาลัย และต้องในระดับไม่สูงกว่าระดับ เดียวกันกับผู้ลงนาม และต้องในระดับไม่สูงกว่าระดับ เดียวกันกับผู้ลงนาม 2. หนังสือภายใน

3 3 ประเภทของหนังสือ 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็น หลักฐานในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกียรติบัตร ปริญญาบัตร รายงานการประชุม เป็นต้น ได้แก่ เกียรติบัตร ปริญญาบัตร รายงานการประชุม เป็นต้น 7. หนังสืออื่น ได้แก่ ตำรา ข้อสอบ เอกสารประกอบการเรียนการสอน

4 4 ระบบสืบค้นเอกสาร (E-Document)

5 5 ตัวอย่างการค้นหาที่เป็นชื่อคน

6 6

7 7 ตัวอย่างการค้นหาที่เป็นชื่อ หน่วยงาน : ต้นเรื่อง

8 8 หน่วยงานต้นเรื่อง มี 98 รายการ

9 9 หน่วยงาน สวทส. เลือกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

10 10 กรณีเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 753 รายการ

11 11 การตั้งชื่อเรื่องของหนังสือ ไม่ควรเกิน 2 บรรทัด ส่วนใหญ่ใช้คำกริยานำหน้า เช่น ขออนุมัติ ขอ อนุญาต ขอความอนุเคราะห์ เป็นต้น หัวเรื่องกับคำลงท้าย ต้องสอดคล้องกัน เช่น ขอ อนุมัติ ลงท้ายด้วยโปรดอนุมัติ Tips การร่าง หนังสือ เรื่องแจ้งเพื่อ ทราบ - แจ้งอีเมล์ admin หลักของแต่ละสำนัก ของสวทส. เป็นคุณจุรีรัตน์ istadmin@sut.ac.th istadmin@sut.ac.th - สัญญารับทุนและหนังสือมอบอำนาจต่าง ๆ ให้งาน นิติการตรวจสอบก่อน ที่จะเสนอผู้บริหารลง นาม - หนังสือที่ ศธ 5601 หลังการออกเลขแล้ว จะ ส่งกลับคืนหน่วยงาน เพื่อดำเนินการต่อ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระเบียบงานสารบรรณ & ระบบสืบค้นเอกสาร (E- Document) โดย รุ่งนารี ชิดโคกกรวด -MT Oct 27,2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google