งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบและการพิมพ์ หนังสือราชการ. หนังสือ ภายนอก หนังสือ ภายใน บันทึก หนังสือ ประทับตรา คำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบและการพิมพ์ หนังสือราชการ. หนังสือ ภายนอก หนังสือ ภายใน บันทึก หนังสือ ประทับตรา คำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบและการพิมพ์ หนังสือราชการ

2 หนังสือ ภายนอก หนังสือ ภายใน บันทึก หนังสือ ประทับตรา คำสั่ง

3 รูปแบบครุฑ ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับ ใช้เป็นตราหัวหนังสือ ราชการไทย ( แบบที่นิยม ใช้กันมาก ) ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัว หนังสือราชการไทย ( แบบปีกครุฑกว้าง ) ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัว หนังสือราชการไทย ( แบบที่นิยมใช้กันมากอีก แบบหนึ่ง ) ตราพระครุฑพ่าห์ แบบที่ใช้เป็นหน้าปก ราชกิจจานุเบกษา หนังสือเดินทาง รวมทั้งใช้เป็นตรา ราชการของกรม ราชองครักษ์ และ หน่วยงานใน กระทรวงการ ต่างประเทศ ราชกิจจานุเบกษากรม ราชองครักษ์ กระทรวงการ ต่างประเทศ

4

5

6

7

8

9

10 ที่  กษ  ๐๓๐๑ / กรมชลประทาน ถนนสามเสน  กทม.  ๑๐๓๐๐ วัน  เดือน  ปี เรื่อง  เรียน  อ้างถึง  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๒. ๕ ซม. ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป ขอแสดงความนับถือ ( ) อธิบดีกรมชลประทาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐หมายเหตุ  = ๑ เคาะ 3 cm 1.5 cm ( 1 enter ) ( 1 enter+ before 6 pt ) ( 1 enter + before 12 pt ) ( 4 enter ) ( 1 enter+ before 6 pt ) 2 cm

11 1.5 cm -๒--๒- สำนักงา น …

12 ที่  กษ  ๐๓๐๑ / กรมชลประทาน ถนนสามเสน  กทม.  ๑๐๓๐๐ วัน  เดือน  ปี เรื่อง  เรียน  อ้างถึง  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ภาคเหตุ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ภาคความประสงค์ ภาคสรุป ขอแสดงความนับถือ ( ) อธิบดีกรมชลประทาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙ ร่าง มุมล่างด้านขวา พิมพ์ ตรวจ สำเนาคู่ฉบับ

13 บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง เรียน ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาค สรุป ( ) อธิบดีกรมชลประทาน 3 cm 1.5 cm 4 enter 2 cm 2.5 cm 1enter+ 6 pt หนังสือภายใน / บันทึก

14 สำเนาคู่ฉบับ ส่วนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง เรียน ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป ( ) อธิบดีกรมชลประทาน ร่าง มุม ล่างด้านขวา พิมพ์ ตรวจ หนังสือภายใน / บันทึก

15 ที่  กษ  ๐๓๐๑ / ถึง enter+before 6 ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป enter กรมชลประทาน ธันวาคม ๒๕๕๕ 4 enter สำนักงานเลขานุการกรม โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ หมายเหตุ  = ๑ เคาะ 3 cm 2.5 cm 1 enter+before 6 pt ( 1.5 cm ) หนังสือประทับตรา 2 cm

16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ เรื่อง ข้อความ ทั้งนี้ ตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ พ. ศ ( ) อธิบดีกรม ชลประทาน 4 enter 5 cm 3 cm 2 cm 1 enter+ before 12 pt 1 enter+before 6 pt ( 1.5 cm ) 2.5 cm

17 แนวทางปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน พ. ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง การออกเลขที่หนังสือ

18

19

20 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบและการพิมพ์ หนังสือราชการ. หนังสือ ภายนอก หนังสือ ภายใน บันทึก หนังสือ ประทับตรา คำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google