งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงภาพรวม แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 1 โดย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป. วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงภาพรวม แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 1 โดย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป. วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงภาพรวม แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 1 โดย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป. วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ C โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

2 2 หัวข้อบรรยาย ๑.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ๒.อำนาจหน้าที่ ค.ต.ป. ๓.นโยบายการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ ๔.กลไกการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ ๕.ผลการสอบทานที่ผ่านมา ๖.มติ ครม. เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๗.แผนรองรับการดำเนินงานตามมติ ครม. (แผน ๕ ปี) ๘.แนวทางการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๘.แนวทางการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐.รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ ๙.การส่งรายงานระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมกับรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

3 3 ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)  ระเบียบ ค.ต.ป. พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบ ค.ต.ป. ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐  ระเบียบ ค.ต.ป. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒

4 3 กรมบัญชีกลาง สศช. ระบบการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง กรม ผู้ตรวจราชการ สนร. ส.ก.พ.ร. กลไกควบคุม ภายใน (หน่วยงาน กลาง) สงป. ปปช. คตส. คณะ กรรมาธิการ ศาล ปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กลไกควบคุม ภายนอก กลไกควบคุม ภายใน (ภายใน องค์การ) ส.ก.พ. ปปท. ปปง. คณะกรรมการ ตรวจสอบ และประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ที่มา คณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๔๘,๕๐,๕๒ “หมวด ๓ การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา จัดวางระบบการตรวจสอบ ภาคราชการใหม่ให้สอดคล้อง กับการพัฒนาระบบราชการ และระบบการบริหารการคลัง ภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตลอดจนหลักการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรี กลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รายงาน ผลการตรวจสอบ และประเมินผล ภาคราชการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการ กำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของ หน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร ส่วนราชการมีการ กำกับดูแลตนเองที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ แก่สาธารณชนต่อผลการดำเนินงานของ ส่วนราชการว่ามีการกำกับดูแลอย่าง รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดสมรรถนะ การเรียนรู้ และศักยภาพการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนของส่วนราชการ 4

5 5 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหา จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบคน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการมอบหมาย ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

6 อำนาจหน้าที่ ของ ค.ต.ป. ๒ ให้ความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการและหน่วยงาน กลางที่มีภารกิจด้านการตรวจสอบฯ ส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะมาตรการให้ส่วนราชการดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ๓ ๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและ ประเมินผล ต่อ นายกรัฐมนตรี และ ครม. อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และ มติครม. ที่ เกี่ยวข้อง และรายงานต่อ นายกรัฐมนตรี และ ครม. ทราบเป็นระยะ ๕ ๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ ค.ต.ป. มอบหมาย ปฏิบัติการอื่นตามที่ ครม. มอบหมาย ๗ วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นหัวข้อการตรวจสอบ และประเมินผล ๑ ๒. อำนาจหน้าที่ของ ค.ต.ป. ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ 6

7 ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ส่วนราชการ โดยเฉพาะให้มีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี ๒ ผลักดันการบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายของ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๓ ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ เช่น ระบบข้อมูล การติดตาม และประเมินผล เป็นต้น ๔ สร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจแก่สาธารณชน ต่อการดำเนินงานของส่วนราชการ ๓. นโยบายการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 7

8 ๔. กลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 8 ครม. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง (๒๐ คณะ) รมต. อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด (๔ คณะ) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง (๔ คณะ) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการ กำหนด แนวทาง วิธีการ การ ตรวจสอบฯ • ด้านเศรษฐกิจ • ด้านสังคม • ด้านความมั่นคงและ การต่างประเทศ • ด้านบริหาร และส่วน ราชการไม่สังกัดฯ • คณะที่ ๑ • คณะที่ ๒ • คณะที่ ๓ • คณะที่ ๔ - กระทรวงพลังงาน - กระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงยุติธรรม - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงวัฒนธรรม - กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงอุตสาหกรรม - สำนักนายกรัฐมนตรี - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงการคลัง - กระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงการท่องเที่ยวฯ - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ - กระทรวงเกษตรฯ - กระทรวงคมนาคม - กระทรวงทรัพยากรฯ - กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศฯ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการ กำหนด แนวทางวิธีการ การบูรณาการฯ จำนวนรวม ๓๐ คณะ

9 รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ รอบประจำปี (๑๒ เดือน) รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ รอบประจำปี (๑๒ เดือน) รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ รอบระหว่างปี (๖ เดือน) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ (๔) การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ค.ต.ป. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ปีละ ๒ ครั้ง ค.ต.ป. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ปีละ ๒ ครั้ง คณะรัฐมนตรี 9

10 10 ๕. ผลการสอบทานที่ผ่านมา ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติ รับทราบผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเห็นชอบกับข้อเสนอแนะ ดังนี้

11 ๕. ผลการสอบทานที่ผ่านมา ข้อค้นพบแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  รายงานสรุปผลในภาพรวมของการ ตรวจราชการแบบบูรณาการ ยังไม่ สามารถบ่งชี้ถึงความสำเร็จของ ประเด็นนโยบายได้  ควรมีการปรับปรุงการรายงานผลการตรวจราชการแบบ บูรณาการให้สามารถสะท้อนถึงการบรรลุผลผลิต และ ผลลัพธ์ ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของประเด็นนโยบาย (Policy Indicator) เพื่อให้เกิดผล สำเร็จต่อการขับเคลื่อนนโยบาย  สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี  ผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรี/กระทรวง/กรม  ปลัดกระทรวง/อธิบดี  แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการยัง ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน และครอบคลุมทุกประเด็นนโยบาย สำคัญที่ได้กำหนดไว้เท่าที่ควร  ประสานกระทรวงต่าง ๆ ให้ส่งโครงการในแต่ละประเด็น นโยบายสำคัญให้มากขึ้นกว่าเดิม และให้ครอบคลุมประเด็น ตามนโยบายสำคัญ  สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี  ผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรี/กระทรวง/กรม  สร้างแรงจูงใจเชิงบวก เช่น การกำหนดให้มีผลตอบแทนที่ เป็นแรงจูงใจ เพื่อให้กระทรวงต่าง ๆ ส่งโครงการเข้าร่วมได้ ครอบคลุมประเด็นนโยบายสำคัญที่ได้กำหนดไว้  สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี  หน่วยงานกลาง ที่เกี่ยวข้อง  การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ส่วนกลางยังไม่เป็นระบบ และ ฐานข้อมูลของการตรวจราชการยังไม่ สามารถพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างกันได้ ทุกกระทรวง  ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจ ราชการไว้ในเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจราชการโดย เชื่อมโยงการตรวจราชการของกระทรวงต่างๆ กับหน่วยรับ ตรวจในการรายงานผลการตรวจราชการ เพื่อให้มีการจัดเก็บ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี การตรวจราชการ 11 กรณีปกติ

12 ข้อค้นพบแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  ยังคงพบข้อจำกัดในการดำเนินงานด้าน ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ ภายในหน่วยงาน เช่นข้อบกพร่องด้าน เอกสาร  ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ทักษะความชำนาญประสบการณ์ใน การตรวจสอบขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบยังคงเน้นการตรวจสอบ การเงิน บัญชีและการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดมากกว่าการตรวจสอบ การดำเนินงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ การบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ส่วนราชการควรให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การประเมินผลเชิง วิเคราะห์ และเทคนิคการนำเสนอรายงานผล การตรวจสอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ปลัดกระทรวง  อธิบดี 12 ๕. ผลการสอบทานที่ผ่านมา ตรวจสอบภายใน กรณีปกติ

13 ข้อค้นพบแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  การปฏิบัติงานด้านการควบคุม ภายในยังไม่ได้รับการตอบสนอง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เท่าที่ควร (พบในรอบ ๖ เดือน)  ส่วนราชการควรมีการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายใน กำหนดวัตถุประสงค์ ทิศทาง ของการดำเนินการให้ชัดเจน และกำหนดแนวทางในการติดตาม ผลรอบ ๖ เดือน ทั้งในระดับส่วนงานย่อยและระดับองค์กรเป็น ระยะๆนอกเหนือจากการติดตามผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  พัฒนาระบบฐานข้อมูลของส่วนราชการและจังหวัดให้มี ประสิทธิภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่เป็น รูปธรรม  กระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในของส่วนราชการและ จังหวัดยังไม่เป็นไปในรูปแบบ เดียวกัน ทำให้บางส่วนราชการ/ จังหวัดขาดการระบุสาระสำคัญ ในการติดตามความก้าวหน้า (พบในรอบ ๖ เดือน)  เห็นควรให้ ค.ต.ป. กำหนดแนวทางการรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน งวดก่อนรอบ ๖ เดือน ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือการสอบ ทาน  ค.ต.ป. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 13 ๕. ผลการสอบทานที่ผ่านมา กรณีปกติ

14 ข้อค้นพบแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการควบคุมภายใน และมีการโยกย้ายบ่อย ทำให้การ ดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ส่งผล ให้การจัดทำรายงานล่าช้าและขาด ความสมบูรณ์ ครบถ้วน  ควรเร่งรัดดำเนินการพิจารณากรอบอัตรากำลังของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของ ส่วนราชการ  ควรจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่จะ มารับงานต่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการ จังหวัด  การจัดทำแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (ปอ.๓) ยังไม่ เหมาะสมในบางประเด็น ได้แก่  กำหนดเวลาแล้วเสร็จไม่เหมาะสมกับ กิจกรรม  จัดทำแผนควบคุมในงานภารกิจ สนับสนุนมากกว่าภารกิจหลัก  ข้อสังเกตเรื่องความน่าเชื่อถือของ รายงานภาพรวม ปอ.๓ จังหวัด  กรมบัญชีกลาง ร่วมกับส่วนราชการและจังหวัดควรจัดให้มีการ เพิ่มพูนความรู้ด้านการวางระบบการควบคุมภายใน การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน รวมถึงแนวทางการจัดภาพรวม ปอ.๓ ของ กระทรวงและจังหวัดที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ อาจขอความร่วมมือกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย  ผู้บริหารของส่วนราชการและจังหวัดควรให้ความสำคัญและเป็นผู้นำ ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการวิเคราะห์จุดอ่อนความ เสี่ยงของภารกิจหลักและยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อเป็นการกระตุ้นและ ผลักดันการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในให้ประสบผลสำเร็จและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กรมบัญชีกลาง  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการ จังหวัด 14 ๕. ผลการสอบทานที่ผ่านมา การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กรณีปกติ

15 ข้อค้นพบแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  การรายงานบางตัวชี้วัดมีเอกสาร หลักฐานอ้างอิงประกอบการ รายงาน ไม่ครบถ้วน รวมทั้งไม่ระบุ ปัญหาอุปสรรคปัจจัยสนับสนุน การดำเนินงานและข้อเสนอแนะ เพื่อการดำเนินการสำหรับ ปีต่อไป  ส่วนราชการควรให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติราชการฯให้มีความครบถ้วนครอบคลุมตามแบบ รายงานที่กำหนด  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ตัวชี้วัดยังไม่สะท้อนการทำงาน แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วน ราชการในกระทรวง  ควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัด ในภาพรวมของกระทรวงเพื่อบูรณาการการทำงาน ร่วมกัน  ปลัดกระทรวง  อธิบดี การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 15 ๕. ผลการสอบทานที่ผ่านมา กรณีปกติ

16 ข้อค้นพบแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี กำหนด  ควรพิจารณาวางระบบการเบิกจ่ายภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปี ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องใหม่ให้เหมาะสม  กระทรวงการคลัง  สำนักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  ควรทบทวนและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง และวางระบบการ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ตลอดจน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  กระทรวงมหาดไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  รายงานการเงินมีข้อคลาดเคลื่อน ในสาระสำคัญ  ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานที่มีข้อคลาดเคลื่อนใน สาระสำคัญโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อแผนงาน โครงการของหน่วยงาน  ปลัดกระทรวง  อธิบดี รายงานการเงิน 16 ๕. ผลการสอบทานที่ผ่านมา กรณีปกติ

17 ข้อค้นพบแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  การบันทึกรายการทางการเงินในระบบ GFMIS ยังมีความคลาดเคลื่อน  ควรกำหนดนโยบายการบัญชีหรือวิธีการปรับปรุง บัญชีในระบบ GFMIS เพื่อให้ได้บทสรุปเกี่ยวกับ รายการคลาดเคลื่อนของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นผลสะสม ยกมาจากงวดก่อน ๆ ของงบการเงิน  กรมบัญชีกลาง  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ยังมีปัญหาความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และระบบ GFMIS โดยในบางหน่วยงานได้มอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับ งานที่ปฏิบัติ  ควรมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อพัฒนา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีทั้งแผนระยะ สั้นและระยะยาว  กรมบัญชีกลาง  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงบประมาณ  สำนักงาน ก.พ.ร.  กระทรวงการคลัง  กระทรวงมหาดไทย  กรมบัญชีกลางควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง  กรมบัญชีกลาง 17 ๕. ผลการสอบทานที่ผ่านมา รายงานการเงิน กรณีปกติ

18 ข้อค้นพบแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  การรายงานผลยังไม่เป็นไปตามรูปแบบและแนว ทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ กำหนด และขาดข้อมูลในเรื่องการวัดผลเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ชัดเจน เพียงพอต่อ การสอบทานและการวัดผลในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูล การดำเนินการของโครงการในเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูล เชิงปริมาณ ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณ ข้อมูลการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น เพื่อให้สามารถวัดผลในมิติประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของโครงการได้อย่างชัดเจน  ส่วนราชการ เจ้าของ โครงการ  การสอบทานของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง มุ่งเน้นในเรื่องการสอบทานผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการ สอบทานผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานของโครงการนั้นๆ ต่อประชาชนหรือ สังคมว่าเป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  การสอบทานโครงการของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง จะต้องวางระบบการติดตามประเมินผลโครงการที่ สามารถชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของ โครงการที่ประชาชนจะได้รับให้ชัดเจน  ค.ต.ป.ประจำ กระทรวง การสอบทานกรณีพิเศษ 18 ๕. ผลการสอบทานที่ผ่านมา

19 ข้อค้นพบแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  การดำเนินงานโครงการล่าช้า เนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่ การจัดสรรงบประมาณไม่ สอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชน  จังหวัดควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด มีการทำประชาคม และไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ โดยไม่จำเป็น  ผู้ว่าราชการจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  กนจ.  ควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการไว้ล่วงหน้าเพื่อ เริ่มงานได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  หน่วยงานส่วนกลางควรเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ จังหวัดให้มีความชัดเจน  กนจ.  สำนักงบประมาณ  สศช.  ขาดการบูรณาการการดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานและการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกัน ทั้ง ในส่วนกลาง และระดับพื้นที่ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และควรพิจารณาให้มี ช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการกำหนด แนวทางการพัฒนาจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ด้านต่างๆ ให้ทำระบบให้เป็นฐานเดียวกันทั้งในส่วนกลางและระดับ พื้นที่  กระทรวงมหาดไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  แผนงานโครงการไม่แสดงข้อมูลที่ ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถประเมิน ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้ และความยั่งยืนของโครงการ  ควรให้ความสำคัญในการระบุเป้าหมายและประโยชน์ของโครงการที่ ชัดเจน รวมทั้งแผนบริหารจัดการหลังโครงการแล้วเสร็จ และควร ติดตามผลลัพธ์ของโครงการ  ผู้ว่าราชการจังหวัด 19 ๕. ผลการสอบทานที่ผ่านมา การสอบทานกรณีพิเศษ

20  รับทราบ • รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ • รายงานประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอ ๖. คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มติ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการควรมีการปรับวิธีการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการเพิ่มขึ้นใน ๒ มิติ คือ มิติด้านการเงิน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบและประเมินผลด้าน ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ความสามารถในการลดต้นทุนและลดความซ้ำซ้อนใน การดำเนินการ และความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ มิติด้านการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึง ความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ซึ่งควรกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน และใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ การตรวจสอบและประเมินผลควรพิจารณาขยายไปถึงราชการส่วนท้องถิ่นและควรมีการวางมาตรการ ในการตรวจสอบที่กระชับมากขึ้น ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ควรมีพื้นฐานความรู้ที่ หลากหลายและสามารถตรวจสอบในเชิงลึกได้ ความเห็นเพิ่มเติม 20 ๑ ๒ ๓

21 ๗. แผนการดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ การดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๕๘ ๒๕๕๙๒๕๖๐ ๒๕๖๑  ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประเด็น การสอบทานกรณีปกติเป็นสองมิติ คือ มิติด้านบริหารจัดการและมิติด้าน การเงิน  มิติด้านการบริหารจัดการ - ความโปร่งใส  - ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ   มิติด้านการเงิน - การตรวจสอบและประเมินผลด้านประสิทธิภาพในการใช้จ่าย งบประมาณ  - ความสามารถในการลดต้นทุนและลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ  - ความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจ   ขยายการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้ครอบคลุมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  ศึกษาและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   วางแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  รับฟังข้อคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  21

22 22 ๘. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

23 ที่มา ข้อ ๔ ได้กำหนดให้การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะต้องเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจแก่สาธารณะได้ถึง ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภาพ การเสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการที่เพียงพอ เหมาะสม และมีกลไกกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมถึงกำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ค.ต.ป. แนวทางการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล คณะต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทาง ในการสอบทานผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป จัดทำ 23 เพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัดได้ใช้เป็น แนวปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

24 ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ค.ต.ป. ประจำกระทรวง  ผลการประเมินตนเอง (รายคณะ) ๑ ชุด จัดส่งพร้อมรายงานผลการตรวจสอบฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน  ผลการประเมินตนเอง (รายคณะ) ๑ ชุด  ผลการประเมินตนเอง (รายบุคคล) ๑ ชุด จัดส่งพร้อมรายงานผลการตรวจสอบฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน  รวบรวมสรุปผล  จัดทำเป็นร่างรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะต่าง ๆ 24

25 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเด็นการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ การสอบทาน กรณีพิเศษ การสอบทาน กรณีปกติ การคัดเลือกโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคัดเลือกโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด • โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงในสามอันดับแรก ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศที่ ค.ต.ป. กำหนด อย่าง น้อย ๑ โครงการ • โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์จังหวัด ที่สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศที่ ค.ต.ป. กำหนด อย่างน้อย ๑ โครงการ • คัดเลือกยุทธศาสตร์และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงที่มี ความสำคัญสามอันดับแรก อย่างน้อย ๑ โครงการ • โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัดและจังหวัดที่มีความสำคัญอยู่ในสามอันดับ แรก อย่างน้อย ๑ โครงการ • ร่วมกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง กำหนดประเด็นร่วมที่กลุ่มกระทรวง ให้ความสำคัญ เพื่อให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคัดเลือกโครงการตาม ยุทธศาสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับประเด็นร่วมของกลุ่มกระทรวง อย่างน้อย ๑ โครงการ ให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คัดเลือกโครงการที่จะสอบทานกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป. กำหนด และ เสนอรายชื่อโครงการที่จะสอบทานกรณีพิเศษต่อ ค.ต.ป. ภายในพฤษภาคม ๒๕๕๗ มิติต้าน การบริหารจัดการ มิติด้าน การเงิน การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ การตรวจราชการ การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน รายงานการเงิน 25

26 อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (กรณีปกติ ) ๓. การควบคุมภายในฯ (คู่มือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕) ทั้งนี้ คู่มือการบริหารความเสี่ยงอยู่ ระหว่างดำเนินการ ค.ต.ป. ประจำ กระทรวง ค.ต.ป. ค.ต.ป. ประจำ กระทรวง ส่วน ราชการ จังหวัด รายงานผล คู่มือเพื่อการ สอบทาน คู่มือเพื่อการสอบทานและ มุ่งสู่การประเมินผล ๑.การปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (คู่มือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐) มิติต้านการบริหารจัดการ มิติด้าน การเงิน เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ประกอบด้วย ๒ มิติ ครอบคลุมประเด็นการตรวจใน ๕ เรื่อง ๒. การตรวจราชการ (คู่มือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒) ๔. การตรวจสอบภายใน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๕. รายงานการเงิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 26

27 มิติด้านการบริหารจัดการมิติด้านการเงิน กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (กรณีปกติ ) การสอบทาน กรณีปกติ ๓. การควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง ๑.การตรวจราชการ ๒. การตรวจสอบภายใน (รวมถึงการสอบทาน e-Auction) ๔. การปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ๒. งบการเงิน • งบแสดงฐานะทางการเงิน • งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน • หมายเหตุประกอบงบการเงิน ๑. งบประมาณ คำนึงถึงความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัด เน้นการตรวจสอบและประเมินผลในการใช้จ่ายงบประมาณ ความน่าเชื่อถือ และความสอดคล้องตามหลักการ มาตรฐานและ นโยบายบัญชีภาครัฐของรายงานการเงิน ประเด็นในการวิเคราะห์  การวิเคราะห์ในแนวดิ่ง  การวิเคราะห์ในแนวนอน  การวิเคราะห์อัตราส่วน  การวิเคราะห์ความโปร่งใส ประสิทธิภาพ วิเคราะห์ได้จากรายงานผลคำรับรองฯ ใน มิติภายใน (การพัฒนาองค์กร)  การวิเคราะห์ประสิทธิผล วิเคราะห์ได้จากรายงานผลคำรับรองฯ ในมิติภายนอก 27

28 28 การสอบทานกรณีปกติ มิติด้านการบริหารจัดการ การตรวจราชการ รอบ ๖ เดือน •แผนการตรวจราชการกระทรวง และกรม(ถ้ามี) •แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กระทรวง และกรม(ถ้ามี) • รายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รอบ ๖ เดือน •แผนการตรวจราชการกระทรวง และกรม(ถ้ามี) •แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กระทรวง และกรม(ถ้ามี) • รายงานผลการตรวจราชการรายรอบ ประเด็นพิจารณา • สอบทานผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการสำคัญ ๆ ในการนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการตรวจราชการ กรม กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี • เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า ข้อมูล เอกสารรายงาน หลักฐาน การปฏิบัติ การรายงานากรตรวจราชการมี ความครบถ้วนครอบคลุม น่าเชื่อถือ ข้อเสนอแนะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ • ให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน • สอบทานผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการสำคัญ ๆ ในการนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการตรวจราชการ กรม กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี • เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า ข้อมูล เอกสารรายงาน หลักฐาน การปฏิบัติ การรายงานากรตรวจราชการมี ความครบถ้วนครอบคลุม น่าเชื่อถือ ข้อเสนอแนะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ • ให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน เอกสารหลักฐานในการสอบทาน รอบ ๖ เดือน • แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ • แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี • รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ กระทรวง และของสำนักนายกรัฐมนตรี • รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในพี้นที่กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รอบ ๖ เดือน • แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ • แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี • รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ กระทรวง และของสำนักนายกรัฐมนตรี • รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในพี้นที่กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รอบ ๑๒ เดือน •รายงานผลการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง และกรม(ถ้ามี) รอบ ๑๒ เดือน •รายงานผลการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง และกรม(ถ้ามี) รอบ ๑๒ เดือน • รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ กระทรวง และของสำนักนายกรัฐมนตรี • รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี • รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในพี้นที่กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รอบ ๑๒ เดือน • รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ กระทรวง และของสำนักนายกรัฐมนตรี • รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี • รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในพี้นที่กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ค.ต.ป.ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด

29 29 การตรวจสอบภายใน รอบ ๖ เดือน รายงานระดับกรมและภาพรวมกระทรวง ดังนี้ • กฎบัตร (กรณีจัดทำครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลง) • แผนการตรวจสอบภายใน • รายงานผลการตรวจสอบภายใน o ผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบการ ดำเนินงาน o รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auctionถ้ามี รอบ ๖ เดือน รายงานระดับกรมและภาพรวมกระทรวง ดังนี้ • กฎบัตร (กรณีจัดทำครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลง) • แผนการตรวจสอบภายใน • รายงานผลการตรวจสอบภายใน o ผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบการ ดำเนินงาน o รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auctionถ้ามี ประเด็นพิจารณา  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า • การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นจริงตามหลักการ มาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง • เนื้อหาของข้อมูลในเอกสารและรายงานฯ ได้จัดทำและปฏิบัติโดยไม่ขัดต่อความถูกต้องเป็นจริง มีความครบถ้วนน่าเชื่อถือ • ประเด็นปัญหาและสิ่งที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสำคัญและต้องปรับปรุง ได้มีการดำเนินการในเวลาและวิธีเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด  เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า • การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นจริงตามหลักการ มาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง • เนื้อหาของข้อมูลในเอกสารและรายงานฯ ได้จัดทำและปฏิบัติโดยไม่ขัดต่อความถูกต้องเป็นจริง มีความครบถ้วนน่าเชื่อถือ • ประเด็นปัญหาและสิ่งที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสำคัญและต้องปรับปรุง ได้มีการดำเนินการในเวลาและวิธีเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด  เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เอกสารหลักฐานในการสอบทาน รอบ ๑๒ เดือน รายงานระดับกรมและภาพรวมกระทรวง ดังนี้ • รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ o รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบการ ดำเนินงาน o รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auction ถ้ามี • แบบประเมินตนเอง รอบ ๑๒ เดือน รายงานระดับกรมและภาพรวมกระทรวง ดังนี้ • รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ o รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบการ ดำเนินงาน o รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auction ถ้ามี • แบบประเมินตนเอง ค.ต.ป.ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด รอบ ๖ เดือน • กฎบัตร (กรณีจัดทำครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลง) • แผนการตรวจสอบภายใน/แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ • รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ o รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบการ ดำเนินงาน o รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auctionถ้ามี รอบ ๖ เดือน • กฎบัตร (กรณีจัดทำครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลง) • แผนการตรวจสอบภายใน/แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ • รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ o รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบการ ดำเนินงาน o รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auctionถ้ามี รอบ ๑๒ เดือน • รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒,๓ o รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบการ ดำเนินงาน o รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auction ถ้ามี • แบบประเมินตนเอง รอบ ๑๒ เดือน • รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒,๓ o รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบการ ดำเนินงาน o รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auction ถ้ามี • แบบประเมินตนเอง การสอบทานกรณีปกติ มิติด้านการบริหารจัดการ

30 30 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของส่วนราชการและภาพรวมกระทรวง รอบ ๖ เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของส่วนราชการและภาพรวมกระทรวง ประเด็นพิจารณา  เพื่อสอบทานถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการที่จัดทำตามข้อ ๖ ของระเบียบคตง.โดยพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือของรายงาน และประสิทธิภาพของ การควบคุมภายใน  ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงให้เหมาะสม  เพื่อสอบทานถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการที่จัดทำตามข้อ ๖ ของระเบียบคตง.โดยพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือของรายงาน และประสิทธิภาพของ การควบคุมภายใน  ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงให้เหมาะสม เอกสารหลักฐานในการสอบทาน รอบ ๑๒ เดือน รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความ เสี่ยงของส่วนราชการและภาพรวมกระทรวง ดังนี้ แบบ ปอ. ๑ แบบ ปอ. ๒ แบบ ปอ. ๓ และแบบ ปส. รอบ ๑๒ เดือน รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความ เสี่ยงของส่วนราชการและภาพรวมกระทรวง ดังนี้ แบบ ปอ. ๑ แบบ ปอ. ๒ แบบ ปอ. ๓ และแบบ ปส. ค.ต.ป.ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด รอบ ๖ เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง การ ควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของสำนักงานจังหวัด รอบ ๖ เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง การ ควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของสำนักงานจังหวัด รอบ ๑๒ เดือน รายงานการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงานจังหวัด ดังนี้ แบบ ปอ. ๑ แบบ ปอ. ๒ แบบ ปอ. ๓ และแบบ ปส. รอบ ๑๒ เดือน รายงานการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงานจังหวัด ดังนี้ แบบ ปอ. ๑ แบบ ปอ. ๒ แบบ ปอ. ๓ และแบบ ปส. การสอบทานกรณีปกติ มิติด้านการบริหารจัดการ

31 31 การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง รอบ ๖ เดือน • คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ • รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือนของส่วนราชการ รอบ ๖ เดือน • คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ • รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือนของส่วนราชการ ประเด็นพิจารณา เน้นเรื่อง ความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า ข้อมูล เอกสารหลักฐานและการปฏิบัติตรงตามรายงานผลการปฏิบัติ ราชการโดยไม่ขัดต่อความเป็นจริง และสอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยพิจาณาในประเด็น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติราชการ ความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน ประโยชน์ของการดำเนินงาน และความเหมาะสมของตัวชี้วัด  ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง เน้นเรื่อง ความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า ข้อมูล เอกสารหลักฐานและการปฏิบัติตรงตามรายงานผลการปฏิบัติ ราชการโดยไม่ขัดต่อความเป็นจริง และสอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยพิจาณาในประเด็น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติราชการ ความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน ประโยชน์ของการดำเนินงาน และความเหมาะสมของตัวชี้วัด  ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง เอกสารหลักฐานในการสอบทาน รอบ ๑๒ เดือน รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือนของส่วนราชการ รอบ ๑๒ เดือน รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือนของส่วนราชการ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด รอบ ๖ เดือน • คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด • รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือนของจังหวัด รอบ ๖ เดือน • คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด • รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือนของจังหวัด รอบ ๑๒ เดือน รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรอง การ ปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือนของจัหวัด รอบ ๑๒ เดือน รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรอง การ ปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือนของจัหวัด หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส.ก.พ.ร. ให้ส่วนราชการรายงานรอบ ๖ เดือนภายใน พ.ค. ๕๗ สำหรับจังหวัดให้ยกเว้นการรายงานรอบ ๖ เดือน หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส.ก.พ.ร. ให้ส่วนราชการรายงานรอบ ๖ เดือนภายใน พ.ค. ๕๗ สำหรับจังหวัดให้ยกเว้นการรายงานรอบ ๖ เดือน การสอบทานกรณีปกติ มิติด้านการบริหารจัดการ

32 รายงานการเงิน รอบ ๖ เดือน รายงานระดับกรมและภาพรวมกระทรวง ดังนี้ • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงร้องขอ รอบ ๖ เดือน รายงานระดับกรมและภาพรวมกระทรวง ดังนี้ • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงร้องขอ ประเด็นพิจารณา  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า • เนื้อหาและข้อมูลรายงานการเงิน หรือผลปฏิบัติงานที่แสดงเป็นตัวเลขทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นโดยไม่ขัดต่อความถูกต้อง และเป็นไป ตามหลักการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลตามผลการดำเนินงานที่ เกิดขึ้นจริงและแผนที่กำหนดไว้ • ประเด็นปัญหาสำคัญและต้องปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการเงินและการดำเนินการงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการ ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด  เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานการเงิน ตลอดจนการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า • เนื้อหาและข้อมูลรายงานการเงิน หรือผลปฏิบัติงานที่แสดงเป็นตัวเลขทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นโดยไม่ขัดต่อความถูกต้อง และเป็นไป ตามหลักการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลตามผลการดำเนินงานที่ เกิดขึ้นจริงและแผนที่กำหนดไว้ • ประเด็นปัญหาสำคัญและต้องปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการเงินและการดำเนินการงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการ ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด  เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานการเงิน ตลอดจนการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานในการสอบทาน รอบ ๑๒ เดือน รายงานระดับกรมและภาพรวมกระทรวง ดังนี้ • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • งบการเงิน o งบแสดงฐานะทางการเงิน o งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน o หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของช่วงเวลาที่ ๑ - ๑๔ โดยไม่ จำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจาก สตง. รอบ ๑๒ เดือน รายงานระดับกรมและภาพรวมกระทรวง ดังนี้ • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • งบการเงิน o งบแสดงฐานะทางการเงิน o งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน o หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของช่วงเวลาที่ ๑ - ๑๔ โดยไม่ จำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจาก สตง. ค.ต.ป.ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด รอบ ๖ เดือน สอบทานจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัด (งบประมาณที่จังหวัดเป็นเจ้าของงบประมาณ (กรมจังหวัด)) • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดร้องขอ รอบ ๖ เดือน สอบทานจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัด (งบประมาณที่จังหวัดเป็นเจ้าของงบประมาณ (กรมจังหวัด)) • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดร้องขอ รอบ ๑๒ เดือน  สอบทานจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ จังหวัด (งบประมาณที่จังหวัดเป็นเจ้าของงบประมาณ (กรมจังหวัด)) o รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  งบการเงิน o งบแสดงฐานะทางการเงิน o งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน o หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของช่วงเวลาที่ ๑ - ๑๔ โดยไม่ จำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจาก สตง. รอบ ๑๒ เดือน  สอบทานจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ จังหวัด (งบประมาณที่จังหวัดเป็นเจ้าของงบประมาณ (กรมจังหวัด)) o รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  งบการเงิน o งบแสดงฐานะทางการเงิน o งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน o หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของช่วงเวลาที่ ๑ - ๑๔ โดยไม่ จำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจาก สตง. 32 การสอบทานกรณีปกติ มิติด้านการเงิน

33 ๙. การส่งรายงานระหว่างปี (รอบ ๖ เดือน) พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมกับ รายงานประจำปี (รอบ ๑๒ เดือน) พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากส่วนราชการหลายแห่ง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การชุมนุมทางการเมือง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ซึ่งส่ง ผลกระทบ ต่อการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลคณะต่าง ๆ จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน) พร้อมกับการส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) 33

34 สรุป ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ค.ต.ป. รมต. (ต้นฉบับ) ปลัด (สำเนา) ๓๐ ม.ค. ๕๘ รายงาน ประจำปี เม.ย-พ.ค. ๕๗ ๒๙ ธ.ค. ๕๗ รายงาน ระหว่างปี ค.ต.ป. ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ครม. ๑ เม.ย. ๕๘ ๒๗ ก.พ. ๕๘ กรณีส่วนราชการ ค.ต.ป. รายงาน ประจำปี รายงาน ระหว่างปี อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ครม. ๑ เม.ย. ๕๘ กรณีจังหวัด ครั้งที่ ๑ : ๒๘ พ.ย. ๕๗ ครั้งที่ ๒ : ๒๙ ธ.ค. ๕๗ (ควบคุมภายใน ๑๐ ม.ค. ๕๘) ครั้งที่ ๑ : ๓๐ ธ.ค. ๕๗ ครั้งที่ ๒ : ๒๘ ก.พ. ๕๘ ครั้งที่ ๑ (สามประเด็น) การเงิน / คำรับรองฯ / โครงการสำคัญภายใต้แผน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดฯ ครั้งที่ ๒ (สี่ประเด็น) ตรวจราชการ / ตรวจสอบภายใน / ควบคุมภายใน / โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 34 พร้อมรอบ ๑๒ เดือน หรือตามที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดกำหนด

35 ๑๐. รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ๑.ชื่อกระทรวง ๒.ลักษณะสำคัญของส่วนราชการ (วิสัยทัศน์ พันกิจ เป้าประสงค์ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลผลิต โครงสร้างอัตรากำลัง งบประมาณ รายจ่าย) ๓.ผลการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ (โดยแสดงตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการที่สำคัญ) ๔.รายงานทางการเงิน  รายงานทางการเงินที่จัดส่งให้ ค.ต.ง และกรมบัญชีกลาง ๕.ผลงานเด่นที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ ๖.วิธีการดำเนินงาน ๑.ชื่อกระทรวง ๒.ลักษณะสำคัญของส่วนราชการ (วิสัยทัศน์ พันกิจ เป้าประสงค์ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลผลิต โครงสร้างอัตรากำลัง งบประมาณ รายจ่าย) ๓.ผลการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ (โดยแสดงตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการที่สำคัญ) ๔.รายงานทางการเงิน  รายงานทางการเงินที่จัดส่งให้ ค.ต.ง และกรมบัญชีกลาง ๕.ผลงานเด่นที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ ๖.วิธีการดำเนินงาน ๗.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากผล การดำเนินงาน (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) (๑)รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง/การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา (๒)ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  มิติด้านบริหารจัดการ (ตรวจราชการ ตรวจสอบ ภายใน ควบคุมภายในฯ และคำรับรองฯ)  มิติด้านการเงิน  การสอบทานกรณีพิเศษ ๘.ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัด ๙.ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ ๑๐.อื่น ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม ๑๑.การลงนามรับรองรายงาน ๑๒.ภาคผนวก ๗.ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากผล การดำเนินงาน (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) (๑)รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง/การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา (๒)ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  มิติด้านบริหารจัดการ (ตรวจราชการ ตรวจสอบ ภายใน ควบคุมภายในฯ และคำรับรองฯ)  มิติด้านการเงิน  การสอบทานกรณีพิเศษ ๘.ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัด ๙.ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ ๑๐.อื่น ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม ๑๑.การลงนามรับรองรายงาน ๑๒.ภาคผนวก ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 35 (หัวข้อที่ ๗-๙ ให้รายงานผลทั้งรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน)

36 ๑๐. รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ๑.บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร • สรุปผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกลุ่ม • ข้อค้นพบข้อเสนอแนะ • ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด ๑.บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร • สรุปผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกลุ่ม • ข้อค้นพบข้อเสนอแนะ • ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 36 ๒. ผลการดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการ สรุปภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานของ กระทรวงในกลุ่ม (๑)กระทรวงในกุลุ่ม (๒) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงในกลุ่ม (๓) สรุปภาพรวมของรายงานความก้าวหน้า ดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีและตาม ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงใน กลุ่มกระทรวง (๔) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  มิติด้านบริหารจัดการ (ตรวจราชการ ตรวจสอบ ภายใน ควบคุมภายในฯ และคำรับรองฯ)  มิติด้านการเงิน  การสอบทานกรณีพิเศษ (๕) ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด ๒. ผลการดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการ สรุปภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานของ กระทรวงในกลุ่ม (๑)กระทรวงในกุลุ่ม (๒) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงในกลุ่ม (๓) สรุปภาพรวมของรายงานความก้าวหน้า ดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีและตาม ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงใน กลุ่มกระทรวง (๔) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  มิติด้านบริหารจัดการ (ตรวจราชการ ตรวจสอบ ภายใน ควบคุมภายในฯ และคำรับรองฯ)  มิติด้านการเงิน  การสอบทานกรณีพิเศษ (๕) ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด ๓. อื่น ๆ (ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม) ๔. การลงนามรับรองรายงาน ๕. ภาคผนวก ( หัวข้อ ๒(๓)-๒(๕) ให้รายงานผลทั้งรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน)

37 ๑๐. รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ๑.บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร • สรุปผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ในกลุ่ม • ข้อค้นพบข้อเสนอแนะ • ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด ๑.บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร • สรุปผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ในกลุ่ม • ข้อค้นพบข้อเสนอแนะ • ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 37 ๒. ผลการดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการ ๒.๑ จังหวัดและยุทธศาสตร์ของจังหวัดในกลุ่ม ๒.๒ สรุปภาพรวมรายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน) (๑)รายงานความก้าวหน้าของผลการ ดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีและ ตามข้อเสนอแนะ/การดำเนินงานรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา (๒)ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการ  มิติด้านบริหารจัดการ (ตรวจราชการ ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในฯ และคำรับรองฯ)  มิติด้านการเงิน  การสอบทานกรณีพิเศษ (๓) ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด ๒. ผลการดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการ ๒.๑ จังหวัดและยุทธศาสตร์ของจังหวัดในกลุ่ม ๒.๒ สรุปภาพรวมรายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน) (๑)รายงานความก้าวหน้าของผลการ ดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีและ ตามข้อเสนอแนะ/การดำเนินงานรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา (๒)ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการ  มิติด้านบริหารจัดการ (ตรวจราชการ ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในฯ และคำรับรองฯ)  มิติด้านการเงิน  การสอบทานกรณีพิเศษ (๓) ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด ๓. อื่น ๆ (ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม) ๔. การลงนามรับรองรายงาน ๕. ภาคผนวก (หัวข้อที่ ๒.๒ให้รายงานผลทั้งรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน)

38 38 ขอขอบคุณทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th หัวข้อ เอกสารและสื่อ หรือที่ h ttp://kortorpor.com/main.php หัวข้อ เอกสารดาวโหลด


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงภาพรวม แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 1 โดย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป. วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google