งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามประกาศ ก. บ. บ. ครั้งที่ ๐๐๐๓ / ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง พ. ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามประกาศ ก. บ. บ. ครั้งที่ ๐๐๐๓ / ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง พ. ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตามประกาศ ก. บ. บ. ครั้งที่ ๐๐๐๓ / ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง พ. ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานเต็ม เวลาและลูกจ้าง

3 ถือปฏิบัติตามเอกสาร ดังนี้ การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานเต็ม เวลาและลูกจ้าง

4 แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใช้วุฒิ การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใช้วุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5 เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๒, ๒๘๕ บาท ให้ได้รับค่าครองชีพ ๑, ๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือน แล้วต้องไม่เกินเดือน ๑๒, ๒๘๕ บาท คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง ต่ำกว่าวุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือนรวมค่าครองชีพ ๑, ๕๐๐ บาท ให้รวมรายรับแล้วให้ได้เดือนละ ๙, ๐๐๐ บาท ไม่ถึงเดือน ๙, ๐๐๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๕, ๐๐๐ บาท ให้ได้รับค่าครองชีพเพิ่มจากเงินเดือน อีกจนถึงเดือนละ ๑๕, ๐๐๐ บาท การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง

6 ๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใช้วุฒิ การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ๑. เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๒, ๒๘๕ บาท ได้รับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑, ๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือน แล้วต้องไม่เกินเดือนละ ๑๒, ๒๘๕ บาท ตัวอย่าง ๑ นาย ก ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เงินเดือน ๑๐, ๒๐๐ บาท เงินเดือน ๑๐, ๒๐๐ บาท บวกค่าครองชีพชั่วคราว ๑, ๕๐๐ บาท รวมรายรับเท่ากับ ๑๑, ๗๐๐ บาท

7 ตัวอย่าง ๒ นาย ข ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เงินเดือน ๑๒, ๐๐๐ บาท เงินเดือน ๑๒, ๐๐๐ บาท บวกค่าครองชีพชั่วคราว ๒๘๕ บาท รวมรายรับเท่ากับ ๑๒, ๒๘๕ บาท ( ค่าครองชีพเท่ากับ ๒๘๕ บาท เนื่องจากหากบวก ค่าครองชีพ ๑, ๕๐๐ บาท รวมรายรับจะเกิน ๑๒, ๒๘๕ บาท ) รวมรายรับจะเกิน ๑๒, ๒๘๕ บาท )

8 ๒. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้น จากเงินเดือนเดือนละ ๑, ๕๐๐ บาท ตามข้อ ๑ แล้ว รวมกับ เงินเดือนยังไม่ถึงเดือนละ ๙, ๐๐๐ บาท ให้ ได้เดือนละ ๙, ๐๐๐ บาท ตัวอย่าง ๓ นาย ค ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เงินเดือน ๗, ๔๐๐ บาท บวกค่าครองชีพชั่วคราว ๑, ๕๐๐ บาท ๘, ๙๐๐ บาท บวกค่าครองชีพชั่วคราว ๑๐๐ บาท รวมรายรับเท่ากับ๙, ๐๐๐ บาท

9 เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๕, ๐๐๐ บาท ให้ ได้รับเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก เงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ ๑๕, ๐๐๐ บาท ตัวอย่าง นาย ง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป เงินเดือน ๑๐, ๕๐๐ บาท เงินเดือน ๑๐, ๕๐๐ บาท บวกค่าครองชีพชั่วคราว ๔, ๕๐๐ บาท รวมรายรับเท่ากับ ๑๕, ๐๐๐ บาท ๒. กรณีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใช้วุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt ตามประกาศ ก. บ. บ. ครั้งที่ ๐๐๐๓ / ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง พ. ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google