งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบและการพิมพ์หนังสือ ราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน เครื่องคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบและการพิมพ์หนังสือ ราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน เครื่องคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบและการพิมพ์หนังสือ ราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน เครื่องคอมพิวเตอร์

2

3

4

5

6

7

8 ตราพระครุฑพ่าห์ ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับ ใช้เป็นตราหัวหนังสือ ราชการไทย ( แบบที่นิยม ใช้กันมาก ) ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัว หนังสือราชการไทย ( แบบปีกครุฑกว้าง ) ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัว หนังสือราชการไทย ( แบบที่นิยมใช้กันมากอีก แบบหนึ่ง ) ตราพระครุฑพ่าห์ แบบที่ใช้เป็นหน้าปก ราชกิจจานุเบกษา หนังสือเดินทาง รวมทั้งใช้เป็นตรา ราชการของกรม ราชองครักษ์และ หน่วยงานใน กระทรวง การต่างประเทศ

9 หนังสือเวียน สลก. ลำดั บ เลขที่หนังสือลงวันที่เรื่อง ๑.๑. สลก ๑๐๙๑ / ๒๕๕๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ขอให้ดำเนินการตามโครงการฟอนต์ มาตรฐานไทย ๒.๒. สลก ๑๐๒๗ / ๒๕๕๓๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓.๓. สลก ๑๒๔๓ / ๒๕๕๔๙ ธันวาคม ๒๕๕๔การออกเลขที่หนังสือราชการของกรม ชลประทาน ๔.๔. สลก ๑๖๙ / ๒๕๕๕๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการเสนอกรม ๕.๕. สลก ๑๗๐ / ๒๕๕๕๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕การกำหนดเลขที่หนังสือส่งออกภายนอกกรม ของหน่วยงานที่ต่ำกว่าสำนักและกอง

10 รูปแบบและการพิมพ์ หนังสือราชการ หนังสือ ภายนอก หนังสือภายใน บันทึก หนังสือ ประทับตรา คำสั่ง หนังสือรับรอง รายงานการ ประชุม

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๐๒๐ ต่อ ๒๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ - ๑ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ - ๑ โทร. ๒๓๘๔, ๒๗๕๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐

23

24

25 การจ่าหน้าซองจดหมาย ชื่อ ที่อยู่หน่วยงานผู้ฝาก ที่ สชป ๑๑ / ๑๐ / ๒๕๕๕ ที่ สชป ๑๑ / ๑๒ / ๒๕๕๕ เรียน........................... กรมชลประทาน ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

26 สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๐๒๐ ต่อ ๒๓๘๔, ๒๗๕๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๐

27 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบและการพิมพ์หนังสือ ราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน เครื่องคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google