งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ แผนการดำเนินงาน มิถุนายน – กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ แผนการดำเนินงาน มิถุนายน – กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ แผนการดำเนินงาน มิถุนายน – กันยายน 2556

2 โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำ คุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะ ยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะ ยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2556 มิถุนายน - กรกฎาคม ประชุมคณะทำงานสรรหา บุคคล องค์กร สื่อ และผู้ อยู่ในภาวะยากลำบาก เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล (4 คณะ คณะ ละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้ง ) สิงหาคม ประชุมคณะกรรมการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เพื่อ รับรองผลการคัดเลือก ( จำนวน 1 ครั้ง ) กันยายน ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ดีเด่นดีเด่นแก่ ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ

3 โครงการสนับสนุนบทบาทองค์กร พัฒนาเอกชน ในการดำเนินงาน มิถุนายน - กรกฎาคม - นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของ องค์การพัฒนาเอกชน จำนวน 9 ครั้ง - สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอ ผู้บริหารทราบ

4 โครงการสนับสนุนบทบาทองค์กร พัฒนาเอกชน ในการดำเนินงาน สิงหาคม - กันยายน - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงิน อุดหนุนแก่องค์กร พัฒนาเอกชน เพื่อสรุปผลการติดตาม และปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา เงินอุดหนุนฯ - ประกาศรับสมัครแผนงาน / โครงการ องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเสนอรับเงิน อุดหนุนประจำปี 2556

5 โครงการขับเคลื่อนกระบวนงานด้าน ผู้ด้อยโอกาส ไปสู่การปฏิบัติ มิถุนายน - กรกฎาคม - รายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนงาน ด้าน ผู้ด้อยโอกาสไปสู่การปฏิบัติจากการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของพื้นที่ - ประสานงานความก้าวหน้าของพื้นที่ในการ ดำเนินงาน ปี 2556

6 โครงการขับเคลื่อนกระบวนงานด้าน ผู้ด้อยโอกาส ไปสู่การปฏิบัติ สิงหาคม - กันยายน - ติดตามข้อมูลพื้นที่เพื่อจัดทำประมวลผล การดำเนินงานในภาพรวมของ 14 จังหวัด ภาคใต้ - จัดทำรูปเล่มเอกสารการขับเคลื่อน กระบวนงานด้านผ ด้านผู้ด้อยโอกาส ไปสู่การปฏิบัติม - นำเสนอผลการดำเนินกับผู้บริหารตามลำดับ - ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ – กลุ่ม เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ในปี ต่อไป

7 มิถุนายน - กรกฎาคม - กิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับศูนย์ พิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเมือง ในการ พัฒนาศักยภาพและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ระดับ เขต กทม. จำนวน 33 ศูนย์ - เวทีความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการคุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเมือง ระหว่าง สภาพัฒนา สังคมภาคประชาชน กทม. สำนัก คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน และสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมประชาสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน

8 กันยายน - กิจกรรมจังหวัดบริหารจัดการเพื่อการ พัฒนาคุ้มครองและ พิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส - กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ แผนการดำเนินงาน มิถุนายน – กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google