งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานของห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานของห้องสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานของห้องสมุด
อ.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 พัฒนาการของห้องสมุด ยุคห้องสมุดอเล็กซานเดรียแห่งอียิปต์ ที่เรียกระบบนั้นว่า บทบัญญัติแห่งจักรวาล โยฮันน์ กูเต็นเบิร์ก ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ค.ศ หนังสือคัมภีร์เล่มแรกจึงเกิดขึ้นในปี ค.ศ ถือเป็นกำเนิดของการบันทึกข้อมูลความรู้ลงบนกระดาษพิมพ์ที่เรียกว่า หนังสือ

3 พัฒนาการของห้องสมุด การบริการห้องสมุดที่เคยเป็นระบบชั้นปิด ขยายเป็นการบริการชั้นเปิดและเริ่มมีที่นั่ง ค.ศ เริ่มมีห้องสมุดในสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาเช่นที่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปัจจุบันจาก ค.ศ เป็นต้นมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลาย การรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมมากขึ้น การดำเนินงานของห้องสมุดจึงเกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการจัดการสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4 พัฒนาการของห้องสมุด ห้องสมุดมีพัฒนาการมายาวนานจนกระทั่งในปัจจุบันเป็นยุคของห้องสมุดยุคใหม่ ซึ่งห้องสมุดยุคใหม่นี้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์ มีการจัดสถานที่และบรรยากาศที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน และชีวิตประจำวัน

5 การบริหารห้องสมุดยุคใหม่
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนาห้องสมุด แผนงานและโครงการ การเงินและงบประมาณ ระบบงานห้องสมุด กำหนดขั้นตอนการทำงานและการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประกันคุณภาพ

6 การบริหารห้องสมุดยุคใหม่
อาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ การสนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด การจัดทำรายงานประจำปี เอกสารประชาสัมพันธ์และคู่มือการปฏิบัติงาน

7 ระบบงานห้องสมุด (Library System)
งานด้านบริหารและธุรการ งานด้านเทคนิค งานบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ขั้นตอนของการทำงานเทคนิคห้องสมุด
1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หารายชื่อหนังสือ/ติดต่อผู้ใช้บริการ ติดต่อสำนักพิมพ์/ผู้แทนจำหน่าย ทำรายการเบื้องต้น

9 ขั้นตอนของการทำงานเทคนิคห้องสมุด
2. งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ ลงรายการหนังสือ วิเคราะห์หมวดหมู่ ติดสัน/บาร์โค้ด

10 ขั้นตอนของการทำงานเทคนิคห้องสมุด
3. งานการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ แสดงสถานะของรายการหนังสือ ให้บริการผ่านระบบสืบค้น

11 ขั้นตอนของการทำงานเทคนิคห้องสมุด
4. งานบริการยืม-คืน บริการยืม-คืน ทำบัตรสมาชิก จองหนังสือ คิดค่าปรับ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานของห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google