งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบริหารงานของ ห้องสมุด อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบริหารงานของ ห้องสมุด อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบริหารงานของ ห้องสมุด อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

2 2 พัฒนาการของห้องสมุด ยุคห้องสมุดอเล็กซานเดรียแห่งอียิปต์ ที่ เรียกระบบนั้นว่า บทบัญญัติแห่งจักรวาล โยฮันน์ กูเต็นเบิร์ก ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้น เป็นครั้งแรกของโลก ค. ศ. 1440 หนังสือ คัมภีร์เล่มแรกจึงเกิดขึ้นในปี ค. ศ. 1450- 1455 ถือเป็นกำเนิดของการบันทึกข้อมูล ความรู้ลงบนกระดาษพิมพ์ที่เรียกว่า หนังสือ

3 3 พัฒนาการของห้องสมุด การบริการห้องสมุดที่เคยเป็นระบบชั้นปิด ขยายเป็นการบริการชั้นเปิดและเริ่มมีที่นั่ง ค. ศ. 1683 เริ่มมีห้องสมุดในสถานศึกษาใน สหรัฐอเมริกาเช่นที่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปัจจุบันจาก ค. ศ. 1990 เป็นต้นมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเริ่ม แพร่หลาย การรวบรวมและบันทึกข้อมูลใน สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมมากขึ้น การ ดำเนินงานของห้องสมุดจึงเกี่ยวข้องกับการ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการ จัดการสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เช่น สื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4 4 พัฒนาการของห้องสมุด ห้องสมุดมีพัฒนาการมายาวนาน จนกระทั่งในปัจจุบันเป็นยุคของ ห้องสมุดยุคใหม่ ซึ่งห้องสมุดยุคใหม่นี้ จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ มีการจัดการสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากสื่อ สิ่งพิมพ์ มีการจัดสถานที่และ บรรยากาศที่ทันสมัย มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสื่อการเรียนรู้ ทุกรูปแบบ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน และชีวิตประจำวัน

5 5 การบริหารห้องสมุดยุคใหม่ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนาห้องสมุด แผนงานและโครงการ การเงินและงบประมาณ ระบบงานห้องสมุด กำหนดขั้นตอนการ ทำงานและการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประกันคุณภาพ

6 6 การบริหารห้องสมุดยุคใหม่ อาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้และ การจัดการความรู้ การสนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่ ชุมชน ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด การจัดทำรายงานประจำปี เอกสาร ประชาสัมพันธ์และคู่มือการปฏิบัติงาน

7 7 ระบบงานห้องสมุด (Library System) งานด้านบริหารและธุรการ งานด้านเทคนิค งานบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 8 1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หารายชื่อหนังสือ / ติดต่อ ผู้ใช้บริการ ติดต่อสำนักพิมพ์ / ผู้แทนจำหน่าย ทำรายการเบื้องต้น ขั้นตอนของการทำงานเทคนิค ห้องสมุด

9 9 2. งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ ลงรายการหนังสือ วิเคราะห์หมวดหมู่ ติดสัน / บาร์โค้ด ขั้นตอนของการทำงานเทคนิค ห้องสมุด

10 10 3. งานการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ แสดงสถานะของรายการหนังสือ ให้บริการผ่านระบบสืบค้น ขั้นตอนของการทำงานเทคนิค ห้องสมุด

11 11 4. งานบริการยืม - คืน บริการยืม - คืน ทำบัตรสมาชิก จองหนังสือ คิดค่าปรับ ขั้นตอนของการทำงานเทคนิค ห้องสมุด


ดาวน์โหลด ppt 1 การบริหารงานของ ห้องสมุด อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google