งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกจากการฟังการบรรยายเรื่อง “HR - Heart Revolution: เริ่มกันที่ใจ” โดย : ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม การประชุม 8th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกจากการฟังการบรรยายเรื่อง “HR - Heart Revolution: เริ่มกันที่ใจ” โดย : ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม การประชุม 8th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันทึกจากการฟังการบรรยายเรื่อง “HR - Heart Revolution: เริ่มกันที่ใจ” โดย : ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม การประชุม 8th. HA National Forum การประชุม 8th. HA National Forum 15 มีนาคม 2550

2 แนวคิดการบริหารงานองค์กรสมัยใหม่ เช่น MBO, QCC, SWOT, RBM, Strategic Management, BSC, HA, ISO, QM, TQM, TQA, PMQA แนวทางต่างๆเหล่านี้มี ข้อดีตรงที่ทำให้ผู้บริหารตื่นตัวและสนใจพัฒนาองค์กร มีเครื่องมือ / หลักการ... มากมายแต่ทำไมใช้ประโยชน์ได้ ค่อนข้างน้อย ? 1. ไม่มีใจ ไม่เห็นประโยชน์ 2. ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ 3. ไม่กล้านำไป “ ปรับแต่ง ” ใช้ เครื่องมือบริหารมีมากมายหลายชนิดต้องเลือกใช้ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ต้องรู้จัก “ ปรับเครื่องมือ ” ให้เข้ากับบริบท

3 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการนำแนวคิดสู่การปฏิบัติยังเป็นไป ภายใต้กระบวนทัศน์แบบเดิมๆ ซึ่งเน้นเรื่องของการวางแผน (Planing) ติดตาม และประเมินผล (Monitoring & Evaluation) มี การสร้างตัวชี้วัด (KPI) ขึ้นมามากมาย จนกลายเป็นภาระหนักแก่ผู้ปฏิบัติ …

4 คุณภาพที่ทำอยู่จึงเป็นคุณภาพแบบ... แห้งๆ.... เพราะสิ่งที่ขาดหายไปคือ... ความใส่ใจในความเป็นมนุษย์... ท่านให้ความสนใจกับส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปภายในใจ ของแต่ละคน...

5 เรื่องของการสร้าง... “ แรงบันดาลใจ (Passion)”... เป็นเรื่องของการ “ จุดไฟในใจ ” ผู้ปฏิบัติงาน … เพื่อทำให้เขามีใจใน การพัฒนาอย่างยั่งยืน... ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ หรือ “Passion” ให้เกิดขึ้นได้ในใจคน “Plan และ Passion” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้อง เดินควบคู่กันไป แผนซึ่งปราศจากแรงบันดาลใจ (Plan without Passion) จะไม่ก่อให้เกิดการ ดำเนินการใดๆ เพราะเป็นแผนซึ่งไร้จิต วิญญาณ และในทางกลับกัน แรงบันดาลใจที่ไม่ มีแผน (Passion without Plan) จะทำให้การ ดำเนินการนั้นไร้พลัง เป็นการทำงานในสภาพที่ ต่างคนต่างทำ ขาดการสร้างพลังผสานร่วม (Synergy)

6 ท่านเน้นให้ Plan & Passion ….. ควรไปด้วยกัน.... และเป็นการใช้สมองทั้งฝั่งซ้ายและขวาซึ่งเป็น เรื่องของคิดพัฒนาด้วย หัวใจ..... คำนึงถึงจิตใจ....... การเติมใจเข้าไปเท่ากับให้ HUMANIZED HEALTH CARE

7

8

9 Mental Model

10 บันได 3 ขั้นสู่การเป็น Learning Organization (LO) คือ.. ขั้นที่ 1 passion, people ขั้นที่ 1 สร้างใจ : passion, people ขั้นที่ 2 process, infrastructure management ขั้นที่ 2 สร้างปัจจัย : process, infrastructure, management ขั้นที่ 3 สร้าง วิสัยทัศน์ Purpose Direction จงเปลี่ยนก้อนหินที่ขวางกั้น (Blocking Rocks) ให้ เป็นขั้นบันได (Stepping Stone) การเดินทางเป็นการสร้างเป้าหมาย แต่เป้าหมายมิใช่ จุดสุดท้ายของการเดินทาง

11 สรุป การพัฒนาคนจะต้องไม่พัฒนาแค่เรื่อง ของทักษะ ความรู้ ความสามารถ แต่ต้องพัฒนา ให้ลงลึกถึงระดับจิตใจด้วย..... ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ อีกที... ที่ใจของเรานี้.. นี่คือการปฏิวัติทางใจหรือ Heart Revolution นี่คือการปฏิวัติทางใจหรือ Heart Revolution!


ดาวน์โหลด ppt บันทึกจากการฟังการบรรยายเรื่อง “HR - Heart Revolution: เริ่มกันที่ใจ” โดย : ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม การประชุม 8th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google