งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกจากการฟังการบรรยายเรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกจากการฟังการบรรยายเรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันทึกจากการฟังการบรรยายเรื่อง
“HR - Heart Revolution: เริ่มกันที่ใจ” โดย : ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม การประชุม 8th. HA National Forum  15 มีนาคม 2550

2 แนวคิดการบริหารงานองค์กรสมัยใหม่ เช่น MBO, QCC, SWOT, RBM, Strategic Management, BSC, HA, ISO, QM, TQM, TQA, PMQAแนวทางต่างๆเหล่านี้มีข้อดีตรงที่ทำให้ผู้บริหารตื่นตัวและสนใจพัฒนาองค์กร มีเครื่องมือ/หลักการ...มากมายแต่ทำไมใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างน้อย? 1.ไม่มีใจ ไม่เห็นประโยชน์ 2.ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ 3.ไม่กล้านำไป “ปรับแต่ง”ใช้ เครื่องมือบริหารมีมากมายหลายชนิดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ต้องรู้จัก “ปรับเครื่องมือ” ให้เข้ากับบริบท

3 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการนำแนวคิดสู่การปฏิบัติยังเป็นไปภายใต้กระบวนทัศน์แบบเดิมๆ
ซึ่งเน้นเรื่องของการวางแผน(Planing) ติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) มีการสร้างตัวชี้วัด (KPI) ขึ้นมามากมาย จนกลายเป็นภาระหนักแก่ผู้ปฏิบัติ …

4 คุณภาพที่ทำอยู่จึงเป็นคุณภาพแบบ...แห้งๆ....เพราะสิ่งที่ขาดหายไปคือ...
ความใส่ใจในความเป็นมนุษย์...  ท่านให้ความสนใจกับส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปภายในใจของแต่ละคน...

5 เรื่องของการสร้าง... “แรงบันดาลใจ (Passion)”... เป็นเรื่องของการ
“จุดไฟในใจ”ผู้ปฏิบัติงาน…เพื่อทำให้เขามีใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน... ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ หรือ “Passion” ให้เกิดขึ้นได้ในใจคน     “Plan และ Passion” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเดินควบคู่กันไป   แผนซึ่งปราศจากแรงบันดาลใจ (Plan without Passion) จะไม่ก่อให้เกิดการดำเนินการใดๆ เพราะเป็นแผนซึ่งไร้จิตวิญญาณ   และในทางกลับกัน แรงบันดาลใจที่ไม่มีแผน (Passion without Plan) จะทำให้การดำเนินการนั้นไร้พลัง   เป็นการทำงานในสภาพที่ต่างคนต่างทำ   ขาดการสร้างพลังผสานร่วม (Synergy)

6 ท่านเน้นให้ Plan & Passion …..ควรไปด้วยกัน....
และเป็นการใช้สมองทั้งฝั่งซ้ายและขวาซึ่งเป็นเรื่องของคิดพัฒนาด้วย หัวใจ.....คำนึงถึงจิตใจ การเติมใจเข้าไปเท่ากับให้ HUMANIZED HEALTH CARE

7

8

9 Mental Model

10 บันได 3 ขั้นสู่การเป็น Learning Organization (LO)
คือ .. ขั้นที่ 1 สร้างใจ : passion, people ขั้นที่ 2 สร้างปัจจัย : process, infrastructure, management ขั้นที่ 3 สร้าง วิสัยทัศน์ Purpose Direction จงเปลี่ยนก้อนหินที่ขวางกั้น (Blocking Rocks) ให้เป็นขั้นบันได (Stepping Stone) การเดินทางเป็นการสร้างเป้าหมาย แต่เป้าหมายมิใช่จุดสุดท้ายของการเดินทาง

11 นี่คือการปฏิวัติทางใจหรือ Heart Revolution!
สรุป การพัฒนาคนจะต้องไม่พัฒนาแค่เรื่องของทักษะ ความรู้ ความสามารถ แต่ต้องพัฒนาให้ลงลึกถึงระดับจิตใจด้วย          ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่อีกที...ที่ใจของเรานี้.. นี่คือการปฏิวัติทางใจหรือ Heart Revolution!


ดาวน์โหลด ppt บันทึกจากการฟังการบรรยายเรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google