งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนวิธีคิดทำงานใหม่ Paradigm Shift Paradigm Shift ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนวิธีคิดทำงานใหม่ Paradigm Shift Paradigm Shift ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนวิธีคิดทำงานใหม่ Paradigm Shift Paradigm Shift ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นลูกที่ 1 คลื่นลูกที่ 2 คลื่นลูกที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก Nanotechnology

3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สื่อมวลชนมีอิทธิพล ต่อการเรียนรู้ของ ประชากรอย่างไร ทำไมท่านจึงคิด อย่างนั้น

4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด การประชาสัมพันธ์ เป็นกุญแจสำคัญ แห่งความสำเร็จ ขององค์การ

5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระบวนทัศน์ (Paradigm) คือสิ่งที่กำหนดขอบเขตการคิด การ ตัดสินใจ และพฤติกรรมของคนเรา กระบวนทัศน์คืออะไร

6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำไมจึงต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ Paradigm Shift กระบวนทัศน์ที่ ก่อให้เกิด ความสำเร็จใน ช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะทำให้เกิด ปัญหาใน ช่วงเวลาต่อไป

7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1) เนื้อหาของการพัฒนา คุณภาพ เปลี่ยนจากการมุ่งหา ปัญหาหรือตั้งรับ ไปสู่การ พยายามปรับปรุงหรือออกแบบ เพื่อป้องกันปัญหาในทุกส่วนงาน ในองค์การ 2) กระบวนการทำงานกับ คนซึ่งใช้วิธีการเชิงบวกมากขึ้น กระบวนทัศน์ที่ต้องเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาคุณภาพกระบวนทัศน์ที่ต้องเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

8 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. เน้นการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการ 2. เน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือระบบงาน อย่างต่อเนื่อง 3. เน้นการเสริมพลังบุคลากรและการทำงานเป็นทีม 4. เน้นการนำด้วยอุดมการณ์ 5. เน้นมาตรฐานวิชาชีพและแนวทางการปฏิบัติงาน จุดเน้นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

9 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระบวนการเปลี่ยนแปลง: หัวใจสำคัญของ การพัฒนาคุณภาพองค์การ องค์การปัจจุบัน ภายใต้กระบวนทัศน์ปัจจุบัน 1. คำถามเดิม ๆ 2. คิดแบบเดิมภายใต้ กระบวนทัศน์เดิม 3. คำตอบเดิม 4.ทำงานแบบเดิม องค์การปัจจุบัน ภายใต้กระบวนทัศน์ปัจจุบัน 1. คำถามเดิม ๆ 2. คิดแบบเดิมภายใต้ กระบวนทัศน์เดิม 3. คำตอบเดิม 4.ทำงานแบบเดิม องค์การในอนาคต ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 1. คำถามใหม่ ๆ 2. คิดแบบใหม่ภายใต้ กระบวนทัศน์ใหม่ 3. คำตอบใหม่ 4. ทำงานแบบใหม่ องค์การในอนาคต ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 1. คำถามใหม่ ๆ 2. คิดแบบใหม่ภายใต้ กระบวนทัศน์ใหม่ 3. คำตอบใหม่ 4. ทำงานแบบใหม่ กระบวนการ เปลี่ยนแปลง ปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยขัดขวางการ เปลี่ยนแปลง

10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจัยที่สำคัญใน กระบวนการ เปลี่ยนแปลงคือการ เปลี่ยนแปลงของ ทรัพยากรบุคคลใน องค์การ

11 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มปัจจัยเร่งการ เปลี่ยนแปลง ลดปัจจัยขัดขวาง การเปลี่ยนแปลง การจัดการการเปลี่ยนแปลงการจัดการการเปลี่ยนแปลง

12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บนทางเดินชีวิตเราคิดสู้ ผิดเป็นครูสอนให้ใฝ่ฝึกฝน ทำดีแล้วถึงแพ้...จะขอทน จะไม่บ่นอ่อนแอ....พ่ายแพ้ใจ.

13 ? ? คำถาม คำถามร่วมอภิปราย ร่วมอภิปราย


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนวิธีคิดทำงานใหม่ Paradigm Shift Paradigm Shift ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google