งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนวิธีคิดทำงานใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนวิธีคิดทำงานใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนวิธีคิดทำงานใหม่
Paradigm Shift ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก คลื่นลูกที่ 1 Nanotechnology คลื่นลูกที่ 3 คลื่นลูกที่ 2

3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของประชากรอย่างไร ทำไมท่านจึงคิดอย่างนั้น

4 การประชาสัมพันธ์เป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จขององค์การ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชาสัมพันธ์เป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จขององค์การ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด

5 กระบวนทัศน์คืออะไร กระบวนทัศน์ (Paradigm)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระบวนทัศน์ (Paradigm) คือสิ่งที่กำหนดขอบเขตการคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมของคนเรา กระบวนทัศน์คืออะไร

6 Paradigm Shift ทำไมจึงต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระบวนทัศน์ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาในช่วงเวลาต่อไป ทำไมจึงต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ Paradigm Shift

7 กระบวนทัศน์ที่ต้องเปลี่ยน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1) เนื้อหาของการพัฒนาคุณภาพ เปลี่ยนจากการมุ่งหาปัญหาหรือตั้งรับ ไปสู่การพยายามปรับปรุงหรือออกแบบเพื่อป้องกันปัญหาในทุกส่วนงานในองค์การ 2) กระบวนการทำงานกับคนซึ่งใช้วิธีการเชิงบวกมากขึ้น กระบวนทัศน์ที่ต้องเปลี่ยน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

8 จุดเน้นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. เน้นการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการ 2. เน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือระบบงาน อย่างต่อเนื่อง 3. เน้นการเสริมพลังบุคลากรและการทำงานเป็นทีม 4. เน้นการนำด้วยอุดมการณ์ 5. เน้นมาตรฐานวิชาชีพและแนวทางการปฏิบัติงาน จุดเน้นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

9 กระบวนการเปลี่ยนแปลง: หัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพองค์การ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การปัจจุบัน ภายใต้กระบวนทัศน์ปัจจุบัน 1. คำถามเดิม ๆ 2. คิดแบบเดิมภายใต้กระบวนทัศน์เดิม 3. คำตอบเดิม 4.ทำงานแบบเดิม องค์การในอนาคต ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 1. คำถามใหม่ ๆ 2. คิดแบบใหม่ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 3. คำตอบใหม่ 4. ทำงานแบบใหม่ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยขัดขวางการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเปลี่ยนแปลง: หัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพองค์การ

10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรบุคคลในองค์การ

11 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลง ลดปัจจัยขัดขวางการเปลี่ยนแปลง การจัดการการเปลี่ยนแปลง

12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บนทางเดินชีวิตเราคิดสู้ ผิดเป็นครูสอนให้ใฝ่ฝึกฝน ทำดีแล้วถึงแพ้...จะขอทน จะไม่บ่นอ่อนแอ....พ่ายแพ้ใจ.

13 ? คำถาม ร่วมอภิปราย


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนวิธีคิดทำงานใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google