งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OUTCOME MAPPING วัดให้ง่าย วัดให้ชัด วัดที่ พฤติกรรม รศ. พญ. พันธุ์ทิพย์ สงวนเชื้อรพ. มอ. นพ. ประวิตร วณิชชานนท์ผอ. รพ. ละ งู จ. สตูล นพ. สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ผอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OUTCOME MAPPING วัดให้ง่าย วัดให้ชัด วัดที่ พฤติกรรม รศ. พญ. พันธุ์ทิพย์ สงวนเชื้อรพ. มอ. นพ. ประวิตร วณิชชานนท์ผอ. รพ. ละ งู จ. สตูล นพ. สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ผอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OUTCOME MAPPING วัดให้ง่าย วัดให้ชัด วัดที่ พฤติกรรม รศ. พญ. พันธุ์ทิพย์ สงวนเชื้อรพ. มอ. นพ. ประวิตร วณิชชานนท์ผอ. รพ. ละ งู จ. สตูล นพ. สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ผอ. รพ. เสาไห้ จ. สระบุรี นพ. สมยศ ศรีจารนัยผอ. รพ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ ผศ. นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ รพ. มอ.

2 ปัญหา - การพัฒนามักจะ face down หลังเสร็จ โครงการ ปัญหา - การพัฒนามักจะ face down หลังเสร็จ โครงการ การพัฒนาที่ยั่งยืน หัวใจอยู่ที่ การเปลี่ยนแปลง ความคิดหรือกระบวนทัศน์ของคน การพัฒนาที่ยั่งยืน หัวใจอยู่ที่ การเปลี่ยนแปลง ความคิดหรือกระบวนทัศน์ของคน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน มีองค์ประกอบ ที่ซับซ้อน “ ผลลัพธ์ ” ที่แท้จริงต้องใช้เวลา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน มีองค์ประกอบ ที่ซับซ้อน “ ผลลัพธ์ ” ที่แท้จริงต้องใช้เวลา เครื่องมือวางแผนงานใช้ติดตาม + ประเมินผล เน้นพฤติกรรมผู้มีส่วนร่วม เครื่องมือวางแผนงานใช้ติดตาม + ประเมินผล เน้นพฤติกรรมผู้มีส่วนร่วม OM เน้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใน องค์กร มีเป้าหมายให้สุขภาวะสิ่งแวดล้อมดีขึ้น OM เน้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใน องค์กร มีเป้าหมายให้สุขภาวะสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

3 แนวคิดใหม่ของการพัฒนา แนวคิดในการพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ใช้หลักความเป็นเหตุและผลต่อเนื่อง (cause and effect) แนวคิดในการพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ใช้หลักความเป็นเหตุและผลต่อเนื่อง (cause and effect) แต่เมื่อการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน จะ ไม่สามารถแยกออกได้ เช่น มีหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวข้องมากมายทั้งระดับต้นน้ำและในพื้นที่ เช่น หน่วยงานราชการอื่น แต่เมื่อการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน จะ ไม่สามารถแยกออกได้ เช่น มีหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวข้องมากมายทั้งระดับต้นน้ำและในพื้นที่ เช่น หน่วยงานราชการอื่น นอกจากนี้ หากแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของ การพัฒนาเป็นผลงานของตนเอง ( ผู้ให้ทุน ผู้ทำ โครงการ ) จะทำให้ผู้มีส่วนร่วมทำให้ผลงาน สำเร็จหรือชุมชน ไม่เกิดความรู้สึกร่วมเป็น เจ้าของการพัฒนา ขาดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ หากแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของ การพัฒนาเป็นผลงานของตนเอง ( ผู้ให้ทุน ผู้ทำ โครงการ ) จะทำให้ผู้มีส่วนร่วมทำให้ผลงาน สำเร็จหรือชุมชน ไม่เกิดความรู้สึกร่วมเป็น เจ้าของการพัฒนา ขาดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ

4 บทเรียนในอดีตทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ของ การพัฒนา มองเรื่องที่จะพัฒนาอยู่ในระบบเปิด มีความสัมพันธ์กับเรื่องอื่น และเกี่ยวข้องกับคน ในชุมชนอย่างซับซ้อน ไม่เป็นความสัมพันธ์เชิง เส้นตรงเพียงอย่างเดียว บทเรียนในอดีตทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ของ การพัฒนา มองเรื่องที่จะพัฒนาอยู่ในระบบเปิด มีความสัมพันธ์กับเรื่องอื่น และเกี่ยวข้องกับคน ในชุมชนอย่างซับซ้อน ไม่เป็นความสัมพันธ์เชิง เส้นตรงเพียงอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลงจุดใดจุดหนึ่ง ย่อมกระทบต่อ เรื่องอื่น หรือ หน่วยงานอื่นอีกหลายจุด การเปลี่ยนแปลงจุดใดจุดหนึ่ง ย่อมกระทบต่อ เรื่องอื่น หรือ หน่วยงานอื่นอีกหลายจุด ดังนั้นการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องคำนึงถึง ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การกำหนด และชักนำเข้าเป็นภาคีหุ้นส่วน (boundary partners) เกิดข้อตกลงร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกัน (agreements and partnerships) ดังนั้นการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องคำนึงถึง ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การกำหนด และชักนำเข้าเป็นภาคีหุ้นส่วน (boundary partners) เกิดข้อตกลงร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกัน (agreements and partnerships)

5 แผนที่ผลลัพธ์ใช้ทำอะไรได้บ้าง แผนที่ผลลัพธ์ เป็นเครื่องมือพัฒนาโดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่างชาติแห่งคานา ดา (IDRC) จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยโดย สสส. แผนที่ผลลัพธ์ เป็นเครื่องมือพัฒนาโดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่างชาติแห่งคานา ดา (IDRC) จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยโดย สสส. เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนพัฒนา ติดตามการ ทำงาน และประเมินผล โดยเน้นการเตรียมการ ติดตามการทำงานและการประเมินผลตั้งแต่ ขั้นตอนแรกของการวางแผนพัฒนา ในส่วนของ การประเมินผลโครงการ สามารถทำโดยผู้ ดำเนินโครงการหรือผู้ประเมินจากภายนอก เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนพัฒนา ติดตามการ ทำงาน และประเมินผล โดยเน้นการเตรียมการ ติดตามการทำงานและการประเมินผลตั้งแต่ ขั้นตอนแรกของการวางแผนพัฒนา ในส่วนของ การประเมินผลโครงการ สามารถทำโดยผู้ ดำเนินโครงการหรือผู้ประเมินจากภายนอก เหมาะสำหรับการพัฒนาที่ต้องการความสำเร็จที่ ยั่งยืน คำนึงความซับซ้อน (complexity) ใน ชุมชน ให้ความสำคัญกับบทบาทของภาคี หุ้นส่วน (boundary partners) ชักนำให้เห็น คุณค่าและเป้าหมายร่วมกัน เหมาะสำหรับการพัฒนาที่ต้องการความสำเร็จที่ ยั่งยืน คำนึงความซับซ้อน (complexity) ใน ชุมชน ให้ความสำคัญกับบทบาทของภาคี หุ้นส่วน (boundary partners) ชักนำให้เห็น คุณค่าและเป้าหมายร่วมกัน

6 มีการกำหนดความคาดหวังและเกณฑ์ชี้ ความก้าวหน้าของแต่ละภาคี มีการกำหนดความคาดหวังและเกณฑ์ชี้ ความก้าวหน้าของแต่ละภาคี มีการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อที่จะสามารถใช้ ติดตามงานและอุปสรรค มีการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อที่จะสามารถใช้ ติดตามงานและอุปสรรค การติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่วนหนึ่ง ดูจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การจัด กิจกรรมและความสัมพันธ์ของภาคีหุ้นส่วน การติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่วนหนึ่ง ดูจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การจัด กิจกรรมและความสัมพันธ์ของภาคีหุ้นส่วน

7 หลักการ Attitude or Behavior change เปลี่ยนทัศนคติ Boundary partners ภาคีหุ้นส่วน Contribution มีส่วนร่วม

8 A เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สัมพันธภาพกิจกรรม โดยใช้ pattern behavior map B – องค์กรท้องถิ่น กลุ่มศาสนา - เจ้าหน้าที่รัฐ - เอกชน - สถาบันวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัย C โรงพยาบาลและภาคีหุ้นส่วน มีส่วนร่วมตั้งแต่ ต้นจนจบ

9 OM 3 ขั้นตอน 1. กำหนดกรอบ ในการมีส่วนร่วม (Intentional design) 2. ติดตาม (Outcome and performance monitoring) 3. ประเมินผล ระบุประเด็นที่ต้องการประเมิน วางแผน (Evaluation plan) ติดตามที่พฤติกรรมของคนมาร่วมงาน

10 พรพ. ร่วมกับ รพ. ชั้นนำของประเทศอีก 14 แห่ง นำ “ แผนที่ผลลัพธ์ ” มาวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ ประโยชน์ โดยนำมาทดสอบใช้งานจริง กับ โครงการส่งเสริมสุขภาพที่สำคัญของแต่ละรพ. เน้นโครงการที่มีภาคีหุ้นส่วน เช่น โรงเรียน วัด มัสยิด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พรพ. ร่วมกับ รพ. ชั้นนำของประเทศอีก 14 แห่ง นำ “ แผนที่ผลลัพธ์ ” มาวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ ประโยชน์ โดยนำมาทดสอบใช้งานจริง กับ โครงการส่งเสริมสุขภาพที่สำคัญของแต่ละรพ. เน้นโครงการที่มีภาคีหุ้นส่วน เช่น โรงเรียน วัด มัสยิด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt OUTCOME MAPPING วัดให้ง่าย วัดให้ชัด วัดที่ พฤติกรรม รศ. พญ. พันธุ์ทิพย์ สงวนเชื้อรพ. มอ. นพ. ประวิตร วณิชชานนท์ผอ. รพ. ละ งู จ. สตูล นพ. สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ผอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google