งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ( ต๋อง )  วท. บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง )  วท. ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ ( มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ( ต๋อง )  วท. บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง )  วท. ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ ( มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ( ต๋อง )  วท. บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง )  วท. ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ ( มหาวิทยาลัยนเรศวร )  เบอร์โทรศัพท์ : 089-851-3575  Email Address : wachira18@hotmail.com wachira@rmutl.ac.th  Website : http://www2.lpc.rmutl.ac.th/wachira

3  กลุ่มวิชาเอกบังคับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คาบเรียน 68 คาบเรียน รวม 17 สัปดาห์  ภาคทฤษฎี 2 คาบต่อสัปดาห์ ภาคปฏิบัติ 2 คาบต่อสัปดาห์ และนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้า นอกเวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  3 หน่วยกิต : ภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต ภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต

4  เข้าใจหลักการเขียนรหัสเทียม ขั้นตอนวิธี และการเขียน ผังงาน  รู้จักภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม  เข้าใจประเภทข้อมูลต่าง ๆ ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์และตัว กระทำการ  เข้าใจคำสั่งในการควบคุมการทำงานอาร์เรย์  เข้าใจหลักการโปรแกรมย่อยและอาร์กิวเม้นต์  เข้าใจหลักการนำข้อมูลเข้า - ออก  เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับแฟ้มข้อมูล  มีทักษะในการเขียนโปรแกรม

5 สัปด าห์ วัน / เดือน / ปีคาบรายการอาจารย์ ผู้สอน 14 หน่วยที่ 1 ความสำคัญของ ภาษาคอมพิวเตอร์และการ พัฒนาระบบงาน อ. วชิระ 24 หน่วยที่ 2 ลักษณะการทำงาน ของภาษาซี อ. วชิระ 34 หน่วยที่ 2 ลักษณะการทำงาน ของภาษาซี ( ต่อ ) อ. วชิระ 44 หน่วยที่ 3 การเขียนคำสั่ง ควบคุมแบบมีทางเลือก อ. วชิระ 54 หน่วยที่ 3 การเขียนคำสั่ง ควบคุมแบบมีทางเลือก ( ต่อ ) อ. วชิระ 64 หน่วยที่ 4 การเขียนคำสั่ง ควบคุมแบบวนซ้ำ อ. วชิระ 74 หน่วยที่ 4 การเขียนคำสั่ง ควบคุมแบบวนซ้ำ ( ต่อ ) อ. วชิระ 84 หน่วยที่ 5 ตัวแปรชุดและตัว แปรกลุ่มอักขระ อ. วชิระ 9 สอบกลางภาคการศึกษา

6 สัปด าห์ วัน / เดือน / ปีคา บ รายการอาจารย์ ผู้สอน 104 หน่วยที่ 5 ตัวแปรชุดและตัวแปร กลุ่มอักขระ ( ต่อ ) อ. วชิระ 114 หน่วยที่ 6 โปรแกรมย่อยและ ฟังก์ชันมาตรฐาน อ. วชิระ 124 หน่วยที่ 6 โปรแกรมย่อยและ ฟังก์ชันมาตรฐาน ( ต่อ ) อ. วชิระ 134 หน่วยที่ 7 ตัวแปรแบบมีโครงสร้าง และตัวแปรแบบตัวชี้ อ. วชิระ 144 หน่วยที่ 7 ตัวแปรแบบมีโครงสร้าง และตัวแปรแบบตัวชี้ ( ต่อ ) อ. วชิระ 154 หน่วยที่ 8 การเขียนโปรแกรมแบบ แฟ้มข้อมูล อ. วชิระ 164 หน่วยที่ 8 การเขียนโปรแกรมแบบ แฟ้มข้อมูล ( ต่อ ) อ. วชิระ 17 สอบปลายภาคการศึกษา

7  สอบระหว่างภาค 30 คะแนน  สอบปลายภาค 30 คะแนน  งาน / Mini Project30 คะแนน  จิตพิสัย 10 คะแนน

8  คะแนน 80-100=A  คะแนน 75-79=B+  คะแนน 70-74=B  คะแนน 65-69=C+  คะแนน 60-64=C  คะแนน 55-59=D+  คะแนน 50-54=D  คะแนน <50=F

9 คู่มือการเรียนรู้ ภาษาซี ด้วยตนเอง ผศ. รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 199 บาท

10  Turbo C++ 4.5  Microsoft Visio 2010

11  เข้าเรียนให้ตรงเวลา สายเกิน 15 นาที ถือว่า ขาดเรียน  หากจำเป็นต้องเข้าเรียน สายเกิน 15 นาที ต้อง มีเหตุผล พร้อมทั้งเอกสารโดยมีผู้เซ็นรายเซ็น รับรอง  การแต่งกายต้องแต่งกายนักศึกษาเท่านั้น  ในการใช้ห้องปฏิบัติการ ต้องถอดรองเท้าให้ เป็นระเบียบ  สามารถเปิดเครื่องมือสื่อสารได้ แต่ต้องปิดเสียง  ห้ามเสียงดังในเวลาเรียน เพราะเป็นการรบกวน เพื่อนที่ตั้งใจเรียน ลบ 1 คะแนน * หากฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่ง จะบันทึกชื่อ และ ลบ 1 คะแนน

12  แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน  แบ่งหน้าที่ ประธาน  ให้ช่วยกันสร้าง Mind Mapping หัวข้อ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

13 http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page


ดาวน์โหลด ppt  อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์ ( ต๋อง )  วท. บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง )  วท. ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ ( มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google