งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทส 103 : การออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ IT 103 : Computer Programming Design ส่วนของภาคปฏิบัติ โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ พยัฆคิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทส 103 : การออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ IT 103 : Computer Programming Design ส่วนของภาคปฏิบัติ โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ พยัฆคิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทส 103 : การออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ IT 103 : Computer Programming Design ส่วนของภาคปฏิบัติ โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ พยัฆคิน

2 2 ข้อตกลง ให้นักศึกษาส่ง Lab ท้ายคาบทุกครั้ง และจะไม่รับ Lab ที่ส่งนอกชั่วโมงเรียน ถ้านักศึกษาขาดส่ง Lab ให้ถือว่า Lab ที่ ขาดส่งเป็น 0 เมื่อส่ง Lab แล้วให้รับ Quit ไปทำก่อน กลับ โดย Quit จะเริ่มตั้งแต่ Lab 2 ถึง Lab 11

3 3 คะแนนในส่วนภาคปฏิบัติ คะแนนของส่วนภาคปฏิบัติ 30% แบ่งเป็น – คะแนนสอบปฏิบัติ (2 ครั้ง ๆ ละ 5%) สอบครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 7 สอบครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 11 – คะแนนปฏิบัติ (10 ครั้ง ๆ ละ 2%)

4 4 แนะนำการเขียน โปรแกรมด้วย C++

5 5 หัวข้อศึกษา  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ประวัติภาษา C++  แนะนำภาษาซีเบื้องต้น

6 6 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ o ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทำงานได้ตามที่ต้องการ o การเขียนโปรแกรม (Programming) คือ การเขียนชุดคำสั่งด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น FORTRAN, COBOL, PASCAL, C, C++, Java เป็นต้น o ขั้นตอนสุดท้ายจะต้องมีการแปลให้เป็น ภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเสียก่อน

7 7 Dennis Ritchie ณ Bell Labs พัฒนาภาษา C ขึ้นในปี ค. ศ. 1972 ( พ. ศ. 2515) – เป็นภาษาที่ใช้เขียน ระบบปฏิบัติการ UNIX (90%) – เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่น ไวยากรณ์ที่ง่ายและทำงานได้ เร็วกว่าภาษาอื่นๆ 1988 : ANSI ได้สร้างมาตรฐาน ภาษาซีขึ้น 2. ประวัติ ภาษา C++

8 8 3. แนะนำภาษา C++ เบื้องต้น ในภาษาซีพลัสพลัสจะเขียนโปรแกรม โดยการเรียกใช้โปรแกรมย่อยแต่ละ ชุด ที่เรียกว่า ฟังก์ชัน (Function) ในหนึ่งโปรแกรมอาจประกอบด้วย หลายฟังก์ชันก็ได้ แต่ละฟังก์ชันจะตั้ง ชื่อว่าอะไรก็ได้ โปรแกรมภาษาซีที่สามารถทำงาน (Execute) ได้จะต้องมีอย่างน้อย 1 ฟังก์ชัน ชื่อว่า main

9 9 คำอธิบายโปรแกรม (Comments) คือส่วนที่เป็นหมายเหตุของโปรแกรม มี ไว้เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมใส่ข้อความ อธิบายกำกับลงไปใน source code ซึ่ง คอมไพล์เลอร์จะข้ามการแปลผลในส่วนที่ เป็นคอมเมนต์นี้ ในภาษา C++ มี 2 แบบ คือ – คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว ใช้ เครื่องหมาย // – คอมเมนต์แบบหลายบรรทัด ใช้ เครื่องหมาย /* และปิดด้วย */

10 โครงสร้างโปรแกรมภาษา C++ # include int main ( ) { statement; … return 0; } Header File Main function Compound Statement

11 11 คำสั่ง (Statement) คือ ขั้นตอนในการ ทำงานหนึ่ง ขั้นตอนทุกคำสั่งจะต้องจบด้วยเครื่องหมาย ; เช่น cout<<"Hello World\n"; คำสั่งและชุดคำสั่ง

12 12 คำสั่งและชุดคำสั่ง กลุ่มคำสั่ง (Compound Statement) คือ คำสั่งหลายๆ คำสั่งที่อยู่ภายในเครื่องหมายปีกกา เช่น int main() { cout<<"Hello World\n"; return 0; }


ดาวน์โหลด ppt 1 ทส 103 : การออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ IT 103 : Computer Programming Design ส่วนของภาคปฏิบัติ โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ พยัฆคิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google