งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขั้นตอน การจัดนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 จำนวนรับนักศึกษา สาขาวิชาจะรับนักศึกษาเข้าสาขาวิชา จำนวนหลักสูตรละ 90 คน ยกเว้น เทคโนโลยีธรณี, วิศวกรรมธรณี, อากาศยาน, อิเล็กทรอนิกส์ 60 คน และวิศวกรรมไฟฟ้า 180 คน จำนวนที่จะรับเพิ่ม จะต้องหักจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าสังกัดสาขาวิชา ในชั้นปีที่ 1 ไปแล้วก่อน

3 จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าสังกัดสาขา

4 การคัดเลือก ใช้คะแนนสะสมจากรายวิชาบังคับที่เรียนในชั้นปีที่ 1 จำนวน 53 หน่วยกิต ใช้ Grade Point (GP) ในการจัดอันดับ เรียงลำดับตาม GP คนที่ได้ GP สูงจะเลือกก่อน ถ้าจำนวนรับเต็มในสาขาแรกที่เลือกนักศึกษาก็จะได้พิจารณาในสาขาถัดไปเรื่อยๆ GP เท่ากันจะได้รับการพิจารณาพร้อมกัน

5 การสละสิทธิ์สาขา รับและยื่นเรื่องที่สำนักวิชาฯ ระหว่างวันที่ มี.ค. 56 สำนักวิชาฯ จัดส่งรายชื่อให้กับศูนย์บริการ ทำการเลือกสาขาใหม่โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเข้าสาขาเช่นเดียวกับผู้ที่ยังไม่สังกัดสาขา

6 การเลือกสาขา ประกาศเกรด 25 เม.ย. 56
29 มี.ค. – 30 เม.ย. 56 เลือกสาขาทางอินเตอร์เน็ต 2–10 พ.ค. 56 ตรวจสอบรายชื่อ ยื่นคำร้องขอปรับเปลี่ยนรายการด้วยตนเอง 20 พ.ค. 56 ประกาศผลการเลือกสาขา เมื่อประกาศผลแล้วถือเป็นสิ้นสุด

7 การย้ายสาขา เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัย และสาขาวิชากำหนด ผู้ที่สังกัดสาขาแล้ว จะยื่นขอย้ายสาขาได้ ในภาคการศึกษา 1/2556 จะต้องเสร็จสิ้นก่อน 3/2556 เกณฑ์การรับเข้า-ย้ายออกของแต่ละสาขา ดูได้จาก website ของสำนักวิชา

8 สถิติ รุ่นปีการศึกษา ‘54
สถิติ รุ่นปีการศึกษา ‘54

9 วิศวกรรมการผลิต เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 8 เลือกสาขาปลายปี 62 รวม 70
Grad Point สูงสุด 174.5 Grad Point ต่ำสุด 72 เฉลี่ย Grad Point 93.6 9

10 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 8 เลือกสาขาปลายปี 62 รวม 70 Grad Point สูงสุด 132.5 Grad Point ต่ำสุด 43.5 เฉลี่ย Grad Point 63.7 10

11 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 5 เลือกสาขาปลายปี 66 รวม 71 Grad Point สูงสุด 180.5 Grad Point ต่ำสุด 85.5 เฉลี่ย Grad Point 103.6 11

12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 9 เลือกสาขาปลายปี 61 รวม 70
Grad Point สูงสุด 207 Grad Point ต่ำสุด 112 เฉลี่ย Grad Point 140.6 12

13 วิศวกรรมเคมี เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 3 เลือกสาขาปลายปี 67 รวม 70
Grad Point สูงสุด 212 Grad Point ต่ำสุด 49 เฉลี่ย Grad Point 119.0 13

14 วิศวกรรมเครื่องกล เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 8 เลือกสาขาปลายปี 63 รวม 71
Grad Point สูงสุด 211.5 Grad Point ต่ำสุด 113.5 เฉลี่ย Grad Point 144 14

15 วิศวกรรมเซรามิก 5 65 70 200.5 66.5 97.1 เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า
เลือกสาขาปลายปี 65 รวม 70 Grad Point สูงสุด 200.5 Grad Point ต่ำสุด 66.5 เฉลี่ย Grad Point 97.1 15

16 วิศวกรรมโทรคมนาคม เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 7 เลือกสาขาปลายปี 63 รวม 70
Grad Point สูงสุด 192.5 Grad Point ต่ำสุด 79.5 เฉลี่ย Grad Point 118.4 16

17 วิศวกรรมพอลิเมอร์ เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 5 เลือกสาขาปลายปี 65 รวม 70
Grad Point สูงสุด 201.5 Grad Point ต่ำสุด 12 เฉลี่ย Grad Point 76.1 17

18 วิศวกรรมไฟฟ้า เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 10 เลือกสาขาปลายปี 121 รวม 131
Grad Point สูงสุด 197 Grad Point ต่ำสุด 118 เฉลี่ย Grad Point 154.1 18

19 วิศวกรรมยานยนต์ เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 9 เลือกสาขาปลายปี 61 รวม 70
Grad Point สูงสุด 176.5 Grad Point ต่ำสุด 86 เฉลี่ย Grad Point 107.7 19

20 วิศวกรรมโยธา เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 4 เลือกสาขาปลายปี 66 รวม 70
Grad Point สูงสุด 194 Grad Point ต่ำสุด 101.5 เฉลี่ย Grad Point 129.6 20

21 วิศวกรรมโลหการ เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 7 เลือกสาขาปลายปี 63 รวม 70
Grad Point สูงสุด 159 Grad Point ต่ำสุด 70.5 เฉลี่ย Grad Point 100.2 21

22 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 2 เลือกสาขาปลายปี 69 รวม 71
Grad Point สูงสุด 156.5 Grad Point ต่ำสุด เฉลี่ย Grad Point 96.6 22

23 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 10 เลือกสาขาปลายปี 36 รวม 46 Grad Point สูงสุด 201 Grad Point ต่ำสุด 78.5 เฉลี่ย Grad Point 122.3 23

24 วิศวกรรมอุตสาหการ เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 8 เลือกสาขาปลายปี 63 รวม 71
Grad Point สูงสุด 210.5 Grad Point ต่ำสุด 111.5 เฉลี่ย Grad Point 139.6 24

25 วิศวกรรมอากาศยาน เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 4 เลือกสาขาปลายปี 41 รวม 45
Grad Point สูงสุด 188 Grad Point ต่ำสุด 86.5 เฉลี่ย Grad Point 118.2 25

26 วิศวกรรมธรณี เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า เลือกสาขาปลายปี 45 รวม
เลือกสาขาปลายปี 45 รวม Grad Point สูงสุด 194.5 Grad Point ต่ำสุด 85 เฉลี่ย Grad Point 108.5 26

27 เทคโนโลยีธรณี เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 4 เลือกสาขาปลายปี 56 รวม 60
Grad Point สูงสุด 204 Grad Point ต่ำสุด 135 เฉลี่ย Grad Point 164.7 27

28


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google