งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ขั้นตอน การจัดนักศึกษาเข้า สังกัดสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ขั้นตอน การจัดนักศึกษาเข้า สังกัดสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ขั้นตอน การจัดนักศึกษาเข้า สังกัดสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2 จำนวนรับนักศึกษา O สาขาวิชาจะรับนักศึกษาเข้า สาขาวิชา จำนวนหลักสูตรละ 90 คน ยกเว้น เทคโนโลยีธรณี, วิศวกรรมธรณี, อากาศยาน, อิเล็กทรอนิกส์ 60 คน และ วิศวกรรมไฟฟ้า 180 คน O จำนวนที่จะรับเพิ่ม จะต้องหักจาก จำนวนนักศึกษาที่เข้าสังกัด สาขาวิชา ในชั้นปีที่ 1 ไปแล้วก่อน

3 จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ รับเข้าสังกัดสาขา

4 การคัดเลือก O ใช้คะแนนสะสมจากรายวิชา บังคับที่เรียนในชั้นปีที่ 1 จำนวน 53 หน่วยกิต O ใช้ Grade Point (GP) ในการ จัดอันดับ O เรียงลำดับตาม GP คนที่ได้ GP สูงจะเลือกก่อน O ถ้าจำนวนรับเต็มในสาขาแรกที่ เลือกนักศึกษาก็จะได้พิจารณา ในสาขาถัดไปเรื่อยๆ O GP เท่ากันจะได้รับการพิจารณา พร้อมกัน

5 การสละสิทธิ์สาขา O รับและยื่นเรื่องที่สำนักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 18-22 มี. ค. 56 O สำนักวิชาฯ จัดส่งรายชื่อให้กับ ศูนย์บริการ O ทำการเลือกสาขาใหม่โดยใช้ เกณฑ์พิจารณาเข้าสาขา เช่นเดียวกับผู้ที่ยังไม่สังกัด สาขา

6 การเลือกสาขา O ประกาศเกรด 25 เม. ย. 56 O 29 มี. ค. – 30 เม. ย. 56 เลือก สาขาทางอินเตอร์เน็ต O 2–10 พ. ค. 56 ตรวจสอบ รายชื่อ ยื่นคำร้องขอ ปรับเปลี่ยนรายการด้วยตนเอง O 20 พ. ค. 56 ประกาศผลการ เลือกสาขา O เมื่อประกาศผลแล้วถือเป็น สิ้นสุด

7 การย้ายสาขา O เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง มหาวิทยาลัย และสาขาวิชากำหนด ผู้ที่สังกัดสาขาแล้ว จะยื่นขอย้าย สาขาได้ ในภาคการศึกษา 1/2556 O จะต้องเสร็จสิ้นก่อน 3/2556 O เกณฑ์การรับเข้า - ย้ายออกของแต่ ละสาขา ดูได้จาก website ของ สำนักวิชา http://eng.sut.ac.th

8 สถิติ รุ่นปีการศึกษา ‘54

9 วิศวกรรมการผลิต เลือกสาขาเมื่อแรก เข้า 8 เลือกสาขาปลายปี 62 รวม 70 Grad Point สูงสุด 174.5 Grad Point ต่ำสุด 72 เฉลี่ย Grad Point 93.6

10 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร เลือกสาขาเมื่อแรก เข้า 8 เลือกสาขาปลายปี 62 รวม 70 Grad Point สูงสุด 132.5 Grad Point ต่ำสุด 43.5 เฉลี่ย Grad Point 63.7

11 วิศวกรรมขนส่งและโลจิ สติกส์ เลือกสาขาเมื่อแรก เข้า 5 เลือกสาขาปลายปี 66 รวม 71 Grad Point สูงสุด 180.5 Grad Point ต่ำสุด 85.5 เฉลี่ย Grad Point 103.6

12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เลือกสาขาเมื่อแรก เข้า 9 เลือกสาขาปลายปี 61 รวม 70 Grad Point สูงสุด 207 Grad Point ต่ำสุด 112 เฉลี่ย Grad Point 140.6

13 วิศวกรรมเคมี เลือกสาขาเมื่อแรก เข้า 3 เลือกสาขาปลายปี 67 รวม 70 Grad Point สูงสุด 212 Grad Point ต่ำสุด 49 เฉลี่ย Grad Point 119.0

14 วิศวกรรมเครื่องกล เลือกสาขาเมื่อแรก เข้า 8 เลือกสาขาปลายปี 63 รวม 71 Grad Point สูงสุด 211.5 Grad Point ต่ำสุด 113.5 เฉลี่ย Grad Point 144

15 วิศวกรรมเซรามิก เลือกสาขาเมื่อแรกเข้า 5 เลือกสาขาปลายปี 65 รวม 70 Grad Point สูงสุด 200.5 Grad Point ต่ำสุด 66.5 เฉลี่ย Grad Point 97.1

16 วิศวกรรมโทรคมนาคม เลือกสาขาเมื่อแรก เข้า 7 เลือกสาขาปลายปี 63 รวม 70 Grad Point สูงสุด 192.5 Grad Point ต่ำสุด 79.5 เฉลี่ย Grad Point 118.4

17 วิศวกรรมพอลิเมอร์ เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 5 เลือกสาขาปลายปี 65 รวม 70 Grad Point สูงสุด 201.5 Grad Point ต่ำสุด 12 เฉลี่ย Grad Point 76.1

18 วิศวกรรมไฟฟ้า เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 10 เลือกสาขา ปลายปี 121 รวม 131 Grad Point สูงสุด 197 Grad Point ต่ำสุด 118 เฉลี่ย Grad Point 154.1

19 วิศวกรรมยานยนต์ เลือกสาขาเมื่อแรก เข้า 9 เลือกสาขาปลายปี 61 รวม 70 Grad Point สูงสุด 176.5 Grad Point ต่ำสุด 86 เฉลี่ย Grad Point 107.7

20 วิศวกรรมโยธา เลือกสาขาเมื่อแรก เข้า 4 เลือกสาขาปลายปี 66 รวม 70 Grad Point สูงสุด 194 Grad Point ต่ำสุด 101.5 เฉลี่ย Grad Point 129.6

21 วิศวกรรมโลหการ เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 7 เลือกสาขา ปลายปี 63 รวม 70 Grad Point สูงสุด 159 Grad Point ต่ำสุด 70.5 เฉลี่ย Grad Point 100.2

22 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 2 เลือกสาขา ปลายปี 69 รวม 71 Grad Point สูงสุด 156.5 Grad Point ต่ำสุด 69 เฉลี่ย Grad Point 96.6

23 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 10 เลือกสาขา ปลายปี 36 รวม 46 Grad Point สูงสุด 201 Grad Point ต่ำสุด 78.5 เฉลี่ย Grad Point 122.3

24 วิศวกรรมอุตสาหการ เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 8 เลือกสาขา ปลายปี 63 รวม 71 Grad Point สูงสุด 210.5 Grad Point ต่ำสุด 111.5 เฉลี่ย Grad Point 139.6

25 วิศวกรรมอากาศยาน เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 4 เลือกสาขา ปลายปี 41 รวม 45 Grad Point สูงสุด 188 Grad Point ต่ำสุด 86.5 เฉลี่ย Grad Point 118.2

26 วิศวกรรมธรณี เลือกสาขาเมื่อ แรกเข้า 0 เลือกสาขาปลายปี 45 รวม 45 Grad Point สูงสุด 194.5 Grad Point ต่ำสุด 85 เฉลี่ย Grad Point 108.5

27 เทคโนโลยีธรณี เลือกสาขาเมื่อแรก เข้า 4 เลือกสาขาปลายปี 56 รวม 60 Grad Point สูงสุด 204 Grad Point ต่ำสุด 135 เฉลี่ย Grad Point 164.7

28


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ขั้นตอน การจัดนักศึกษาเข้า สังกัดสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google