งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sukanchalika Boonmatham (Faculty of Information Technology) อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี e- Commerce 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sukanchalika Boonmatham (Faculty of Information Technology) อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี e- Commerce 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sukanchalika Boonmatham (Faculty of Information Technology) อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี e- Commerce 1

2 Sukanchalika Boonmatham (Faculty of Information Technology) เนื้อหารายวิชา • ภาคทฤษฎี –e-Business, e-Commerce –e-Retailing, e-Advertisting, e-Auction, e- Service, e-Government, m-Commerce –Network System, Communication Channel –Security and Payment Systems –e-Commerce and Application Development –Strategic Planning for e-Commerce –Electronic Commerce Law 2

3 Sukanchalika Boonmatham (Faculty of Information Technology) เนื้อหารายวิชา ( ต่อ ) • ภาคปฏิบัติ – สร้างเว็บไซต์ e-Commerce ด้วย Dreamweaver, PHP, MySQL • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP • โครงสร้างภาษา PHP • ฟังก์ชันของ PHP • ติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP – สร้างเว็บไซต์ e-Commerce 3

4 Sukanchalika Boonmatham (Faculty of Information Technology) การวัดผลการเรียน 4 ภาคทฤษฎี (50) - สอบย่อย (10) - สอบกลางภาค (15) - สอบปลายภาค (25) ภาคปฏิบัติ (50) - สร้างเว็บไซต์ e-Commerce (20) - สอบปฏิบัติ (20) - รายงาน (10) AB+BC+CD+DE 80- 100 75- 79 70- 74 60- 69 50- 59 45- 49 40- 44 0-39

5 Sukanchalika Boonmatham (Faculty of Information Technology) แนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง • กิตติ ภักดีวัฒนกุล และทวีศักดิ์ กาญจน สุวรรณ. 2546. คัมภีร์การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์คอนซัลท์. • ทศพล ธนะทิพานนท์ และวรเศรษฐ สุวรรณิก. 2553. PHP สำหรับงาน E-Commerce. กรุงเทพฯ : วรรณิก. •www.sukanchalika.net • แนะนำ ASEAN •ASEAN Community in 2015 th-subASEAN Community in 2015 th-sub 5

6 Sukanchalika Boonmatham (Faculty of Information Technology) 6 ขอให้ทุกคนโชคดี


ดาวน์โหลด ppt Sukanchalika Boonmatham (Faculty of Information Technology) อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี e- Commerce 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google