งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รักษ์โลก กับวิศวกรรมเคมี ตอนที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รักษ์โลก กับวิศวกรรมเคมี ตอนที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รักษ์โลก กับวิศวกรรมเคมี ตอนที่ 1

2

3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติผ่านกระบวนการเรียนการสอน และการกระบวนการวิจัย ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการกระบวนการศึกษาเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีการนำสารเคมีอันตราย หลากหลายชนิดมาใช้ในการทดสอบและทดลอง ทั้งนี้คณะผู้ดูแลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบสวัสดิภาพสังคมของคนทุกคนที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานและหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสุขภาพผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งในภาคและรอบๆ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

4 มารู้จัก 3 R กันเถอะ Reduce : ลดการใช้ ใช้เท่าที่จำเป็น
Reuse : การใช้ซ้ำ Recycle : การนำกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะมาแปรรูป

5

6 ความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ อีพีอาร์ (Extended Producer Responsibility หรือ EPR)

7 สิ่งที่ต้องคำนึงของผู้สร้างสารเคมีภายในภาควิชา
ปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ เวลาหมดอายุของสาร สาเหตุที่จะทำให้สารเสื่อมประสิทธิภาพ เช่น ความชื้น ความร้อน จำแนกได้ว่าเป็นสารเคมีประเภทใด สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหรือไม่ ระบุชื่อผู้สั่งซื้อ ผู้รับผิดชอบและอันตรายของสารเคมีอย่างชัดเจน

8 การจัดการของเสียสารเคมี
สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหรือไม่ ของเสียที่มีอยู่สามารถจัดส่งให้กับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ สามารถระบุชนิดของสารที่มีอยู่ในถังเก็บของเสียได้อย่างชัดเจน ทำการจัดส่งให้กับผู้ดูแลการจัดเก็บของเสียสารเคมี

9

10

11 รักษ์โลก กับวิศวกรรมเคมี ตอนที่ 1 จบแล้วคร้า....


ดาวน์โหลด ppt รักษ์โลก กับวิศวกรรมเคมี ตอนที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google