งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ecodesig n นำเสนอ โดย นายนราวิชญ์ รุ่งเดช 09490639 เลขที่ 25 นายอุษณี นาคประเสริฐ 09490738 เลขที่ 75.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ecodesig n นำเสนอ โดย นายนราวิชญ์ รุ่งเดช 09490639 เลขที่ 25 นายอุษณี นาคประเสริฐ 09490738 เลขที่ 75."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ecodesig n นำเสนอ โดย นายนราวิชญ์ รุ่งเดช 09490639 เลขที่ 25 นายอุษณี นาคประเสริฐ 09490738 เลขที่ 75

2 Eco design *EcoDesign หรือ Economic & Ecological Design * คือ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3 Eco design เป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิด ด้าน เศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อม เข้าไปในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย พิจารณา ตลอดวัฎจักรชีวิต ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ตั้งแต่ขั้นตอน การแผนผลิตภัณฑ์ ช่วงการออกแบบ ช่วงการผลิต ช่วงการนำไปใช้ และช่วงการทำลายหลังการใช้ งาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน โดยส่งผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน

4 Eco design หลักการ Ecodesign 4 R Reduce การลด คือลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้วัสดุที่ได้จาก ธรรมชาติ Reuse ใช้ซ้ำ คือออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้ หรือ ถอดประกอบได้ง่าย หรือ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นใช้ ร่วมกันได้ เช่น ที่ชาจแบต Recycle นำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม คือ การ ออกแบบให้สามารถนำสิ่งที่เป็นขยะหรือไม่ใช้แล้ว มา ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม Repair ซ่อมบำรุง หรือ บำรุงรักษา คือ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ให้สามารถซ่อมบำรุงรักษาได้ง่ายและสะดวก หรือ ง่ายต่อการ upgrade เช่น ช่องใส่ RAM

5 Eco design หลักการ Ecodesign 4 R

6 Eco design LCA หรือ Life Cycle Assessment การประเมินวัฏจักรชีวิต การวิเคราะห์และ ประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่ง วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งาน การใช้ใหม่ และการจัดการซากของ ผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ( ตั้งแต่เกิดจนตาย ) โดยมี การระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึง ของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและการประเมิน โอกาสที่จะส่งผลกระทบ ต่อระบบนิเวศและสุขอนามัย ของชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด

7 Eco design LCA หรือ Life Cycle Assessment

8 Eco design ประโยชน์ของการทำ EcoDesign 1. เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อสร้างผลกำไรให้กับองค์กรโดยการนำกระแสความ ต้องการสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ เป็นจุดเด่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 3. สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและพลังงานในการผลิต จากการลดปริมาณวัตถุดิบ 4. สามารถนำวัสดุหรือชิ้นส่วนกลับมาใช้ได้ใหม่โดยการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและผลิตภัณฑ์ 6. เป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึก ให้คนรักสิ่งแวดล้อม มากขึ้น

9 Eco design ปัญหา การทำ EcoDesign 1. แบบบางแบบอาจใช้ต้นทุนสูงในการผลิตจริง 2. ออกแบบมาแล้วผลิตจริงไม่ได้ 3. ทำได้ยากเพราะทุกคนเห็นเป็นเรื่องใกล้ตัวจึง ไม่ค่อยใส่ใจ หรืออาจเป็นนิสัยที่มักง่ายของ มนุษย์

10 Eco design ตัวอย่าง ถาดอาหารฟิล์มลอก มีแนวคิดจากปัญหาขยะ บรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นใน เช่นในการจัดงานเลี้ยงจะมีการใช้ จานพลาสติกที่ใส่อาหารแล้วทิ้งจำนวนมาก ซึ่งพื้นที่จานที่ ใช้งานจริงๆ ก็คือส่วนที่ใช้รองรับอาหารเท่านั้น จึงพัฒนาถาด ใส่อาหารแบบมีฟิล์มลอกได้ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วการผลิต บรรจุภัณฑ์นี้สามารถลดการใช้พลังงานในการผลิตและ ทำลายบรรจุภัณฑ์แบบปกติได้ถึง 90% โดย ตัวถาดจะผลิต จากกากถั่วเหลืองที่ย่อยสลายง่าย ส่วนแผ่นฟิล์มจะ เป็นโพลิโพรพิลีน (PP) ที่มีคุณสมบัติเนื้อบางใส คล้ายฟิล์มถนอมอาหาร สามารถติดเป็นชั้นๆ โดยไม่ ต้องใช้กาว แต่จะอาศัยแรงไฟฟ้าสถิตเป็นตัวเชื่อม ทำให้การขึ้นรูปใช้พลังงานน้อย ต้นทุนต่ำ และไม่มี สาร CFC สามารถใช้งาน ได้ที่อุณหภูมิ -40 ถึง 80 องศา และใช้ได้ 20 ครั้งต่อ 1 ชิ้น

11 Eco design

12 จบการ นำเสนอ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt Ecodesig n นำเสนอ โดย นายนราวิชญ์ รุ่งเดช 09490639 เลขที่ 25 นายอุษณี นาคประเสริฐ 09490738 เลขที่ 75.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google