งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการส่งเสริมความ ปลอดภัยด้านยาระดับจังหวัด. การจัดการ ความเสี่ยง การใช้ยา ไม่ สมเหตุสม ผล คุณภ าพยา Adverse Event ความเสี่ยงที่ควรจับตา ความปลอดภัยผู้ใช้ยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการส่งเสริมความ ปลอดภัยด้านยาระดับจังหวัด. การจัดการ ความเสี่ยง การใช้ยา ไม่ สมเหตุสม ผล คุณภ าพยา Adverse Event ความเสี่ยงที่ควรจับตา ความปลอดภัยผู้ใช้ยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการส่งเสริมความ ปลอดภัยด้านยาระดับจังหวัด

2 การจัดการ ความเสี่ยง การใช้ยา ไม่ สมเหตุสม ผล คุณภ าพยา Adverse Event ความเสี่ยงที่ควรจับตา ความปลอดภัยผู้ใช้ยา ความเสี่ยงด้านยา

3 ขอบเข ต • คุณภาพยา •Adverse Event Produ ct • สถานพยาบาล ของรัฐ • สถานพยาบาล เอกชน Servic es • การนำยาไปใช้ ในทางที่ไม่ เหมาะสม • การใช้ยาอย่าง ไม่เหมาะสม Irrational used กลุ่มกำกับดูแลยา หลังออกตลาด สำนักยา อย กลุ่มกำกับดูแลยา หลังออกตลาด สำนักยา อย ศูนย์เฝ้าระวัง ความปลอดภัย ด้านยา กอง ช อย. สำนักบริหารการ สาธารณสุข สป. สมาคมเภสัช กรรมชุมชน งานควบคุมการ กระจายยา สำนักยา อย งานควบคุมการ กระจายยา สำนักยา อย คณะทำงานเภสัช ปฐมภูมิ สภา เภสัชกรรม

4

5 ความเสี่ยงด้านคุณภาพยา ปัญหา “ คุณภาพยา ” เป็นความผิดปกติที่ ทำให้ยามีคุณภาพ ไม่สอดคล้อง กับข้อกำหนด (Product specification) เช่น • ยาที่มีการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอม สารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ หรือ ยาอื่น • ยาที่เข้าข่ายยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อม คุณภาพ • ยาที่ไม่มีประสิทธิภาพ • ยาในภาชนะบรรจุยาผิดปกติ • การแสดงฉลาก เอกสารกำกับยาไม่ถูกต้อง

6 กลไกการจัดการความเสี่ยง : ด้าน คุณภาพยา 1 • ประเมินความรุนแรงของปัญหา 2 • สืบสวน : • เช่น ทวนสอบเอกสารการผลิต เก็บ Retained sample ส่งวิเคราะห์ 3 • แจ้งเตือนภัย • เรียกเก็บยาคืน และ แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน •Class 1 [ อันตรายมาก ] – ออกสื่อสาธารณะ •Class 2 – แจ้งผ่านหน่วยงาน •Class 3 – จะแจ้งเตือนภัย เป็นกรณีๆไป

7 ความเสี่ยงด้านการใช้ยาไม่เหมาะสม • การซื้อยารับประทานเอง (Self Medication) – กรณีซื้อยาซ้ำ (Refill) – กรณีซื้อยาใช้ผิดวัตถุประสงค์ (Drug Abuse) – การไม่รับประทานยาตามแพทย์สั่ง – การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณา และการชักชวน / ชวนเชื่อ • ปัญหาที่เกิดจากระบบสาธารณสุข – การจ่ายยาซ้ำซ้อนของระบบ – การจ่ายยาผิด • ปัญหาระดับชุมชน

8 ตัวอย่างการ ใช้ยาไม่ เหมาะสม ปัญหาระดับ ชุมชน

9 กลไกการจัดการความเสี่ยง : ด้าน การใช้ยาไม่เหมาะสม 1 • ประเมินความรุนแรงและขนาดของ ปัญหา 2 • หาสาเหตุของปัญหา ( คณะทำงาน ) 3 • มาตรการจัดการความเสี่ยง

10 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด หน่วย บริการ

11 • Patient Education • Internal process improvement Risk Management tool (1)

12 Risk Management tool (2) • Provision information – Package insert – Black boxed warning – Information sheet & letter [Safety Alert] – Dear Doctor letter – Patient Information Leaflet – Medication guides – Product information – Drug Label – Training & Meeting

13 Risk Management tool (3) • Control of the use of medicine – Legal status – Distribution Control – Control of supply at Pharmacy level – Control of Prescription supply – Patient Informed consent – Restricted access program – Patient registration – Suspension & Recall – Withdrawal / Registration cancelled


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการส่งเสริมความ ปลอดภัยด้านยาระดับจังหวัด. การจัดการ ความเสี่ยง การใช้ยา ไม่ สมเหตุสม ผล คุณภ าพยา Adverse Event ความเสี่ยงที่ควรจับตา ความปลอดภัยผู้ใช้ยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google