งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มธุรการภาควิชาฯ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มธุรการภาควิชาฯ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มธุรการภาควิชาฯ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2 เรื่อง การใช้จ่ายเงินโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

3 Input Process Output มหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผน หน่วยคลัง ภาควิชาฯ
รับเอกสารการจัดสรรจากคณะฯ เสนอหัวหน้าภาควิชาฯ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่ได้รับจัดสรร สั่งการ ดำเนินการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายเงินโครงการ เป็นไปตามไตรมาสที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4 Process มหาวิทยาลัย หน่วยสารบรรณ งานนโยบายฯ
ภาควิชาฯ/ เลขาภาคฯ/ เสนอหัวหน้าภาคฯ ถ้าแก้ไข หัวหน้าภาคฯ ตรวจสอบ/สั่งการ ภาควิชาฯ ดำเนินการใช้จ่ายเงิน

5 วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ (ภายใน) สาเหตุ (ภายนอก)
ไม่ได้รับเงินงวดโครงการ ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามไตรมาสที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้แทนเงินโครงการฯ ทำให้กระทบต่อการบริหารเงิน ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดล่าช้า

6 แนวทางการแก้ปัญหา ใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้แทนเงินโครงการฯ
แลกเปลี่ยนเงินระหว่างภาควิชาฯ

7 การประเมินผล ตั้งแต่ มกราคม ใช้เงินโครงการฯ ได้ตามไตรมาสที่
ตั้งแต่ มกราคม ใช้เงินโครงการฯ ได้ตามไตรมาสที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

8 PDCA P = สำรวจรายการชื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ต้องการใช้, จัดลำดับ
ความสำคัญในการจัดซื้อวัสดุที่ต้องการใช้จ่ายจากเงินโครงการ D = ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ C = ตรวจสอบแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หรือไม่ A = ถ้าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนให้พิจารณาปรับ แผนการดำเนินงานใหม่

9 ขอบคุณมากค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มธุรการภาควิชาฯ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google