งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มธุรการภาควิชาฯ - ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ - ภาควิชาชีวเคมี - ภาควิชาจุลชีววิทยา - ภาควิชาชีววิทยา - ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มธุรการภาควิชาฯ - ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ - ภาควิชาชีวเคมี - ภาควิชาจุลชีววิทยา - ภาควิชาชีววิทยา - ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มธุรการภาควิชาฯ - ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ - ภาควิชาชีวเคมี - ภาควิชาจุลชีววิทยา - ภาควิชาชีววิทยา - ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2 เรื่อง การใช้ จ่ายเงิน โครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

3 Input Process Output - มหาวิทยาลัย - งานนโยบาย และแผน - หน่วยคลัง - ภาควิชาฯ - รับเอกสารการ จัดสรรจากคณะฯ - เสนอหัวหน้า ภาควิชาฯ ตรวจสอบความถูก ต้องของยอดเงินที่ ได้รับจัดสรร - สั่งการ - ดำเนินการใช้ จ่ายเงิน - การใช้จ่ายเงิน โครงการ เป็นไป ตามไตรมาสที่ มหาวิทยาลัย กำหนด

4 Process มหาวิทยา ลัย งาน นโยบายฯ หน่วยสาร บรรณ ภาควิชาฯ / เลขาภาคฯ / เสนอ หัวหน้าภาคฯ หัวหน้าภาคฯ ตรวจสอบ / สั่งการ ภาควิชาฯ ดำเนินการใช้ จ่ายเงิน ถ้า แก้ไข

5 วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ( ภายใน ) สาเหตุ ( ภายนอก ) - ไม่ได้รับเงินงวด โครงการ ทำให้การ ใช้จ่ายเงินไม่เป็นไป ตามไตรมาสที่ มหาวิทยาลัย กำหนด - ใช้เงินงบประมาณ และเงินรายได้แทน เงินโครงการฯ ทำให้ กระทบต่อการบริหาร เงิน - ได้รับอนุมัติเงิน ประจำงวดล่าช้า

6 แนวทางการแก้ปัญหา - ใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ แทนเงินโครงการฯ - แลกเปลี่ยนเงินระหว่างภาควิชาฯ

7 การประเมินผล ตั้งแต่ มกราคม ใช้เงินโครงการฯ ได้ตาม ไตรมาสที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

8 PDCA P= สำรวจรายการชื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ต้องการ ใช้, จัดลำดับ ความสำคัญในการจัดซื้อวัสดุที่ต้องการ ใช้จ่ายจากเงินโครงการ D = ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ C = ตรวจสอบแผนการดำเนินงานว่าเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ หรือไม่ A = ถ้าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนให้ พิจารณาปรับ แผนการดำเนินงานใหม่

9 ขอบคุณมากค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มธุรการภาควิชาฯ - ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ - ภาควิชาชีวเคมี - ภาควิชาจุลชีววิทยา - ภาควิชาชีววิทยา - ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google