งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา ดร. อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา ดร. อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา ดร. อรสา เตติวัฒน์ orasat@nu.ac.th ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Management Information System and Case

2 บทที่ 13 MIS ในหน้าที่ขอบเขตของ ธุรกิจ ในทุกวันนี้ธุรกิจทุกประเภทต้องมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ของธุรกิจให้ชัดเจน โดยมีฝ่าย แผนก หน่วยงานที่รับผิดชอบงานในหน้า ที่ และได้มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความ สะดวก ความรวดเร็ว ความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อการใช้งานของ ผู้บริหารที่จำเป็นจะต้องนำสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ขอบเขตของงานที่นิยมใช้ได้แก่ 1. ระบบสารสนเทศทางการเงิน 2. ระบบสารสนเทศทางบัญชี 3. สารสนเทศทางตลาด 4. สารสนเทศทางการผลิต

3 ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการเงินประกอบด้วย 1. การพยากรณ์ 2. การจัดการกองทุน 3. การตรวจสอบ แหล่งของสารสนเทศทางการเงิน ได้แก่ 1. แหล่งการประมวลผลรายการ 2. ข้อมูลพยากรณ์ภายใน 3. ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกองลงทุน 5. ข้อมูลการตรวจสอบของรัฐ 5. การวางแผนกลยุทธ์

4 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งประกอบด้วย บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ งบประมาณ งบการเงิน การจ่ายเงินเดือน

5 สารสนเทศทางตลาด สารสนเทศทางตลาด จะต้องพิจารณาถึงส่วนประสมทาง การตลาด (Marketing mix) เพื่อช่วยในการวางแผนการตลาดและการ พยากรณ์การขาย

6 สารสนเทศการผลิต โดยส่วนใหญ่ใช้การตัดสินใจในการผลิต ได้แก่ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก 3. การผลิต ขั้นตอนการผลิตจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการผลิต ได้แก่ 1. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบการผลิต 2. การออกแบบทางวิศวกรรม

7 แหล่งของสารสนเทศทางการผลิต ข้อมูลทางการผลิต ข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสหภาพ ข้อมูลแรงงาน ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก คุณสมบัติทางวิศวกรรม ข้อมูลการตลาดภายใน

8 ระบบสารสนเทศในขอบเขตอื่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา (Research and development information system) ระบบสารสนเทศแหล่งทรัพยากรมนุษย์ (Human resource information system)


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา ดร. อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google