งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุปประเด็นหารือ. 2 ประเด็นที่ 1 คิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา FTES เฉพาะงบดำเนินการรวมค่าเสื่อม สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ? งบดำเนินการรวมค่า เสื่อมราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุปประเด็นหารือ. 2 ประเด็นที่ 1 คิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา FTES เฉพาะงบดำเนินการรวมค่าเสื่อม สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ? งบดำเนินการรวมค่า เสื่อมราคา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุปประเด็นหารือ

2 2 ประเด็นที่ 1 คิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา FTES เฉพาะงบดำเนินการรวมค่าเสื่อม สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ? งบดำเนินการรวมค่า เสื่อมราคา ไม่รวมค่าเสื่อมราคา เพราะ เหตุผล.. มหาวิทยาลัยใหม่มีค่าเสื่อมราคา สูง และครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน ประกอบกับเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาของ แต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 5 89

3 79 3 ประเด็นที่ 2 การจำแนกต้นทุนทางตรง และทางอ้อม คิดที่ระดับคณะ  ต้นทุนทางตรง คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่คณะ  ต้นทุนทางอ้อม คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ส่วนงานกลาง ของมหาวิทยาลัย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เพราะ เหตุผล.. ขอให้ปรับนิยามให้ชัดเจน กรณี ที่ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องการแชร์ทรัพยากร บุคคล และเห็นว่าค่าใช้จ่ายทางอ้อมบาง รายการเกิดที่คณะด้วย 15

4 4 ประเด็นที่ 3 รวมนักศึกษาและค่าใช้จ่ายโครงการ พิเศษ หรือไม่ ( เฉพาะสถาบันอุดมศึกษารัฐ ) รวมโครงการพิเศษ ไม่รวม เพราะ เหตุผล........ โครงการพิเศษไม่ได้รับ งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงินเลี้ยงตัวเอง แยกจากระบบบัญชีกลาง ขึ้นอยู่กับความ ต้องการของตลาดมีความผันแปร 59 10

5 5 ประเด็นที่ 4 กลุ่มสาขาวิชา ควรเป็น 6 กลุ่มสาขาวิชา โดยมีการแบ่งเป็น 16 กลุ่มย่อย หรืออื่นๆ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เพราะ เหตุผล..... ควรกำหนดลงในคู่มือให้ชัดเจนเพื่อให้แต่ละ มหาวิทยาลัยรู้ว่าแต่ละสาขาของตนอยู่ในกลุ่มไหน ทางที่ดีสาขาวิชาควรกำหนดตาม กพร., สกอ., สงป. และกรมบัญชีกลาง เพื่อจะได้ใช้ได้ตลอด เพิ่มอีก 1 กลุ่มเป็นกลุ่มที่ 7 กลุ่มอื่น ๆ กรณีแตกต่าง ออกไป 87 3

6 6 ประเด็นที่ 5 5.1 ค่าตัวปรับน้ำหนักระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นปริญญาตรี ควร เป็นเท่าใด ค่าตัวปรับน้ำหนัก ควร เป็น....1.5... 75

7 7 ประเด็นที่ 5 ( ต่อ ) 5.2 ค่าตัวปรับน้ำหนักควรเป็นค่า เดียวกันทุกกลุ่มสาขาหรือไม่ ค่าตัวปรับควรเป็นค่าเดียวกัน ทุก กลุ่มสาขาวิชา ค่าตัวปรับน้ำหนักไม่ควรเป็นค่า เดียวกัน เพราะ เหตุผล..... แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่มาก เช่น แต่ละมหาวิทยาลัยมีการจัดการ บัณฑิตศึกษาแตกต่างกัน ควรใช้เกณฑ์ ของ สมศ. เพื่อไม่ให้ต้องทำซ้ำซ้อนและจะ ได้นำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 70 12

8 8 ประเด็นที่ 6 เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนทางอ้อม ใช้วิธีตามที่คณะวิจัยเสนอ เห็นด้วย ข้อเสนอวิธีอื่น เหตุผล........ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของ แต่ละหน่วยงาน ต้องดูที่กิจกรรม และควรมี มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เปรียบเทียบได้ 71 6


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุปประเด็นหารือ. 2 ประเด็นที่ 1 คิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา FTES เฉพาะงบดำเนินการรวมค่าเสื่อม สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ? งบดำเนินการรวมค่า เสื่อมราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google