งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ ลดระยะเวลาในการทำเอกสารใบส่งของ หรือ inv. จากการสั่งซื้อสินค้าลูกค้า ของแผนกบริการตำราและห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ ลดระยะเวลาในการทำเอกสารใบส่งของ หรือ inv. จากการสั่งซื้อสินค้าลูกค้า ของแผนกบริการตำราและห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ ลดระยะเวลาในการทำเอกสารใบส่งของ หรือ inv. จากการสั่งซื้อสินค้าลูกค้า ของแผนกบริการตำราและห้องสมุด

2 หน่วยงาน ศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 แผนกบริการตำราและห้องสมุด สาขาสยามสแควร์ 

4 ประธานกลุ่ม คุณรัตนา อัญชลีภิรัตน์

5  เพื่อให้ลูกค้า ได้รับเอกสารใน การตั้งเบิกได้ ถูกต้องและ รวดเร็วขึ้น ที่มาของโครงการ

6  เป้าหมาย เพื่อลด ระยะเวลาการทำ เอกสารใบส่งของหรือ invoice  ตัวชี้วัด ระยะเวลาในการ ทำเอกสารใบส่งของไม่ เกิน 2 วันทำการ เป้าหมายและตัวชี้วัด

7  ข้อมูลจากการ สั่งซื้อไม่ครบถ้วน สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ

8 1. จัดทำฟอร์มรายละเอียด ข้อมูลการสั่งซื้อลูกค้า ใหม่ 2. รวมสมุดสารบรรณของ แผนกให้เหลือเพียง 1 เล่ม และเพิ่มรายละเอียด ที่สำคัญให้ครบถ้วน สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ

9

10 วันที่เลขที่สาร บรรณ ชื่อ - ลูกค้าสิ่งที่ลูกค้า ต้องการ admin วันที่ รับเข้ า เลขที่ สาร บรรณ ชื่อ - ลูกค้า จำนว น รายกา ร สิ่งที่ลูกค้า ต้องการ adm in เอกสา รขาย ยอดเงิ น วันที่ ออก สารบรรณก่อนปรับปรุง สารบรรณหลังปรับปรุง

11 ข้อ. 1 การจัดทำฟอร์มใบสั่งซื้อ ใหม่มีผลทำให้ข้อมูล รายละเอียดลูกค้าชัดเจน ขึ้น และ เก็บเป็นฐานข้อมูลในการ ติดต่อภายหลัง ผลลัพธ์การ ดำเนินการ

12 ข้อ 2 ระยะเวลาในการทำ เอกสาร จาก 3 วันเหลือ 2 วัน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลลัพธ์การดำเนินการ

13


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ ลดระยะเวลาในการทำเอกสารใบส่งของ หรือ inv. จากการสั่งซื้อสินค้าลูกค้า ของแผนกบริการตำราและห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google