งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์ และ ระเบียบการเงิน สำหรับเครือข่าย iTAP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์ และ ระเบียบการเงิน สำหรับเครือข่าย iTAP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์ และ ระเบียบการเงิน สำหรับเครือข่าย iTAP
ข้อมูล สำหรับการอบรม ADMIN. ณ วันที่ มี.ค. 51 หลักเกณฑ์ และ ระเบียบการเงิน สำหรับเครือข่าย iTAP ยึดหลักความถูกต้องตามกรอบที่ตกลงกัน ยึดหลักประหยัด และ คุ้มค่า ยึดหลักความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในแต่ละท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 51 เป็นต้นไป (นับจากวันที่ดำเนินกิจกรรม ไม่ใช่วันที่เบิกจ่าย)

2 หลักการใช้ระเบียบ ระเบียบในการจัดฝึกอบรมสัมมนา
หน่วยงานจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ หรือ เชิงปฏิบัติการแก่บุคคลภายนอก (ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา) หน่วยงานจัดในมีการประชาสัมพันธ์ โดยผู้เข้าร่วมงานรับทราบข้อมูล (จัดครี่งวัน) ระเบียบการเดินทาง เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเอง หรือหน่วยงานของตนไม่ได้เป็นผู้จัด เช่น การไปร่วมประชุม หรือ การเข้าอบรม (เฉพาะต่างจังหวัด) หมายเหตุ : การจัดฝึกอบรมเชิงวิชาการ / เชิงปฏิบัติการ ต้องจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมค่าเช่าสถานที่, ค่าอาหาร และ ค่าเครื่องดื่ม

3 สรุปกรอบอัตราระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าพาหนะ ที่เช่าพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่า Internet อัตราสูงสุดค่าเช่าห้องพัก 1,600 บาท ต่อห้องต่อคืน Standard Room (เท่านั้น) ผู้จัดการเครือข่าย สิทธิพักเดี่ยว ผช. ผจก. เครือข่าย สิทธิ์พักคู่ iTA สิทธิพักคู่ Adm สิทธิพักคู่

4 สรุปกรอบอัตราระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ทำงานต่างจังหวัด และต้องออกจากจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงาน (กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ ถือเป็นจังหวัดเดียวกัน) เริ่มนับเวลาตั้งแต่ออกจากหน่วยงานหรือที่พัก มีระยะทำงานเกินชั่วโมงทำงานปกติ (เกิน 8 ช.ม.) 50 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท เศษของชัวโมงตัดทิ้ง กรณีค้างคืน ได้เหมาจ่าย 200 บาท โดยจะคิดวันต่อไป (วันที่ 2) เมื่อนับครบ 24 ช.ม. แต่ได้ 50 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท ในวันถัดไป เศษของชั่วโมงตัดทิ้ง หมายเหตุ : ค่าเบี้ยเลี้ยงหมายถึงค่าอาหาร อัตราข้างต้นสำหรับ ผจก., ผช. ผจก. เครือข่าย, iTA และ Adm.

5 สรุปกรอบอัตราระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อัตราค่าพาหนะ จังหวัดโดยรอบเครือข่าย สามารถใช้อัตรา 7 บาท เมื่อใช้รถส่วนตัว จังหวัดที่ถัดจากจังหวัดโดยรอบ รัศมีไม่เกิน 100 กม. 7 บาท จังหวัดที่ถัดจากจังหวัดโดยรอบรัศมีเกินกว่า 100 กม. ให้เช่ารถ โดย ผจก. เครือข่าย ต้องอนุมัติ ก่อนเดินทางทุกครั้ง อัตราข้างต้นสำหรับ ผจก., ผช. ผจก. เครือข่าย, iTA และ Adm.

6 สรุปกรอบอัตราระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม / สัมมนา
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารรวมทั้งค่าพิมพ์เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เช่น ค่าโทรศัพท์ ซึ่งได้ขออนุมัติเพื่อใช้ช่วงเวลาที่จัดงาน ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดฝึกอบรม ค่าพาหนะ เช่น ค่าเช่ารถ ค่าของสมนาคุณ / ค่าสมนาคุณ วิทยากร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

7 สรุปกรอบอัตราระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม / สัมมนา
อัตราค่าอาหารและเครื่องดืม อาหารว่าง 1 มื้อและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ <= 250 บ./คน/วัน อาหารกลาง + อาหารว่าง 1 มื้อ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ <= 500 บ./คน/วัน อาหารกลาง + อาหารว่าง 2 มื้อ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ <= 600 บ./คน/วัน ทั้งนี้อัตราข้างต้นต้องรวมค่าสถานที่แล้ว ค่าตอบแทนวิทยากร ไม่เกินชั่วโมงละ2,000 บาท (ให้ได้เฉพาะวิทยากรที่ไม่ได้สังกัดเครือข่าย iTAP) ตาม Manhour (ตามกำหนดการ) หมายเหตุ : เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนการจัดฝึกอบรม/สัมมนา

8 ระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุม
กรณีจัดประชุมกับบุคคลภายนอกเครือข่าย ประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ กรณีไปเยี่ยมโรงงาน 100 บาทต่อคน ทั้งนี้เอกสารแนบเบิกจ่ายประกอบด้วย กำหนดการประชุม ระบุวัน เวลา สถานที่ เรื่องหรือหัวข้อในการประชุม และ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม กรณีเครือข่าย A เยี่ยมเครือข่าย B โดยมีระยะเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 4 ช.ม. มีอัตราอาหาร+เครื่องดื่มดังนี้ อาหารว่าง 1 มื้อ <= บาท/คน อาหารว่าง 1 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 250 บาท/คน อาหารว่าง 2 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 300 บาท/คน อาหารมื้อค่ำ <= 300 บาท/คน หมายเหตุ : เครือข่ายที่ไปเยี่ยม (A) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

9 ระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุม
กรณีจัดประชุมกับบุคคลภายนอกเครือข่าย 3. ประชุมกับบุคคลอื่นๆ อัตราเดียวกับกรณีเครือข่าย A เยี่ยมเครือข่าย B อาหารว่าง 1 มื้อ <= บาท/คน อาหารว่าง 1 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 250 บาท/คน อาหารว่าง 2 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 300 บาท/คน อาหารมื้อค่ำ <= 300 บาท/คน โดยเอกสารแนบการเบิกจ่ายประกอบด้วย กำหนดการประชุม ระบุ วัน เวลา สถานที่ เรื่อง/หัวข้อที่ประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาประชุมตั้งแต่ 3 ช.ม. ขึ้นไป อาหารว่าง 1 มื้อ ระยะเวลาประชุมตั้งแต่ 4 ช.ม. ขึ้นไป อาหารว่าง 1 + อาหารกลางวัน

10 ระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุม
กรณีจัดประชุมกับบุคคลภายนอกเครือข่าย 4. ส่วนกลางเยี่ยมเครือข่าย (ส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) โดยการเยี่ยมจะแบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้ อัตราค่าอาหาร+เครื่องดื่มเป็นอัตราผู้บริหาร โดยผู้ร่วมเดินทางมีตำแหน่งตั้งแต่ ผอ. ขึ้นไป หรือ (ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย) 4.1 เยี่ยมประเมิน/ ติดตาม 4.2 ประชาสัมพันธ์ เช่น Press Tuor 4.3 ผู้บริหารเยี่ยมเครือข่าย อาหารว่าง 1 มื้อ <= 150 บาท/คน อาหารว่าง 1 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 600 บาท/คน อาหารว่าง 2 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 600 บาท/คน อาหารมื้อค่ำ (ตามงบรับรองของผู้บริหาร สวทช. ตั้งแต่ รอง ผศจ. ขึ้นไป)

11 (หากตรวจเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ค่าตรวจเยี่ยม)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัตราค่าเฝ้าบูธนิทรรศการ เฝ้าตั้งแต่ 4 ช.ม. ขึ้นไป อัตราค่าเฝ้าเป็นชั่วโมง กรณีเฝ้าภายในหน่วยงาน 100 บาท/8 ช.ม. กรณีเฝ้านอกหน่วยงาน 200 บาท/ 8 ช.ม. กรณีเฝ้าในวันหยุด 300 บาท/ 8 ช.ม. (ทั้งใน+นอกหน่วยงาน) อัตราค่าตอบแทน ผชช. ในการ Prelim คือ 3,000 บาท ค่าตอบแทนในการประเมิน 2,000 บาท/โครงการ/ครั้ง ค่าตรวจเยี่ยมครั้งละ 500 บาท โดยต้องตรวจเยี่ยม ณ.โรงงาน (หากตรวจเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ค่าตรวจเยี่ยม)

12 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
หลักการของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย จะต้องระบุ กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง ใบสำคัญรับเงินในการเช่ารถ ต้องระบุ วัน เวลา สถานที่จากที่ไหนถึงที่ไหน เพื่อดำเนินกิจกรรมอะไร และ มีสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินพร้อมลงนามรับรองให้ถูกต้อง (หมายเลขมือถือหากเป็นบุคคลธรรมดา) การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุม จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้ 2.1 กำหนดการประชุม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่ เรื่อง/หัวข้อการประชุม 2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 2.3 ใบเสร็จ/ใบรับรองแทนใบเสร็จ ที่ไม่เกินระเบียบที่กำหนดไว้ หมายเหตุ : ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเฝ้าบูธ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ต้องไม่เบิกจ่ายซ้อนกัน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

13 การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเข้าอบรมสัมมนา
หลักการเบิกจ่าย หากเป็นการเข้าอบรมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ) ไม่สามารถเบิกค่าพาหนะได้ หากเป็นต่างจังหวัด สามารถเบิกจ่ายได้ตามจริง แต่ให้เหมาะสมและประหยัด หลักเกณฑ์ครอบคลุมทั้งวันทำงานและวันหยุด หมายเหตุ : การอนุมัติการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ผจก. เครือข่าย โดยอาจใช้เงินในส่วนค่าบริหารจัดการ 15% ได้


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์ และ ระเบียบการเงิน สำหรับเครือข่าย iTAP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google