งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักเกณฑ์ และ ระเบียบการเงิน สำหรับเครือข่าย iTAP ยึดหลักความถูกต้องตามกรอบที่ตกลงกัน ยึดหลักประหยัด และ คุ้มค่า ยึดหลักความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในแต่ละท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักเกณฑ์ และ ระเบียบการเงิน สำหรับเครือข่าย iTAP ยึดหลักความถูกต้องตามกรอบที่ตกลงกัน ยึดหลักประหยัด และ คุ้มค่า ยึดหลักความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในแต่ละท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักเกณฑ์ และ ระเบียบการเงิน สำหรับเครือข่าย iTAP ยึดหลักความถูกต้องตามกรอบที่ตกลงกัน ยึดหลักประหยัด และ คุ้มค่า ยึดหลักความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในแต่ละท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 51 เป็นต้นไป (นับจากวันที่ดำเนินกิจกรรม ไม่ใช่วันที่เบิกจ่าย) ข้อมูล สำหรับการอบรม ADMIN. ณ วันที่ 27-28 มี.ค. 51

2 2 หลักการใช้ระเบียบ ระเบียบในการจัดฝึกอบรมสัมมนา หน่วยงานจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ หรือ เชิงปฏิบัติการ แก่บุคคลภายนอก (ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้จากการเข้า ร่วมอบรมสัมมนา) หน่วยงานจัดในมีการประชาสัมพันธ์ โดยผู้เข้าร่วมงาน รับทราบข้อมูล (จัดครี่งวัน) ระเบียบการเดินทาง เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเอง หรือหน่วยงานของตนไม่ได้ เป็นผู้จัด เช่น การไปร่วมประชุม หรือ การเข้าอบรม (เฉพาะต่างจังหวัด) หมายเหตุ : การจัดฝึกอบรมเชิงวิชาการ / เชิงปฏิบัติการ ต้องจัดเก็บ รายได้ให้ครอบคลุมค่าเช่าสถานที่, ค่าอาหาร และ ค่าเครื่องดื่ม

3 3 สรุปกรอบอัตราระเบียบค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง อัตราสูงสุดค่าเช่าห้องพัก 1.ค่าพาหนะ 2.ที่เช่าพัก 3.ค่าเบี้ยเลี้ยง 4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่า Internet ผู้จัดการเครือข่าย สิทธิพักเดี่ยว ผช. ผจก. เครือข่าย สิทธิ์พักคู่ iTA สิทธิพักคู่ Adm. สิทธิพักคู่ 1,600 บาท ต่อห้องต่อคืน Standard Room (เท่านั้น)

4 4 สรุปกรอบอัตราระเบียบค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ทำงานต่างจังหวัด และต้องออกจากจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงาน (กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ ถือเป็นจังหวัดเดียวกัน) เริ่มนับเวลาตั้งแต่ออกจากหน่วยงานหรือที่พัก มีระยะทำงานเกินชั่วโมงทำงานปกติ (เกิน 8 ช.ม.) คิด @ 50 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท เศษของชัวโมงตัดทิ้ง กรณีค้างคืน ได้เหมาจ่าย 200 บาท โดยจะคิดวันต่อไป (วันที่ 2) เมื่อ นับครบ 24 ช.ม. แต่ได้ ช.ม. @ 50 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท ในวัน ถัดไป เศษของชั่วโมงตัดทิ้ง อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราข้างต้นสำหรับ ผจก., ผช. ผจก. เครือข่าย, iTA และ Adm. หมายเหตุ : ค่าเบี้ยเลี้ยงหมายถึงค่าอาหาร

5 5 สรุปกรอบอัตราระเบียบค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง อัตราค่าพาหนะ จังหวัดโดยรอบเครือข่าย สามารถใช้อัตรา กม. @ 7 บาท เมื่อใช้ รถส่วนตัว จังหวัดที่ถัดจากจังหวัดโดยรอบ รัศมีไม่เกิน 100 กม. ใช้อัตรา กม. @ 7 บาท จังหวัดที่ถัดจากจังหวัดโดยรอบรัศมีเกินกว่า 100 กม. ให้เช่ารถ โดย ผจก. เครือข่าย ต้องอนุมัติ ก่อนเดินทางทุกครั้ง อัตราข้างต้นสำหรับ ผจก., ผช. ผจก. เครือข่าย, iTA และ Adm.

6 6 สรุปกรอบอัตราระเบียบค่าใช้จ่าย ในการจัดฝึกอบรม / สัมมนา ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา 1.ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 2.ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร 3.ค่าถ่ายเอกสารรวมทั้งค่าพิมพ์เอกสารสิ่งตีพิมพ์ 4.ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เช่น ค่าโทรศัพท์ ซึ่ง ได้ขออนุมัติเพื่อใช้ช่วงเวลาที่จัดงาน 5.ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดฝึกอบรม 6.ค่าพาหนะ เช่น ค่าเช่ารถ 7.ค่าของสมนาคุณ / ค่าสมนาคุณ วิทยากร (อย่างใด อย่างหนึ่ง) 8.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 9.ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าเช่าสถานที่ 10.ค่าเช่าที่พัก

7 7 สรุปกรอบอัตราระเบียบค่าใช้จ่าย ในการจัดฝึกอบรม / สัมมนา อาหารว่าง 1 มื้อและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ <= 250 บ./คน/วัน อาหารกลาง + อาหารว่าง 1 มื้อ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ <= 500 บ./คน/วัน อาหารกลาง + อาหารว่าง 2 มื้อ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ <= 600 บ./คน/วัน ทั้งนี้อัตราข้างต้นต้องรวมค่าสถานที่แล้ว อัตราค่าอาหารและเครื่องดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ไม่เกินชั่วโมงละ2,000 บาท (ให้ได้เฉพาะวิทยากรที่ไม่ได้ สังกัดเครือข่าย iTAP) ตาม Manhour (ตามกำหนดการ) หมายเหตุ : เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนการจัดฝึกอบรม/สัมมนา

8 8 ระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม กรณีจัดประชุมกับบุคคลภายนอกเครือข่าย 1.ประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ กรณีไปเยี่ยมโรงงาน (อาหาร+เครื่องดื่ม) @ 100 บาทต่อคน ทั้งนี้เอกสารแนบเบิกจ่ายประกอบด้วย กำหนดการประชุม ระบุวัน เวลา สถานที่ เรื่องหรือหัวข้อในการ ประชุม และ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 2.กรณีเครือข่าย A เยี่ยมเครือข่าย B โดยมีระยะเวลาประชุมไม่น้อย กว่า 4 ช.ม. มีอัตราอาหาร+เครื่องดื่มดังนี้ อาหารว่าง 1 มื้อ <= 75 บาท/คน อาหารว่าง 1 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 250 บาท/คน อาหารว่าง 2 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 300 บาท/คน อาหารมื้อค่ำ <= 300 บาท/คน หมายเหตุ : เครือข่ายที่ไปเยี่ยม (A) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

9 9 ระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารและ เครื่องดื่มในการจัดประชุม กรณีจัดประชุมกับบุคคลภายนอกเครือข่าย 3. ประชุมกับบุคคลอื่นๆ อัตราเดียวกับกรณีเครือข่าย A เยี่ยม เครือข่าย B อาหารว่าง 1 มื้อ <= 75 บาท/คน อาหารว่าง 1 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 250 บาท/คน อาหารว่าง 2 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 300 บาท/คน อาหารมื้อค่ำ <= 300 บาท/คน โดยเอกสารแนบการเบิกจ่ายประกอบด้วย 1.กำหนดการประชุม ระบุ วัน เวลา สถานที่ เรื่อง/หัวข้อที่ ประชุม 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 3.ระยะเวลาประชุมตั้งแต่ 3 ช.ม. ขึ้นไป อาหารว่าง 1 มื้อ 4.ระยะเวลาประชุมตั้งแต่ 4 ช.ม. ขึ้นไป อาหารว่าง 1 + อาหาร กลางวัน

10 10 ระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารและ เครื่องดื่มในการจัดประชุม กรณีจัดประชุมกับบุคคลภายนอกเครือข่าย 4. ส่วนกลางเยี่ยมเครือข่าย (ส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) โดยการเยี่ยมจะแบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้ อาหารว่าง 1 มื้อ <= 150 บาท/คน อาหารว่าง 1 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 600 บาท/คน อาหารว่าง 2 มื้อ + อาหารกลางวัน <= 600 บาท/คน อาหารมื้อค่ำ (ตามงบรับรองของผู้บริหาร สวทช. ตั้งแต่ รอง ผศจ. ขึ้นไป) 4.1 เยี่ยมประเมิน/ ติดตาม 4.2 ประชาสัมพันธ์ เช่น Press Tuor 4.3 ผู้บริหารเยี่ยมเครือข่าย อัตราค่าอาหาร+เครื่องดื่มเป็น อัตราผู้บริหาร โดยผู้ร่วม เดินทางมีตำแหน่งตั้งแต่ ผอ. ขึ้นไป หรือ (ผู้แทนที่ได้รับ มอบหมาย)

11 11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัตราค่าเฝ้าบูธนิทรรศ การ เฝ้าตั้งแต่ 4 ช.ม. ขึ้น ไป อัตราค่าเฝ้าเป็นชั่วโมง กรณีเฝ้าภายใน หน่วยงาน 100 บาท/8 ช.ม. กรณีเฝ้านอกหน่วยงาน 200 บาท/ 8 ช.ม. กรณีเฝ้าในวันหยุด 300 บาท/ 8 ช.ม. (ทั้ง ใน+นอกหน่วยงาน) ค่าตอบแทนในการประเมิน 2,000 บาท/โครงการ/ครั้ง ค่าตรวจเยี่ยมครั้งละ 500 บาท โดยต้องตรวจเยี่ยม ณ. โรงงาน (หากตรวจเยี่ยมที่มหาวิทยาลัย ไม่ได้ค่าตรวจเยี่ยม) อัตราค่าตอบแทน ผชช. ในการ Prelim คือ 3,000 บาท

12 12 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย หลักการของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย จะต้องระบุ กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง 1.ใบสำคัญรับเงินในการเช่ารถ ต้องระบุ วัน เวลา สถานที่จากที่ไหนถึงที่ไหน เพื่อดำเนินกิจกรรมอะไร และ มีสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินพร้อมลง นามรับรองให้ถูกต้อง (หมายเลขมือถือหากเป็นบุคคลธรรมดา) 2.การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุม จะต้องมีเอกสาร ประกอบดังนี้ 2.1 กำหนดการประชุม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่ เรื่อง/หัวข้อการประชุม 2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 2.3 ใบเสร็จ/ใบรับรองแทนใบเสร็จ ที่ไม่เกินระเบียบที่กำหนดไว้ หมายเหตุ : ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเฝ้าบูธ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ต้องไม่ เบิกจ่ายซ้อนกัน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

13 13 การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเข้าอบรมสัมมนา หลักการเบิกจ่าย หากเป็นการเข้าอบรมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ) ไม่สามารถเบิกค่า พาหนะได้ หากเป็นต่างจังหวัด สามารถเบิกจ่ายได้ตามจริง แต่ให้ เหมาะสมและประหยัด หลักเกณฑ์ครอบคลุมทั้งวันทำงานและวันหยุด หมายเหตุ : การอนุมัติการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ผจก. เครือข่าย โดยอาจใช้เงินในส่วนค่าบริหารจัดการ 15% ได้


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักเกณฑ์ และ ระเบียบการเงิน สำหรับเครือข่าย iTAP ยึดหลักความถูกต้องตามกรอบที่ตกลงกัน ยึดหลักประหยัด และ คุ้มค่า ยึดหลักความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในแต่ละท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google