งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 เวลาทำงาน เวลา พัก วันหยุด วันลา. เวลาทำงานปกติ ทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมงและรวมทั้ง สัปดาห์ไม่เกิน 48 ชั่วโมง งานอันตราย ทำงานวันละไม่เกิน 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 เวลาทำงาน เวลา พัก วันหยุด วันลา. เวลาทำงานปกติ ทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมงและรวมทั้ง สัปดาห์ไม่เกิน 48 ชั่วโมง งานอันตราย ทำงานวันละไม่เกิน 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 เวลาทำงาน เวลา พัก วันหยุด วันลา

2 เวลาทำงานปกติ ทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมงและรวมทั้ง สัปดาห์ไม่เกิน 48 ชั่วโมง งานอันตราย ทำงานวันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง และรวมทั้งสัปดาห์ไม่เกิน 42 ชั่วโมง เช่น 1. งานที่ต้องทำใต้ดิน ในอุโมงค์ 2. งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี 3. งานเชื่อมโลหะ 4. งานขนส่งวัตถุอันตราย 5. งานผลิตสารเคมีอันตราย 6. งานที่ได้รับความสั่นสะเทือน 7. งานที่เกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็น จัด

3 งานที่ใช้วิชาชีพ งานวิชาการ งานด้านบริการ นายจ้างและ ลูกจ้างตกลงกัน แต่สัปดาห์หนึ่ง ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง งานกิจการปิโตรเลียมไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน แต่สัปดาห์หนึ่ง ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างกำหนดเวลา ทำงานติดต่อกันเป็นช่วงได้ แต่ ห้ามเกินช่วงละ 28 วันหรือสี่ สัปดาห์

4 การทำงานล่วงเวลาและการ ทำงานในวันหยุด 1. ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง เป็นคราวๆ ไป 2. กรณีเป็นงานที่ต้องทำติดต่อกัน ทำ ล่วงเวลาได้ 3. ไม่ให้ลูกจ้างทำกรณีเป็นงาน อันตราย 4. กรณีเป็นงานที่ต้องทำติดต่อกัน ทำงานในวันหยุดได้ 5. กิจการโรงแรม งานขนส่ง ร้านขาย อาหาร สถานพยาบาลให้ลูกจ้าง ทำงานในวันหยุดได้ 6. ทำงานล่วงเวลาและทำงานใน วันหยุดรวมกันต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

5 เวลาพัก ระหว่างการทำงานลูกจ้างต้องได้ พักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หลังจาก ทำงานมาแล้ว 5 ชั่วโมงติดต่อกัน กรณีทำงานล่วงเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ต้องให้ลูกจ้างพักไม่น้อย กว่า 20 นาทีก่อนทำงานล่วงเวลา ลูกจ้างเด็กพัก 1 ช. ม เมื่อทำงาน มาแล้วไม่เกิน 4 ช. ม งานร้านอาหาร เครื่องดื่ม พักเกิน 2 ช. ม ได้ งานขับขี่ยานพาหนะต้องพัก 10 ช. ม ก่อนทำงาน

6 วันหยุด 1. วันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยมีระยะห่าง ไม่เกิน 6 วัน 2. วันหยุดตามประเพณี ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี เมื่อลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี มี สิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อนไม่น้อย กว่า 6 วัน

7 วันลา 1. วันลาป่วย ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน และนายจ้าง ต้องจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย เท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน ตลอดเวลาที่ลา 2. วันลาทำหมัน ลูกจ้างหยุดได้ตามที่แพทย์ กำหนดและออกใบรับรอง และ ค่าจ้างเสมือนลูกจ้างมาทำงาน

8 3. วันลาเพื่อธุรกิจำเป็น เป็นไปตามข้อบังคับของ นายจ้าง 4. วันลาเพื่อรับราชการทหาร ไม่เกิน 60 วันต่อปี และ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง 5. วันลาเพื่อฝึกอบรม - ต้องแจ้งนายจ้างไม่น้อยกว่า 7 วัน - นายจ้างไม่อนุญาต เมื่อ อบรมเกิน 3 ครั้งหรือมี ผลกระทบต่อธุรกิจ

9 6. ลาเพื่อคลอดบุตร ลูกจ้างมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ ไม่เกิน 90 วัน และได้รับค่าจ้าง ในวันลาแต่ไม่เกิน 45 วัน 7. วันลาเพื่อเข้าประชุม ลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีมี สิทธิลาประชุม สัมมนา โดยต้อง แจ้งนายจ้างล่วงหน้า และได้รับ ค่าจ้างตลอดเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่ง ไม่เกิน 30 วัน

10 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. เวลาทำงานปกติกฎหมายกำหนดไว้วันละไม่เกินกี่ ชั่วโมง 2. งานอันตรายกำหนดเวลาทำงานวันละกี่ชั่วโมง 3. จงยกตัวอย่างงานอันตราย 5 อย่าง 4. ทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดรวมกันต้อง ไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 5. ถ้าทำงานล่วงเวลาเกิน 2 ช. ม ต้องให้ลูกจ้างพักกี่ นาทีก่อนทำงานล่วงเวลา 6. ระหว่างการทำงานลูกจ้างต้องได้พัก 1 ช. ม. หลังจากทำงานมาแล้วกี่ชั่วโมง 7. กฎหมายกำหนดวันหยุดตามประเพณี ปีหนึ่งกี่วัน 8. ลูกจ้างจะได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเมื่อ ทำงานนานเท่าใด 9. ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยปีหนึ่งกี่วันและได้รับเงิน เท่าใดในวันที่หยุด 10. ลูกจ้างมีสิทธิลาทำหมันปีหนึ่งกี่วัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 เวลาทำงาน เวลา พัก วันหยุด วันลา. เวลาทำงานปกติ ทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมงและรวมทั้ง สัปดาห์ไม่เกิน 48 ชั่วโมง งานอันตราย ทำงานวันละไม่เกิน 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google