งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด วันลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด วันลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด วันลา
บทที่ 4 เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด วันลา

2 เวลาทำงานปกติ ทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมงและรวมทั้งสัปดาห์ไม่เกิน 48 ชั่วโมง งานอันตราย ทำงานวันละไม่เกิน 7 ชั่วโมงและรวมทั้งสัปดาห์ไม่เกิน 42 ชั่วโมง เช่น 1. งานที่ต้องทำใต้ดิน ในอุโมงค์ 2. งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี 3. งานเชื่อมโลหะ 4. งานขนส่งวัตถุอันตราย 5. งานผลิตสารเคมีอันตราย 6. งานที่ได้รับความสั่นสะเทือน 7. งานที่เกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็นจัด

3 งานที่ใช้วิชาชีพ งานวิชาการ งานด้านบริการ นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน แต่สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง งานกิจการปิโตรเลียมไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน แต่สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างกำหนดเวลาทำงานติดต่อกันเป็นช่วงได้ แต่ห้ามเกินช่วงละ 28 วันหรือสี่สัปดาห์

4 การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป กรณีเป็นงานที่ต้องทำติดต่อกัน ทำล่วงเวลาได้ ไม่ให้ลูกจ้างทำกรณีเป็นงานอันตราย กรณีเป็นงานที่ต้องทำติดต่อกัน ทำงานในวันหยุดได้ กิจการโรงแรม งานขนส่ง ร้านขายอาหาร สถานพยาบาลให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้ ทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดรวมกันต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

5 เวลาพัก ระหว่างการทำงานลูกจ้างต้องได้พักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หลังจากทำงานมาแล้ว 5 ชั่วโมงติดต่อกัน กรณีทำงานล่วงเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ต้องให้ลูกจ้างพักไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนทำงานล่วงเวลา ลูกจ้างเด็กพัก 1 ช.ม เมื่อทำงานมาแล้วไม่เกิน 4 ช.ม งานร้านอาหาร เครื่องดื่ม พักเกิน 2 ช.ม ได้ งานขับขี่ยานพาหนะต้องพัก 10 ช.ม ก่อนทำงาน

6 วันหยุด วันหยุดประจำสัปดาห์
ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยมีระยะห่างไม่เกิน 6 วัน 2. วันหยุดตามประเพณี ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี เมื่อลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อนไม่น้อยกว่า 6 วัน

7 วันลา วันลาป่วย ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดเวลาที่ลา 2. วันลาทำหมัน ลูกจ้างหยุดได้ตามที่แพทย์กำหนดและออกใบรับรอง และค่าจ้างเสมือนลูกจ้างมาทำงาน

8 3. วันลาเพื่อธุรกิจำเป็น
เป็นไปตามข้อบังคับของนายจ้าง 4. วันลาเพื่อรับราชการทหาร ไม่เกิน 60 วันต่อปี และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง 5. วันลาเพื่อฝึกอบรม - ต้องแจ้งนายจ้างไม่น้อยกว่า 7 วัน - นายจ้างไม่อนุญาต เมื่อ อบรมเกิน 3 ครั้งหรือมีผลกระทบต่อธุรกิจ

9 6. ลาเพื่อคลอดบุตร ลูกจ้างมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วัน และได้รับค่าจ้างในวันลาแต่ไม่เกิน 45 วัน 7. วันลาเพื่อเข้าประชุม ลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีมีสิทธิลาประชุม สัมมนา โดยต้องแจ้งนายจ้างล่วงหน้า และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน

10 จงตอบคำถามต่อไปนี้ เวลาทำงานปกติกฎหมายกำหนดไว้วันละไม่เกินกี่ชั่วโมง งานอันตรายกำหนดเวลาทำงานวันละกี่ชั่วโมง จงยกตัวอย่างงานอันตราย 5 อย่าง ทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดรวมกันต้องไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถ้าทำงานล่วงเวลาเกิน 2 ช.ม ต้องให้ลูกจ้างพักกี่นาทีก่อนทำงานล่วงเวลา ระหว่างการทำงานลูกจ้างต้องได้พัก 1 ช.ม.หลังจากทำงานมาแล้วกี่ชั่วโมง กฎหมายกำหนดวันหยุดตามประเพณี ปีหนึ่งกี่วัน ลูกจ้างจะได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเมื่อทำงานนานเท่าใด ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยปีหนึ่งกี่วันและได้รับเงินเท่าใดในวันที่หยุด ลูกจ้างมีสิทธิลาทำหมันปีหนึ่งกี่วัน


ดาวน์โหลด ppt เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด วันลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google