งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนวน เป็นคำกล่าวเชิง เปรียบเทียบเพื่อนำไปใช้ อธิบายพฤติกรรมการ กระทำ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งนั้น ตรง ๆ สำนวนเป็นถ้อยคำที่ใช้ สืบเนื่องกันมานานจึงมรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนวน เป็นคำกล่าวเชิง เปรียบเทียบเพื่อนำไปใช้ อธิบายพฤติกรรมการ กระทำ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งนั้น ตรง ๆ สำนวนเป็นถ้อยคำที่ใช้ สืบเนื่องกันมานานจึงมรการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนวน เป็นคำกล่าวเชิง เปรียบเทียบเพื่อนำไปใช้ อธิบายพฤติกรรมการ กระทำ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งนั้น ตรง ๆ สำนวนเป็นถ้อยคำที่ใช้ สืบเนื่องกันมานานจึงมรการ เรียงคำหรือใช้คำที่แน่นอน มีการตีความเป็นแบบแผน และใช้เปรียบเทียบหรือ อธิบายเรื่องราวโดยเฉพาะ

3 สุภาษิต คำพังเพย เป็นสำนวนหรือไม่

4 สุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นคติ เตือนใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนให้ ละเว้น หรือ ปฏิบัติ มักมีคำว่า “ อย่า ” “ ให้ ” อยู่ในถ้อยคำนั้นด้วย การสอนนั้นอาจเป็นการสอนตรงๆ หรือสอนด้วยความหมายที่แฝงไว้ ให้ขบคิด ซึ่งต้องแปลความหมาย ของถ้อยคำนั้นเพื่อให้ทราบเรื่องที่ ต้องการสอน ถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตมักใช้คำสั้นๆ กะทัดรัด กินใจ อาจมีสัมผัสคล้อง จอง หรือใช้คำที่แปลกชวนให้ สะดุดใจและให้คิดตีความ

5 สุภาษิตที่ใช้กันใน สังคมไทย มาจาก ไหน ???

6 มาจากธรรมะคำสอนในศาสนา จากการอ้างอิงธรรมชาติ หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว กิจกรรมที่คนเรากระทำ โบราณาจารย์ที่สอนสั่งมาแต่ โบราณ

7 มีการรวบรวมสุภาษิต คำสอน ไว้ในวรรณคดีเรื่องต่างๆ เช่น สุภาษิตพระร่วง โคลงโลกนิติ สุภาษิตสอนหญิง อิศรญาณภาษิต เพลงยาวถวายโอวาท

8 สุภาษิตที่มาจากคำ สอนในศาสนา

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 อตฺตา หิ อตฺต โน นาโถ พุทธภาษิต อะไรเอ่ย ตนเป็นที่พึ่ง แห่งตน

19 ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ความประมาทเป็นหนทาง แห่งความตาย

20 กลฺยาณการี กลฺ ยาณํ ทำดีได้ดี

21 ปาปการี จ ปาปกํ ทำชั่วได้ ชั่ว

22

23 อกฺโกเธน ชิเน โกธํ พึงชนะความโกรธด้วย ความไม่โกรธ

24 สุภาษิตที่เป็นคำกล่าว ของโบราณจารย์

25

26 ตักน้ำใส่ กระโหลก ชะโงกดูเงา สอนให้รู้จักตนเอง รู้ ความสามารถและสถานะ ของตนว่าเหมาะสมหรือ สมควรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือไม่

27

28 น้ำขึ้นให้รีบ ตัก สอนให้รีบทำเมื่อมีโอกาสดี

29

30 รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี สอนว่า เพื่อให้ลูกเป็น คนดีต้องเฆี่ยนตีสั่ง สอน ให้หลาบจำ บ้าง

31 คำพังเพย เป็นสำนวนที่กล่าว ให้เป็นข้อคิด คำพังเพย จะกล่าวถึงพฤติกรรม การ กระทำ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจนำมาจากตำนาน นิทาน วรรณคดี เหตุการณ์ หรือสิ่งที่ สังเกตได้จากธรรมชาติรอบตัว แล้วนำมาใช้ในความหมายที่เป็น นามธรรมหรือข้อสรุปของ ลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็นข้อสรุปการกระทำหรือ พฤติกรรมโดยทั่วไป

32

33 มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ ใช้ในความหมายว่า ไม่ ช่วยทำแล้วยังขัดขวาง การทำงานของผู้อื่น

34

35 ตำน้ำพริก ละลายแม่น้ำ ใช้ในความหมายว่า จัด งานฟุ่มเฟื่อยแต่ได้ผลไม่ คุ้ม ใช้จ่ายทรัพย์ไป ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์

36

37 ปิดทองหลัง พระ ใช้ในความหมายว่า ทำดี แต่ไม่มีใครเห็นความดีนั้น

38

39 รำไม่ดี โทษปี่ โทษกลอง ใช้ในความหมายว่า ตนเอง ทำพิษแต่กลับโทษว่าเป็น ความผิดของผู้อื่น

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 สำนวนไทยเนมรดกแห่งภูมิปัญญาทาง ภาษาไทยที่สะท้อนความเป็นมาของชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา การ ดำเนินชีวิตที่เป็นจริงของคนไทยมาแต่ โบราณ สำนวนไทยใช้ภาษาที่งดงาม ไพเราะ กะทัดรัด มีความหมายที่ลึกซึ้ง กินใจ จึงสมควรที่จะช่วยกันรักษาไว้เป็น สมบัติของชาติสืบไป


ดาวน์โหลด ppt สำนวน เป็นคำกล่าวเชิง เปรียบเทียบเพื่อนำไปใช้ อธิบายพฤติกรรมการ กระทำ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งนั้น ตรง ๆ สำนวนเป็นถ้อยคำที่ใช้ สืบเนื่องกันมานานจึงมรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google