งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนวน

2 สำนวน เป็นคำกล่าวเชิงเปรียบเทียบเพื่อนำไปใช้อธิบายพฤติกรรมการกระทำ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งนั้นตรง ๆ สำนวนเป็นถ้อยคำที่ใช้สืบเนื่องกันมานานจึงมรการเรียงคำหรือใช้คำที่แน่นอน มีการตีความเป็นแบบแผน และใช้เปรียบเทียบหรืออธิบายเรื่องราวโดยเฉพาะ

3 สุภาษิต คำพังเพย เป็นสำนวนหรือไม่

4 สุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นคติเตือนใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนให้ละเว้น หรือ ปฏิบัติ มักมีคำว่า “อย่า” “ให้” อยู่ในถ้อยคำนั้นด้วย การสอนนั้นอาจเป็นการสอนตรงๆ หรือสอนด้วยความหมายที่แฝงไว้ให้ขบคิด ซึ่งต้องแปลความหมายของถ้อยคำนั้นเพื่อให้ทราบเรื่องที่ต้องการสอน ถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตมักใช้คำสั้นๆ กะทัดรัด กินใจ อาจมีสัมผัสคล้องจอง หรือใช้คำที่แปลกชวนให้สะดุดใจและให้คิดตีความ

5 สุภาษิตที่ใช้กันในสังคมไทย มาจากไหน???

6 จากการอ้างอิงธรรมชาติ หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว กิจกรรมที่คนเรากระทำ
มาจากธรรมะคำสอนในศาสนา จากการอ้างอิงธรรมชาติ หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว กิจกรรมที่คนเรากระทำ โบราณาจารย์ที่สอนสั่งมาแต่โบราณ

7 มีการรวบรวมสุภาษิต คำสอนไว้ในวรรณคดีเรื่องต่างๆ เช่น
มีการรวบรวมสุภาษิต คำสอนไว้ในวรรณคดีเรื่องต่างๆ เช่น สุภาษิตพระร่วง โคลงโลกนิติ สุภาษิตสอนหญิง อิศรญาณภาษิต เพลงยาวถวายโอวาท

8 สุภาษิตที่มาจากคำสอนในศาสนา

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 พุทธภาษิตอะไรเอ่ย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

19 ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย
ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย

20 กลฺยาณการี กลฺยาณํ ทำดีได้ดี

21 ปาปการี จ ปาปกํ ทำชั่วได้ชั่ว

22

23 พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ
อกฺโกเธน ชิเน โกธํ พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ

24 สุภาษิตที่เป็นคำกล่าวของโบราณจารย์

25

26 ตักน้ำใส่กระโหลก ชะโงกดูเงา
ตักน้ำใส่กระโหลก ชะโงกดูเงา สอนให้รู้จักตนเอง รู้ความสามารถและสถานะของตนว่าเหมาะสมหรือสมควรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่

27

28 สอนให้รีบทำเมื่อมีโอกาสดี
น้ำขึ้นให้รีบตัก สอนให้รีบทำเมื่อมีโอกาสดี

29

30 รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี สอนว่า เพื่อให้ลูกเป็นคนดีต้องเฆี่ยนตีสั่งสอน ให้หลาบจำบ้าง

31 คำพังเพย เป็นสำนวนที่กล่าวให้เป็นข้อคิด คำพังเพยจะกล่าวถึงพฤติกรรม การกระทำ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจนำมาจากตำนาน นิทาน วรรณคดี เหตุการณ์ หรือสิ่งที่สังเกตได้จากธรรมชาติรอบตัว แล้วนำมาใช้ในความหมายที่เป็นนามธรรมหรือข้อสรุปของลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็นข้อสรุปการกระทำหรือพฤติกรรมโดยทั่วไป

32

33 มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ
มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ ใช้ในความหมายว่า ไม่ช่วยทำแล้วยังขัดขวางการทำงานของผู้อื่น

34

35 ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
ใช้ในความหมายว่า จัดงานฟุ่มเฟื่อยแต่ได้ผลไม่คุ้ม ใช้จ่ายทรัพย์ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์

36

37 ใช้ในความหมายว่า ทำดีแต่ไม่มีใครเห็นความดีนั้น
ปิดทองหลังพระ ใช้ในความหมายว่า ทำดีแต่ไม่มีใครเห็นความดีนั้น

38

39 รำไม่ดี โทษปี่โทษกลอง
รำไม่ดี โทษปี่โทษกลอง ใช้ในความหมายว่า ตนเองทำพิษแต่กลับโทษว่าเป็นความผิดของผู้อื่น

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 สำนวนไทยเนมรดกแห่งภูมิปัญญาทางภาษาไทยที่สะท้อนความเป็นมาของชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา การดำเนินชีวิตที่เป็นจริงของคนไทยมาแต่โบราณ สำนวนไทยใช้ภาษาที่งดงาม ไพเราะ กะทัดรัด มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ จึงสมควรที่จะช่วยกันรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป


ดาวน์โหลด ppt สำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google