งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาอุตสาหกรรม

2 2 ความหมาย จิตวิทยา = การศึกษาพฤติกรรมของ มนุษย์ อุตสาหกรรม = การผลิต การจำหน่าย การบริการ การใช้สินค้า การ บริหารงานบุคลากร ฯ การใช้สินค้า การ บริหารงานบุคลากร ฯ จิตวิทยา + อุตสาหกรรม = การศึกษา พฤติกรรมมนุษย์โดยการ หา ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน หา ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

3 3 วิวัฒนาการของจิตวิทยา อุตสาหกรรม ค. ศ.1704 (Bryan) งานวิจัย “ การพัฒนาทักษะของ นักโทรเลขในการส่งข่าวสาร ” ค. ศ.1813 (Robert Owen) หนังสือ “ ทักษะใหม่ของ สังคม ” ค. ศ.1832 (Charles Babbage) หนังสือ “ เศรษฐกิจ ของเครื่องจักร และผู้ผลิต ” ค. ศ.1903 (Walter Dill Scott) หนังสือ “ ทฤษฎี การโฆษณา (The Theory of Advertising) ” Advertising) ” ค. ศ.1913 (Hugo Munsterberg) หนังสือ “ จิตวิทยาและประสิทธิภาพของอุตสาห กรรม (Psychology and industrial Efficiency) กรรม (Psychology and industrial Efficiency)

4 4 การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในบริเตน ใหญ่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และคริสต์ศตวรรษ ที่ 19 โดยมีจุดเริ่มจากเทคโนโลยีเครื่องจักรไอน้ำ ( ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก ) ทำงานด้วย เครื่องจักรอัตโนมัติ ( โดยเฉพาะอุตสาหกรรม สิ่งทอ ) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ เศรษฐกิจถูกผลักดันด้วยการสร้างเรือ เรือกำปั่น และทางรถไฟ ที่อาศัยเครื่องจักรไอน้ำ ความ เจริญก้าวหน้าแผ่ขยายไปสู่ยุโรปตะวันตกและทวีป อเมริกาเหนือ และส่งผลกระทบทั่วโลกในที่สุด บริเตน ใหญ่เศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยีคริสต์ศตวรรษที่ 18คริสต์ศตวรรษ ที่ 19เครื่องจักรไอน้ำถ่านหิน เครื่องจักรอุตสาหกรรม สิ่งทอเรือ เรือกำปั่นทางรถไฟยุโรปตะวันตกทวีป อเมริกาเหนือบริเตน ใหญ่เศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยีคริสต์ศตวรรษที่ 18คริสต์ศตวรรษ ที่ 19เครื่องจักรไอน้ำถ่านหิน เครื่องจักรอุตสาหกรรม สิ่งทอเรือ เรือกำปั่นทางรถไฟยุโรปตะวันตกทวีป อเมริกาเหนือ http://th.wikipedia.org/wiki http://th.wikipedia.org/wiki

5 5 เครื่องจักรไอน้ำของเจมส์ วัตต์ จุดเริ่มต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรม โรงงานปั่นด้ายในยุคปฏิวัติอุสาหกรรม

6 6 สงครามโลกครั้งที่ 1 ช่วง ค. ศ. 1914 - 1918 28 กรกฎาคม 28 กรกฎาคม พ. ศ. 2457 – 11 พฤศจิกายน พ. ศ. 2461 พ. ศ. 245711 พฤศจิกายน พ. ศ. 2461 28 กรกฎาคม พ. ศ. 245711 พฤศจิกายน พ. ศ. 2461

7 7 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 (Robert Yerkes) แบบทดสอบ Army Alpha, Army Beta (Group Testing) ค. ศ.1927 การศึกษาวิจัย “ กรณีศึกษาของ ฮอร์ทอร์น ” ค. ศ.1950 หนังสือ “Industrial and Organization Psychology)” พ. ศ.2500 - 2502 ( สมาคมจิตวิทยาแห่ง ประเทศไทย ) ประชุมใหญ่ พ. ศ.2507 เริ่มมีการสอนจิตวิทยา อุตสาหกรรมในสถาบัน อุดมศึกษาไทย อุดมศึกษาไทย

8 8  ขอบข่ายของจิตวิทยา อุตสาหกรรม 1. สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางธุรกิจ 2. สถานการณ์ที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้อง  สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ องค์กร 1. พฤติกรรมองค์กร 2. จิตวิทยาบุคคล 3. จิตวิทยาวิศวกรรม 4. การพัฒนาองค์กร 5. การให้คำปรึกษาอาชีพ 6. แรงงานสัมพันธ์

9 9  ลักษณะอาชีพของนักจิตวิทยา อุตสาหกรรม 1. เป็นลูกจ้างขององค์กรอุตสาหกรรม 1. เป็นลูกจ้างขององค์กรอุตสาหกรรม 2. เป็นองค์กรให้คำปรึกษา 3. เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ข้อจำกัดของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม 1. สถานะของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม 2. ปัญหาการสื่อสาร 3. การขัดขวางการเปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google