งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) โดย... ดร. อัจฉรา ปุราคม โดย... ดร. อัจฉรา ปุราคม รายวิชา มนุษย์กับสังคม (Man & Soc) รหัสวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) โดย... ดร. อัจฉรา ปุราคม โดย... ดร. อัจฉรา ปุราคม รายวิชา มนุษย์กับสังคม (Man & Soc) รหัสวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) โดย... ดร. อัจฉรา ปุราคม โดย... ดร. อัจฉรา ปุราคม รายวิชา มนุษย์กับสังคม (Man & Soc) รหัสวิชา 999141

2 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง สังคมไม่ เกิดการพัฒนา ?

3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทางสังคม ความหมายของการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม สาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม รูปแบบ การเปลี่ยนแปลงทาง สังคม แนวโน้มและผลของการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม

4 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม Refer to Change in the nature, the social institutions, the social behaviour or the social relations of a society community of people, or other social structures.

5 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความหมาย การเปลี่ยนรูปแบบของ โครงสร้างทางสังคม และพฤติกรรมทางสังคม ความสัมพันธ์ทาง สังคม ทั้งทางบวกและลบ

6 องค์ประกอบของโครงสร้างทาง สังคม ความเชื่อ ค่านิยม อัตลักษณ์

7 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง วัฒนธรรม

8 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมเกษตรกรรม (Agricultural Society) สังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society) สังคมหลังอุตสาหกรร ม (Post- Modernization Society)

9 การเปลี่ยนแปลงทาง สังคม ยุค เกษตรกรรม (Agricultural Age)

10 สังคม ชนบท การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

11 ครอบครัวขยาย ครอบครัวเดี่ยว

12 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การผลิตแบบยังชีพ

13 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบเจ้าขุนมูล นาย / ศักดินา ความเท่า เทียมกัน

14 ยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรม (Industrial Revolution) การเปลี่ยนแปลงทาง สังคม

15 สังคมทันสมัย สังคมทันสมัย (Modernization Society) การทำให้เป็นเมือง (Urbanization) การทำให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) การแข่งขันทางการค้า - ธุรกิจ (Competition) การนำคนเข้าสู่กระบวนการผลิต (Production)

16 ภาวะความทันสมัย ภาวะความทันสมัย (Modernization) หมายถึงกระบวนการ เปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งประเทศ หรือสังคมที่มีความเจริญด้อย กว่าพยายามพัฒนาให้สังคม ของตนเองมีลักษณะ ( Characteristics ) เหมือนกับ สังคมที่พัฒนาแล้ว

17 สังคมเมือง (Urban society) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

18 การผลิตแบบยังชีพ การค้าขาย / ส่งออก

19 เทคโนโลยี สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงทาง สังคม

20 การ บริโภค

21 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแต่งกาย

22 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลังปี พ. ศ.2533- ปัจจุบัน ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (Liberal Democracy) เศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalism) เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Liberalism) การบริโภคนิยม (Consumerism)

23 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจสังคมนิยม (Socialism) ลัทธิชาตินิยม (Nationalism) คอมมิวนิสต์ (Communism)

24 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมหลังทันสมัย (Post modern society)

25 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมหลังทันสมัย (Post modern society) ตัวอย่างเช่น วาทกรรมการ พัฒนา กับ การด้อย พัฒนา เป็นการมองแบบคู่ตรง ข้าม ซึ่งใน รูปแบบใหม่ วาทกรรมของ การพัฒนาจึงเป็น เรื่องของการปิดพื้นที่ต่อสู้ ช่วงชิงอำนาจในอีก รูปแบบใหม่

26 ปัจจัยที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม 1. สภาพแวดล้อมธรรมชาติและ ประชากร 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 3. ทัศนคติ / ความเชื่อของคน ในสังคม 4. การเคลื่อนไหวทางสังคม 5. กระบวนการทางวัฒนธรรม 6. การประดิษฐ์ คิดค้นใหม่ ๆ

27 รูปแบบการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม 1. การเปลี่ยนแปลงแบบ เส้นตรง ( linear model ) ปัจจัยที่ทำให้สังคมมีการพัฒนามี ขนาดใหญ่ขึ้น เกิดจากปัจจัยภายในของ สังคมนั้นเอง การรวมกันของระบบสังคม ย่อยให้กลายเป็นระบบสังคมขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง กายภาพของสังคม (organic ) และองค์ ความรู้ความคิดภายในสังคมนั้นด้วย ( Superoganic ) – เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์

28 รูปแบบการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม 2. การเปลี่ยนแปลงแบบเป็นวัฎ จักร การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไม่ ความสม่ำเสมอ สังคมจะมีจุดเริ่มต้น และจะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ จนถึง จุดเสื่อมสลาย 3. การเปลี่ยนแปลงแบบไม่ เป็นเส้นตรง

29 แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม สังคมหลังอุตสาหกรรม (Post- industrial society) ระบบเศรษฐกิจให้ความสำคัญ กับระบบบริการ แรงงานในการผลิตใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ ระดับผู้ใช้แรงงาน (Blue collar) มีจำนวนลดลง ระบบแรงงานชั้นกลาง (White collar) จะมากขึ้น

30 ผลของการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม

31 “ ไม่มีนักบุกเบิก... ก็ไม่มีทางเดิน สำหรับคนรุ่นต่อไป ไม่มีผู้ แสวงหา... การเดินทางก็เป็น แค่ตำนาน ”... ดร. อัจฉรา ปุราคม


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) โดย... ดร. อัจฉรา ปุราคม โดย... ดร. อัจฉรา ปุราคม รายวิชา มนุษย์กับสังคม (Man & Soc) รหัสวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google