งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ ฝึกอบรม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / ออกแบบ โดย ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาสาขา Textile/Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ ฝึกอบรม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / ออกแบบ โดย ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาสาขา Textile/Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ ฝึกอบรม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / ออกแบบ โดย ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาสาขา Textile/Design

2 2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ ฝึกอบรม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / ออกแบบ การทำงานในโครงการนี้ สาขาฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย 1. กลุ่มสิ่งทอ ( กระบวนการปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ) 2. กลุ่มเคมีสิ่งทอ ( กระบวนการฟอก ย้อม พิมพ์ ตกแต่งสิ่งทอ ) 3. กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป ( ทำแบบตัด ตัดผ้า เย็บผ้า ทำสำเร็จ ฯลฯ )

3 3 ข้อเสนอแนะของสาขาสิ่งทอ และ เคมีสิ่งทอ สถานการณ์ปัจจุบัน - กรมพัฒน์ฯ ไม่มีครูฝึกด้านสิ่งทอและ เคมีสิ่งทอมาก่อน - ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรมาก่อน และ เครื่องมือเครื่องจักรมีราคาแพง - ขาดเอกสารตำราด้านสิ่งทอ - ไม่ได้มีการเตรียมเพื่อออกแบบสถาน ฝึกอบรมด้านสิ่งทอ

4 4 ข้อเสนอแนะของสาขาสิ่งทอ และ เคมีสิ่งทอ สถานการณ์ปัจจุบัน ( ต่อ ) - ผู้บริหารของกรมฯ ยังไม่เห็น ความสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และยังคิดว่าสิ่งทอมีเพียงงานตัดเย็บ เสื้อผ้าเท่านั้น - อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรม อันดับต้นๆ ของการส่งออกต่างประเทศ แต่ไม่มีการฝึกระดับพนักงานด้านนี้ โดยตรง เนื่องจากสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นจะผลิตระดับบริหาร กรมฯ ควร เติมในส่วนนี้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมนี้

5 5 ข้อเสนอแนะของสาขาสิ่งทอ และ เคมีสิ่งทอ ข้อเสนอแนะ - ควรจัดหาและจ้างผู้ที่จบวุฒิ ปว. ส. ขึ้น ไป สาขาตรง มาฝึกอบรมเพื่อเป็นครูฝึก เพื่อประหยัดเวลาในการเตรียมความ พร้อมของครูฝึก - ให้ครูฝึกเข้าไปฝึกงานในโรงงาน อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์และ ทักษะในการทำงานจริงๆ - ควรส่งเสริมการฝึกแบบอิงเกณฑ์ (CBST) และส่งเสริมครูฝึกร่วมกันพัฒนา โมดูลการฝึกที่รับผิดชอบ เพื่อให้การฝึก มีคุณภาพดีขึ้น

6 6 ข้อเสนอแนะของสาขาสิ่งทอ และ เคมีสิ่งทอ ข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) - ควรประสานงานกับสถาบันการศึกษา ด้านสิ่งทอ เช่น สถาบันราชมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตร ฯลฯ เพื่อขอตำราและเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา ครูฝึก และให้ครูฝึกมีคุณภาพมากขึ้น - จะต้องมีการจัดทำมาตรฐานครูฝึก เพื่อควบคุมคุณภาพครูฝึก - จัดหาเครื่องมือเครื่องจักรให้ตรงกับ ภาคอุตสาหกรรม

7 7 ข้อเสนอแนะของสาขาสิ่งทอ และ เคมีสิ่งทอ ข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) - ประสานงานกับสมาคมวิชาชีพ และ อุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดใหญ่ เพื่อ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมพิเศษของกรมฯ - กระตุ้นให้อุตสาหกรรมสิ่งทอใช้ระบบ ค่าจ้างตามความสามารถ (Competency) มากกว่าใช้วุฒิ การศึกษา - จุดเน้นควรอยู่ที่บริเวณใกล้แหล่ง อุตสาหกรรม เช่น สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร เป็นต้น

8 8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ ฝึกอบรม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม สถานการณ์ปัจจุบัน 1. มีมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างตัด เย็บเสื้อผ้าสตรีเพียงสาขาเดียว 2. ยังไม่มีการวางแผนฝึกอบรมด้าน เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่เป็นเชิงอุตสาหกรรม

9 9 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ ฝึกอบรม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุง และพัฒนาในด้าน... - อาชีพอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ช่างทำ แบบตัด ช่างตัดผ้า ช่างเย็บ ช่างทำ สำเร็จ - ช่างออกแบบเสื้อผ้าสตรี

10 10 ข้อเสนอแนะฯ สาขาช่างตัดเย็บ เสื้อผ้าอุตสาหกรรม ข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) - ปรับปรุงมาตรฐานฯ สาขาช่างตัดเย็บ เสื้อผ้าสตรี - เสนอแนะ สพร. ศพจ. ที่เหมาะสมกับ การฝึก - ควรให้ผู้รับการฝึกจบออกไปหางานทำ เองเป็น SME ด้วย - กรมฯ ควรเน้นการฝึกในสาขาอื่นๆ ที่ กล่าวมาแล้ว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน และทำให้งานมีคุณภาพดี อีกทั้งลดอุบัติเหตุในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ ฝึกอบรม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / ออกแบบ โดย ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาสาขา Textile/Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google